Preskočiť na obsah

Základné informácie o národnom projekte

Logá Ministertva vnútra SR, Európskej únie a Operačného programu ľudské zdoje

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚV SR/ÚSVRK), je prijímateľom pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „NP COVID MRK“), financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Pôvodný prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

ITMS2014+: 312051ARB1

Alokácia: Výška NFP schválená pre realizáciu národného projektu je 5 698 319,76 EUR.

Cieľová skupina národného projektu: Cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Oprávnení užívatelia pre zapojenie sa do národného projektu: Do NP COVID MRK je oprávnených zapojiť sa 354 obcí uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, ktoré nie sú podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a realizáciou národných projektov operačného programu Ľudské zdroje prioritnej osi 4 a 5. (TSP, KC, MOPS) a mimovládne organizácie s kapacitou a preukázateľnou skúsenosťou na riešenie projektových aktivít vo vybraných obciach.

Realizácia: 15. október 2020 – 31. marec 2022

Ciele projektu

Hlavným cieľom NP COVID MRK je zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19, monitorovaním stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej len „MRK“), cielene pôsobiť v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou v prípade hroziaceho alebo vyhláseného núdzového stavu vyhláseného z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. V neposlednej rade bude cieľom projektu eliminovať hrozby výskytu ochorenia COVID-19, prípadne iných pandemických ochorení v lokalite, do ktorej sú smerované aktivity projektu a pripraviť obyvateľov MRK na prípadné ďalšie vlny šírenia ochorenia COVID-19, alebo iných druhov epidémií v budúcnosti.  

NP COVID MRK je operatívnou reakciou a návrhom na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. NP COVID MRK pôsobí cielene, a to: