Preskočiť na obsah

Často kladené otázky

Klinutím na otázku, zobrazíte odpoveď.

Výzva PSK-UV-005-2024-DV-ESF+ Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav

1. Kde by som našla podmienky výzvy, ktorá sa zaoberá vlastníckymi vzťahmi? Kto môže požiadať, do kedy, aké sú podmienky, koho v regiónoch môžeme kontaktovať?

Úrad vlády SR vyhlásil dňa 12.4.2024 výzvu na vysporiadanie pozemkov formou jednoduchých pozemkových úprav pre oprávnených žiadateľov, ktorými sú obce z Atlasu rómskych komunít (ďalej aj „Atlas RK“). Finančné prostriedky z výzvy sú poskytované obciam na prípravu a vykonanie projektov jednoduchých pozemkových úprav.

Výzva je zverejnená na linku https://public.itms2014.sk/vyzva?id=8775c773-8a43-4bbd-b37b-80a99d201291 v časti Doplňujúce informácie a dokumenty.

Bližšie informácie o výzve Vám poskytnú regionálni poradcovia pre jednotlivé kraje, ktorých môžete kontaktovať na uvedených emailových adresách:

RK Košice                          rcrk.ke@vlada.gov.sk

RK Prešov                         rcrk.po@vlada.gov.sk

RK Spišská Nová Ves       rcrk.snv@vlada.gov.sk

RK Banská Bystrica          rcrk.bb@vlada.gov.sk

RK Rimavská Sobota       rcrk.rs@vlada.gov.sk

RK Nitra                            rcrk.nr@vlada.gov.sk

Výzvu nájdete aj na stránke https://www.romovia.vlada.gov.sk/, v časti DOTÁCIE a VÝZVY, VÝZVY PROGRAM SLOVENSKO 2021-2027. Po kliknutí na konkrétnu výzvu ste presmerovaná priamo do výzvy zverejnenej v ITMS, kde v časti Doplňujúce informácie a dokumenty si viete stiahnuť výzvu, žiadosť ako aj ostatné prílohy.

Zároveň dávame do pozornosti Všeobecnú informáciu k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP, ktorú nájdete na stránke https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/.

2. Je možné podať viac ŽoNFP na jedno osídlenie JPÚ z dôvodu nesúladu územného plánu (ÚPN) v časti územia? V území, kde nie je súlad s ÚPN sa ťažko odhaduje kedy a či vôbec bude súlad.

Konanie o jednoduchých pozemkových úpravách v každom obvode je samostatným správnym konaním na okresnom úrade, pozemkový a lesný odbor. Pokiaľ by okresný úrad uznal za účelné a v rámci jedného osídlenia viedol napr. dve správne konania, žiadateľ môže na jedno osídlenie podať dve ŽoNFP. Jedna hlavná aktivita projektu (HAP) zodpovedá jednému správnemu konaniu o JPÚ na okresnom úrade.

Podľa §8g ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“): „......alebo ak mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia alebo jeho budúce usporiadanie nie je v súlade s platným územným plánom, mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva;“ Z uvedeného je možné konštatovať, že obce, ktoré majú nesúlad ÚPN v časti územia umiestnenia osídlenia, v tomto prípade účel využitia územia odsúhlasia uznesením obecného zastupiteľstva.

Pre bližšie informácie https://www.mpsr.sk/metodicky-navod-ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-na-pripravne-konanie-pozemkovych-uprav/22-23-22-18746

alebo

https://www.mpsr.sk/usmernenie-mprv-sr-k-vykonavaniu-jednoduchych-pozemkovych-uprav-na-usporiadanie-vlastnickych-a-uzivacich-pomerov-k-pozemkom-pod-osidleniami-marginalizovanych-skupin-obyvatelstva-c-5958-2023-3020/22-23-22-18638/

3. Čo všetko by malo obsahovať Uznesenie obecného zastupiteľstva pre zapojenie sa do výzvy?

Žiadateľ predkladá:

uznesenie (výpis z uznesenia) obecného zastupiteľstva, ktorým obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu v zmysle predloženej ŽoNFP s nasledovným minimálnym obsahom:

 • kód výzvy (výnimkou je situácia, ak obecné zastupiteľstvo zasadalo pred vyhlásením výzvy, t.j. v tomto prípade nemusí obsahovať kód výzvy);
 • názov projektu;
 • súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO;

alebo

 • uznesenie (výpis z uznesenia) obecného zastupiteľstva, ktoré bude žiadateľ predkladať okresnému úradu, pozemkový a lesný odbor za účelom vydania rozhodnutia o povolení jednoduchých pozemkových úprav.

