Preskočiť na obsah

USVRK zanalyzoval dvojzmennosť prevádzok na základných školách

Dvojzmenné prevádzky sú dlhodobým fenoménom v slovenskom školstve – v tomto systéme sa v triede striedajú dve zmeny, pričom jedna má výchovno-vzdelávací proces v dopoludňajších a druhá v popoludňajších hodinách. Tento systém školy zavádzajú najmä pre nedostatok priestorových kapacít, kvôli ktorým nemôže prebiehať bežná, jednozmenná prevádzka školy. Na základe dotazníkového, telefonického a terénneho výskumu, ktorý realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity boli identifikované viaceré problémy spojené s týmto spôsobom vyučovania, ktoré sú prezentované v kapitolách o zisteniach z dotazníka a zisteniach z terénneho zberu dát. Ich dopady na žiakov, školy, komunity a obce, v ktorých žiaci žijú, ako aj na celý vzdelávací systém sú tiež súčasťou predloženej Analýzy existencie a fungovania dvojzmenných prevádzok a kapacít ZŠ v školskom roku 2021 (PDF - 524,48 kB) (ďalej iba "analýza")

Vzorka, na ktorej sa realizovala dotazníková analýza je súčasťou príloh.

Predložená analýza je výstupom dotazníkových,telefonických a osobných zberov dát, ktoré prebehli na základných školách s dvojzmennou prevádzkou v Prešovskom a Košickom kraji. Cieľom analýzy bolo preskúmať fungovanie a dopady fungovania dvojzmennej prevádzky na komunity, rodiny, deti a rodičov, ale aj školy a učiteľov. Hypotézy analýzy boli inšpirované (v analýze rozoberanou) zahraničnou literatúrou. Predpokladom analýzy bolo, že dvojzmenná prevádzka má negatívny dopad na akademické výkony žiakov, ich dochádzku, náležitosť ku komunite, sústredenosť na preberané učivo, ale aj vytvára strach u žiakov. Hypotézy tiež predpokladali odpor rodičov k zaradeniu detí do dvojzmennej prevádzky, ale aj viacero problémov pre školy a ich vedenie – od otázok skladania rozvrhu, zastupovania sa učiteľov, zhoršeného pracovného prostredia a vysokej záťaže na učiteľov, až po navýšené výdavky na prevádzku a hygienické zabezpečenie priestorov.

Predmetné školy, ktoré majú dvojzmennú prevádzku, majú spoločných viacero znakov – spravidla sú v Prešovskom, alebo Košickom kraji a sú vo výraznej miere rómske, respektíve s väčšinou žiakov, ktorým je pripísaná rómska etnicita/identita.

Zber dát, s ktorým analýza pracovala, prebehol v rokoch 2021-2022. Toto obdobie bolo výrazne ovplyvnené celosvetovou pandémiou Covid-19, ktorá negatívne ovplyvnila ako dochádzku, tak aj akademické výkony žiakov základných škôl. Preto dáta, ktoré by mohli potvrdiť, alebo vyvrátiť nosnú hypotézu o zhoršení akademických výsledkov vplyvom dvojzmennej prevádzky nemajú dostatočnú relevanciu, alebo nie sú aktuálne. Naopak hypotéza o horšej dochádzke na vyučovanie u žiakov škôl s dvojzmennou prevádzkou sa na väčšine škôl potvrdila, a to najmä cez zimné mesiace. Tento fakt je ovplyvnený viacerými faktormi, medzi inými aj strachom z tmy (cesty domov po tme, zvierat, áut, alebo tmy samotnej), vyčerpaním z iných dopoludňajších aktivít, ale aj extrémnym teplom v letných mesiacoch. Z podobných dôvodov sa potvrdila aj hypotéza o zníženej koncentrácií žiakov na vyučovací proces v triedach na druhej zmene.

Nepotvrdila sa hypotéza o negatívnom vplyve dvojzmennej prevádzky na rodičov – zbery dát ukázali, že v tomto smere sú problémy skôr výnimočné a rodičia prijímajú tento spôsob vyučovania bez väčších problémov a snažia sa mu prispôsobiť.

Najzávažnejším výstupom z celej analýzy je potvrdená hypotéza o negatívnom vplyve dvojzmennej prevádzky na samotné školy, ich vedenie a učiteľov. Školy majú často nedostatočné priestorové kapacity, prerábajú na triedy prakticky všetky dostupné miestnosti. Vyučovanie tak prebieha v subštandardných priestoroch, ktoré sú často extrémne stiesnené. Učitelia bývajú z viaczmennej prevádzky vyčerpaní, najmä ak musia zastupovať svojich kolegov a tak učia prakticky celé dni, bez priestoru na osobnú hygienu a psychohygienu. Školy majú problémy so zabezpečením stravovacieho režimu, školských klubov, doučovaní a krúžkovej činnosti. Veľkou výzvou je aj úprava priestorov medzi jednotlivými zmenami, vrátane dezinfekcie a upratovania, ktoré musí personál školy stihnúť v krátkom čase.

Dvojzmenná prevádzka taktiež prispieva k úbytku žiakov školy nerómskeho pôvodu, ktorých rodičia premiestňujú na iné školy, kde je vyučovanie len doobeda a popoludní prebieha krúžková aktivita, alebo školské kluby. Ďalšie dopady takéhoto fungovania škôl sú súčasťou kapitoly analýzy o zisteniach z terénneho zberu dát.

Takmer všetky školy zapojené do zberu dát pre potreby tejto analýzy sa zhodli na nutnosti dvojzmennú prevádzku škôl zrušiť a uvoľniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov, najmä na dobudovanie vhodných priestorov a tým vytvorenie dostatočných kapacít na jednozmenné vyučovanie.