Preskočiť na obsah

100 dní vo funkcii splnomocnenca

Vláda SR vymenovala 8. decembra 2021 za splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ing. Jána Hera. Dnes od tohto vymenovania uplynulo 100 dní a my si dovoľujeme priniesť trochu obšírnejší status s vyjadrením pána splnomocnenca:

"Presne pred 100 dňami ma vymenovala vláda SR za splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Prijatie tejto pozície som zodpovedne zvažoval a prijal som ju s veľkou pokorou. Už predtým som na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pracoval ako riaditeľ a vedel som, čo všetko so sebou táto práca prináša.

Od prvého dňa po vymenovaní som riešil veľké témy, ktoré budú mať pozitívny vplyv na obyvateľov rómskych komunít a to akčné plány Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, Plán obnovy a odolnosti a Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027, ktorá bude vo veľmi výraznej miere akcentovať pomoc marginalizovaným komunitám. Absolvoval som mnoho stretnutí, porád a diskusií s ministrami, ministerkami, štátnymi tajomníkmi a úradníkmi takmer všetkých ministerstiev, ktoré u nás máme. Rokovania prebiehali v online formátoch aj so zástupcami Európskej komisie až to vyústilo aj do pracovnej cesty do Bruselu, kde som pred pár týždňami mal možnosť objasňovať našu pozíciu v novom programovom období. Všetky tieto rokovania priniesli výrazný posun a verím, že čoskoro predstavíme „nový úrad“ so silnejším a efektívnejším postavením v systéme podpory zlepšovania života MRK.

Okrem týchto stretnutí som aj priamo v teréne navštívil viacero lokalít, prvý výjazd sme absolvovali spolu s premiérom SR Eduardom Hegerom ešte v januári tohto roka vo Veľkej Lomnici, Spišskej Teplici a vo Fričovciach. Zatiaľ sa mi podarilo navštíviť len 12 lokalít, ale verím, že čoskoro sa uvidíme aj v ďalších, kde sa chcem priamo na mieste oboznámiť s potrebami a životnými podmienkami obyvateľov, ale aj rozprávať so zástupcami samospráv, škôl a organizácií.

Ako som od začiatku ponúkol, moje dvere sú otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať. Stretol som sa so zástupcami samospráv, prednostami okresných úradov, poslancami NR SR, veľvyslancami a veľvyslankyňami krajín EÚ, zástupcami štátnych inštitúcií, so zástupcami cirkví a náboženských spoločností ako aj mimovládnych organizácií a profesijných organizácií. Veľmi oceňujem partnerský prístup, s ktorým som sa u všetkých stretol a potvrdzuje to moje presvedčenie, že je nevyhnutné komunikovať a snažiť sa hľadať riešenia namiesto komplikácií.

Snažím sa byť otvorený aj k médiám, absolvoval som množstvo rozhovorov, reagujeme na otázky novinárov a snažíme sa prezentovať našu prácu aj na sociálnych sieťach.

Podarilo sa nám spracovať nový návrh zákona o poskytovaní dotácií v našej oblasti a po odsúhlasení vo vláde SR sme ho prednedávnom prezentovali poslancom NR SR v relevantných výboroch; v najbližšom plenárnom rokovaní bude predmetom schvaľovania. Aj to, verím, prinesie ďalšie možnosti, ako pomôcť v konkrétnych situáciách.

Ďalšie z veľkých tém, ktorým sa veľmi aktívne venujeme je vzdelávanie a pozemky. Nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom predstavujú vážnu prekážku, ktorá často bráni nielen budovaniu potrebnej infraštruktúry, ale tým aj znižovaniu segregácie a zlepšeniu životných podmienok ľudí, ktorí často žijú v mimoriadne nedôstojných podmienkach. Aj v tejto oblasti sme, verím, na dobrej ceste a pomáha nám aj ústretový prístup generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Rovnako vážnym a dlhodobo zanedbávaným problémom sú aj chýbajúce kapacity v predškolských zariadeniach. V tomto prípade je výbornou správou, že pre rozšírenie kapacít v predškolských zariadeniach, sú vyčlenené finančné prostriedky v Pláne obnovy a odolnosti vo výške 129 miliónov eur, ktoré budú smerovať aj do lokalít s prítomnosťou marginalizovaných komunít. V rámci našej práce budeme vykonávať aj konzultácie s obcami, ktoré môžu žiadať o finančné zdroje z Plánu obnovy a odolnosti na odstránenie dvojzmennej prevádzky na základných školách, ktoré navštevujú rómski žiaci.

Čaká nás ešte veľmi veľa práce. V tomto roku máme v pláne zabezpečiť právnu úpravu, vďaka ktorej by bola zabezpečená nárokovateľnosť na výchovu a vzdelávanie v materských školách pre všetky deti od 3 rokov (s účinnosťou od roku 2024 a 2025) s cieľom zvýšiť zaškolenosť detí z marginalizovaných rómskych komunít na celoslovenskú úroveň, nastaviť projekt pilotného overenia ranej starostlivosti v prostredí rómskych osídlení, vytvoriť podmienky pre výraznejšie zapojenie základných škôl do celodenného výchovného systému a spolupodieľať sa na efektívnom čerpaní zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a z predchádzajúceho a nového programového obdobia.

Ešte sme sa nespamätali z pandémie COVID-19 a už prechádzame ďalšou skúškou našej odolnosti, odvahy a ľudskosti, ktorú so sebou prinieslo vypuknutie vojny v susednej Ukrajine. Aj v tom sa snažíme byť nápomocní a osobnou prítomnosťou na hraniciach asistujeme pri koordinácii a komunikácii s utečencami.

Som veľmi vďačný svojim kolegom a kolegyniam a všetkým partnerom, s ktorými pri tejto práci spolupracujem. Verím, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu v živote ľudí, pre ktorých náš úrad existuje. Ďakujem a prosím aj v budúcnosti o vašu podporu."