Rovnaké alternatívy platia ja pre uznesenie dotknutej susediacej obce, ktoré predkladá žiadateľ k ŽoNFP. Dotknutá susediaca obec na účely výzvy je obec na území ktorej sa nachádza časť osídlenia MRK a/alebo rozšírenie osídlenia MRK a ktorá je odlišná od žiadateľa a na území ktorej sa bude realizovať projekt v súlade s predloženou ŽoNFP.

4. Je možné získať financie z tejto výzvy na začatý projekt v roku 2022, ktorý sa realizuje mimo osídlenia MRK, keď je obec zaradená v Atlase Rómskych komunít 2019? Projekt JPÚ nie je ešte ukončený, v tomto roku je potrebné realizovať posledné etapy.

V zmysle podmienok výzvy je oprávnenosť výdavkov stanovená od 1.1.2021, preto nie je vylúčená podpora projektov, ktorých realizácia hlavných aktivít začala pred predložením žiadosti o poskytnutie NFP (ŽoNFP) za predpokladu splnenia všetkých podmienok definovaných výzvou, a to najmä:

 • žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať všetky hlavné aktivity projektu, pred predložením ŽoNFP poskytovateľovi, bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby – podmienka vyplývajúca z čl. 73 ods. 2 písm. f) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24.júna 2021 o spoločných ustanoveniach;
 • projekt musí byť v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a  destigmatizácie (princípy 3D - podmienka poskytnutia príspevku č. 8) podľa spôsobu realizácie hlavnej aktivity. Podstatné je umiestnenie obvodu jednoduchých pozemkových úprav v závislosti od realizácie hlavnej aktivity (vo Vašom prípade buď HAP 2 alebo HAP 3) a účel, za akým žiadateľ plánuje „vysporiadať pozemky“ v dotknutom obvode. Všetky podporené projekty majú prispieť k zníženiu segregácie, stigmatizácie a getoizácie a/alebo k neprehĺbeniu sociálneho vylúčenia MRK. Pri vyhodnotení splnenia princípov 3D budú akceptovateľné projekty, ktoré znižujú sociálne vylúčenie obyvateľov v MRK aspoň v jednej z uvedených troch oblastí, a zároveň neprehlbujú vylúčenie vo zvyšných oblastiach. Definícia princípov ako aj podmienky, ktoré musí projekt spĺňať na to, aby bol v súlade s princípmi 3D a aby bola ŽoNFP v rámci administratívneho overovania vyhodnotená kladne, sú uvedené v prílohe č. 5 výzvy.

5. Je cieľom tejto výzvy pripraviť možnosti na financovanie výstavby rodinných domov či nájomných bytových jednotiek?

Cieľom výzvy je usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v prospech obce, v dôsledku čoho sa umožní komplexný rozvoj obce a osídlenia prostredníctvom následných kombinovaných aktivít z ESF+ a investícií z EFRR. Zároveň sa domácnostiam MRK vytvoria základné predpoklady na zlepšenie  štandardov hygieny bývania realizáciou následných opatrení v oblasti občianskej vybavenosti obce (kanalizácia, vodovod, prístupové komunikácie a pod.) a opatrení smerujúcich k legalizácii stavieb v prospech obyvateľov MRK, ako aj ďalších opatrení prispievajúcich k zlepšeniu kvality života a  integrácii MRK. Každá HAP má svoj cieľ. Ciele, ktoré uvádzate môžu byť predmetom všetkých aktivít, uvedené závisí od konkrétnych podmienok v obci za podmienky, že aktivity smerujú k zlepšeniu podmienok bývania a integrácii MRK.

6. Ak obec potrebuje dofinancovať 3. fázu JPÚ z predchádzajúceho obdobia a súčasne potrebujú nové JPÚ pre tú časť osídlenia, ktorá pôvodne nebola zahrnutá do obvodu JPÚ v predchádzajúcom období, podávajú dve samostatné žiadosti?

Uvedené je na rozhodnutí žiadateľa. Obec môže podať  jednu žiadosť s viacerými  aktivitami alebo viacero žiadostí s jednou aktivitou. Jedno správne konanie na okresnom úrade zodpovedá jednej hlavnej aktivite.

7. Je možné cez túto výzvu riešiť aj vysporiadanie pozemkov pod prístupovou cestou v lokalite obyvateľov MRK?

Áno, uvedené je v súlade s výzvou, nakoľko cieľom výzvy je „usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v prospech obce, v dôsledku čoho sa umožní komplexný rozvoj obce a osídlenia prostredníctvom následných kombinovaných aktivít z ESF+ a investícií z EFRR“, teda aj vysporiadanie pozemkov pod prístupovou cestou do lokality MRK za predpokladu, že okresný úrad vydá povolenie na JPÚ a projekt bude spĺňať podmienky výzvy najmä súlad s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, ktoré sú definované v prílohe č. 5 výzvy.

8. Aké je v rámci súčasného nastavenia výzvy a legislatívy komplexné riešenie pre osídlenia cez viac katastrálnych území?

V prípade, ak žiadateľ zahrnie takéto územie do ŽoNFP ako oprávnený výdavok projektu, môže byť takáto situácia riešená 2 spôsobmi:

 • prostredníctvom inštitútu partnerstva. Susediaca obec na území ktorej sa nachádza časť osídlenia sa na základe uzatvorenia zmluvy o partnerstve stáva partnerom žiadateľa; výsledkom konania o JPÚ sa dosiahne stav, kedy vlastníkom dotknutých pozemkov v obvode I. typu, resp. v obvode II. typu sa stane obec, na území ktorej sa nachádza časť osídlenia MRK, resp. časť rozšírenia osídlenia MRK; na partnera sa primerane vzťahujú podmienky poskytnutia príspevku ako na žiadateľa;
 • susediaca obec nebude partnerom žiadateľa. Výsledkom konania o JPÚ sa dosiahne stav, kedy vlastníkom dotknutých pozemkov v obvode I. typu, resp. v obvode II. typu sa stane žiadateľ v dôsledku zmeny katastrálneho územia obce, v opačnom prípade budú výdavky pripadajúce na časť územia susediacej obce neoprávneným výdavkom projektu. V tomto prípade si dovolíme upozorniť na rizikovosť tohto spôsobu, nakoľko zmena katastrálneho územia má zásadný vplyv na priebeh konania o JPÚ, a preto by mu mala predchádzať, čo ovplyvňuje časovú realizáciu projektu.

9. Čo, ak sa susediaca obec, na území ktorej sa nachádza časť osídlenia, nenachádza v Atlase RK. Môže sa zúčastniť ako partnerská obec?

V prípade, ak sa susediaca obec nenachádza v Atlase RK, nie je oprávneným partnerom žiadateľa, avšak dotknuté územie je možné vysporiadať aj na tomto území obce, pretože oprávnené je celé územie SR, pričom výdavky na túto časť osídlenia budú neoprávneným výdavkom projektu. Výnimkou je situácia, ak žiadateľ toto územie zahrnie do ŽoNFP ako oprávnený výdavok a súčasne dôjde k zmene katastrálneho územia, t.j. k.ú. žiadateľa sa rozšíri o územie obce, ktorá sa nenachádza v Atlase RK a výsledkom konania o  JPÚ budú dotknuté pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Dovoľujeme si upozorniť, že zmena katastrálneho územia je osobitné správne konanie, ktoré vedie katastrálny odbor okresného úradu, preto je dôležité si konkrétnu situáciu zhodnotiť a odkonzultovať s miestne príslušným okresným úradom odborom katastrálnym aj s odborom pozemkovým.

10a) Ak sa osídlenie nachádza na druhom k. ú., musí byť zapojená aj druhá obec formou partnerstva alebo ak druhá obec nemá záujem riešiť dané územie, resp. JPÚ nepotrebuje (pretože sa jedná o obecné pozemky), môžu byť realizované JPÚ iba v k. ú. tej obce, ktorá to riešiť chce?

10b) Je potrebné podať žiadosť o povolení JPÚ okresnému úradu pred podaním žiadosti o NFP?

a) Záleží od okresného úradu ako vydá rozhodnutie o povolení JPÚ, pokiaľ on uzná, že je účelné realizovať JPÚ iba na časti osídlenia, je možné aj v konaní o žiadosti takto predložiť ŽoNFP, preto je rozhodujúce rozhodnutie okresného úradu, či bude považovať za účelné rozdeliť takto obvod. Určite je vhodné realizovať JPÚ na území celého osídlenia, bez ohľadu na to, v koľkých k.ú. sa nachádza.

b) Nie je rozhodujúce, v akej fáze podáva žiadateľ žiadosť o NFP poskytovateľovi. Žiadateľ môže podať žiadosť o povolenie JPÚ pred samotným podaním žiadosti o NFP alebo po jej podaní. Podstatné je, aby žiadateľ v postavení prijímateľa predložil rozhodnutie o povolení JPÚ do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

11. Jednou z ďalších skutočnosti týkajúcich sa poskytovania príspevku je predloženie rozhodnutia o povolení JPÚ do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Bude možnosť predĺžiť túto lehotu?

Áno, v odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť.

12. Oprávnení žiadatelia sú obce z Atlasu rómskych komunít, ktorá verzia Atlasu je myslená? Sú oprávnené aj obce z 2013?

Oprávnené sú obce z Atlasu rómskych komunít 2019 a jeho následných aktualizácií.

13. Čo v prípade, ak Atlas rómskych komunít 2019 neobsahuje správny údaj o počte obyvateľov? V ARK 2019 je počet obyvateľov obce 776 a podľa všetkých dostupných štatistík na území SR by to malo byť 1006 (počet obyvateľov v roku 2005 = 773).

V rámci žiadosti o NFP žiadateľ uvádza reálny stav s tým, že udáva zdroje, na základe ktorých sa tento údaj dá overiť. Našim zdrojom overenia nie je len Atlas RK.

14. Kto a kedy má vytvoriť geometrický plán na účely aktuálnej výmery JPÚ? Má si to zabezpečiť obec sama pred podaním ŽoNFP? Bude možné v rámci 5 ročnej udržateľnosti pre 2. a 3. aktivitu predávať pozemky, ktoré budú ich súčasťou?

V rámci konania o ŽoNFP žiadateľ nemusí predložiť geometrický plán, žiadateľ predkladá mapový podklad  - situačný nákres (kde zobrazí predmet realizácie projektu v zmysle podmienok výzvy). Žiadateľ môže v prípade podania ŽoNFP pre aktivitu HAP 1 (t. j. existujúceho osídlenia) požiadať o bezplatné vypracovanie situačného nákresu osídlenia v rámci aktivít národného projektu „Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami“. Obec si má vlastníctvo pozemku udržať a realizovať na ňom aktivity smerujúce k inklúzii MRK a zlepšeniu podmienok bývania MRK.

15. Ak vysporiadame pozemok pod nelegálnou stavbou v prospech obce a majiteľ obydlia by chcel pozemok pod stavbou od obce odkúpiť, bude to možné?

V prípade, ak ide o realizáciu HAP 1 („vysporiadanie“ pozemkov pod osídlením MRK) alebo HAP 4, na tieto sa nevzťahuje obdobie udržateľnosti, t. j. obec po ukončení realizácie HAP 1 a HAP 4 nakladá s pozemkami v súlade so zákonom o pozemkových úpravách. V zmysle zákona o pozemkových úpravách, po usporiadaní vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídlením MRK, sa neumožňuje obci voľne nakladať s pozemkami tým spôsobom, že by ich obec previedla na iného obyvateľa ako obyvateľa obydlia, ani zaťažiť pozemky obec nemôže. Tieto obmedzenia budú vyznačené v katastri nehnuteľnosti na LV. Taktiež tento prevod môže byť iba v prospech takého obyvateľa obydlia, voči ktorému nie je vedené exekučné konanie; následne tento obyvateľ nemôže previesť pozemky na ďalšiu osobu počas 10 rokov, okrem jemu blízkej osoby.

V prípade realizácie HAP 2 a HAP3 sa uplatňuje obdobie udržateľnosti, v zmysle ktorého má obec udržať výsledky projektu („vysporiadanie“ vlastníckeho práva v prospech obce)  a realizovať opatrenia, ku ktorým sa zaviazala v ŽoNFP.

16. Podľa zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný začať verejné obstarávanie do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP. Je možné tento termín predĺžiť? Je možné obstarať konzultanta a projektanta JPÚ v jednom verejnom obstarávaní, v rámci jednej súťaže?

