Preskočiť na obsah

Konferencia: Na ľuďoch záleží - za dôstojný a kvalitný život obyvateľov Slovenska

Hotel Bellevue, Starý Smokovec, 28. a 29. marec 2023

Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravuje konferenciu pri príležitosti ukončenia národných projektov take-away balíka zameraných na podporu inklúzie a integrácie marginalizovaných rómskych komunít (2017 - 2023). 

Hlavná myšlienka a cieľ konferencie:

Pomáhajúce profesie v obciach a mestách sú už niekoľko rokov významným  nástrojom nielen pre riešenie akútnych ťažkých životných situácií ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ale aj pre naštartovanie komplexných riešení pre dosiahnutie dôstojného a kvalitného života v celej komunite obyvateľov. 

Národné projekty take-away balíka, ktoré boli podporené z Operačného programu Ľudské zdroje (2014 - 2020) dokázali, že kde bol skutočný záujem o lepší život všetkých obyvateľov obce či mesta, tak spolupráca pomáhajúcich profesií viedla k vyššej efektivite opatrení a tiež k ovplyvňovaniu kvality spolužitia. 

V priebehu konferencie chce Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity:

  1. prezentovať prínosy a výsledky pomáhajúcich profesií v oblasti podpory zamestnanosti,  vzdelávania/výchovy, zdravia, bývania, nediskriminácie ale aj pri ich zapájaní do hľadania komplexných riešení v rámci samosprávy. Prezentované témy budú podporené aj dátami z národného projektu: “Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity”.

  2. konzultovať zistenia a základné princípy, ktoré si zapojené obce a mestá overili v priebehu fungovania národných projektov tak, aby boli prenesené do opatrení v novej generácií programov (napr. koordinácia a usmerňovanie pomáhajúcich profesií, nediskriminácia a boj s proti rómskym rasizmom, …).

Konferencia je otvorená pre:

Ďalšie dôležité informácie:

Program:

28.03.2023

14:00 - 17:00 - Príchod a ubytovanie pozvaných zástupcov

17:00 - 20:00 - Slávnostná večera s prezentáciou výsledkov

20:00 - 21:00 - Kultúrny program

29.03.2023

08:30 - 10:00 - Práca v pracovnej skupine, paralélne workshopy na tému - 1. časť 

10:30 - 12:00 - Práca v pracovnej skupine, paralélne workshopy na tému - 2. časť 

12:30 - 13:30 - Záverečné zhrnutie v pléne

13:30 - Ukončenie konferencie spoločným obedom

Otázky a podnety →  konferencia.usvrk@vlada.gov.sk 

Konferencia sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk www.minv.sk