Termín na začatie VO je jednotne stanový v Zmluve o NFP, je možné ho predĺžiť na základe žiadosti prijímateľa po akceptácii zo strany poskytovateľa. Čo sa týka jednej súťaže VO, je možné obstarať projektanta aj konzultanta v jednom VO tak, aby bolo možné jasne oddeliť činnosti a výdavky na konzultanta a projektanta. VO obec realizuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktorá je zverejnená na webovom sídle https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/.

17. Môže geodet zazmluvnený ako konzultant JPÚ následne uzavrieť zmluvu na realizáciu JPÚ?

V zásade takúto možnosť nie je možné vylúčiť, avšak každý jeden prípad je potrebné na strane verejného obstarávateľa posúdiť osobitne. V prípade, ak by konzultant JPÚ mal poskytovať verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť v rámci obstarávania na poskytnutie služieb projektanta JPÚ, resp. ak by konzultant JPÚ bol zainteresovanou osobou vo vzťahu k obstarávaniu na poskytnutie služieb projektanta JPÚ, na konzultanta JPÚ by sa vo vzťahu k obstarávaniu na poskytnutie služieb projektanta JPÚ vzťahovala povinnosť oznámenia konfliktu záujmov (§ 23 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V prípade identifikovania konfliktu záujmov je verejný obstarávateľ povinný posúdiť existujúci stav a prijať potrebné opatrenie. Ak konflikt záujmov nie je možné odstrániť inými opatreniami, do úvahy prichádza aj vylúčenie uchádzača z procesu verejného obstarávania. Je potrebné prihliadať aj na skutočnosť, či konzultant JPÚ z dôvodu svojej pozície a činnosti pred začatím verejného obstarávania na poskytnutie služieb projektanta JPÚ nedisponuje už informáciami, ktoré by ho oproti ostatným potenciálnym dodávateľom zvýhodnili. Možnou elimináciou vyššie uvedeného je realizácia jedného verejného obstarávania, ktoré bude rozdelené na časti, časť konzultant JPU a časť projektant JPÚ.

18. Na vyplnenie informácie o počte majiteľov a parciel do ŽoNFP je nevyhnutné mať geometrický plán. Situačný nákres, pokiaľ viem, tieto informácie neobsahuje. Ak nám tento výstup vypracujete v rámci iného projektu pre potreby ŽoNFP, vieme to využiť. Môžeme sa na takýto výstup od Vás spoľahnúť?

Tento výstup môže byť zabezpečený v rámci aktivít NP. ÚSVRK ako prijímateľ v NP má na svojej stránke online dotazník, ktorý je potrebné vyplniť.

Dotazník je dostupný na: https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-asistencia-obciam-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-pri-usporiadani-pravnych-vztahov-k-pozemkom/chcem-sa-zapojit-do-projektu/.

Mapový podklad, tzv. situačný nákres bude v rámci aktivít NP vyhotovený na tzv. obvod I. typu, t. j. jedná sa o existujúce osídlenie.

19. Ak pri JPÚ ide o budúcu výstavbu (HAP 2 alebo HAP 3), čiže účel je iný ako hospodárenie na pôde, musí v navrhovanom obvode JPÚ obec vlastniť nejakú časť pozemkov?

V zmysle podmienok výzvy nie je  podmienkou, aby obec vlastnila časť pozemkov v navrhovanom obvode.

20. Je možné touto výzvou financovať kúpu pozemkov?

Nie.

21. Ak vlastníci pozemkov budú súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch  v konaní o JPÚ pod osídlením MRK, hrá rolu v rámci schválenia Žiadosti o NFP, či obec má zabezpečené financie aj na vyplatenie vlastníkov?

Obec ide do projektu s tým, že projekt bude úspešne zrealizovaný. Na to, musí obec pozemky vysporiadať výmenou za iné pozemky alebo vyplatením. Tým, že obec predkladá v konaní o ŽoNFP uznesenie obecného zastupiteľstva (OZ), ktorým OZ súhlasí s realizáciou projektu, v tejto fáze si musí byť vedomá, že musí mať zabezpečené aj zdroje financovania. Žiadateľ v konaní o ŽoNFP osobitne nepreukazuje, že má finančné zdroje na vyrovnanie v peniazoch. Uvedené popisuje v časti 7 formulára ŽoNFP. Podpisom zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľ zaväzuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Medzi tieto neoprávnené výdavky patrí aj vyrovnanie v peniazoch.

22. Dajú sa vyriešiť vzťahy s vlastníkmi v rámci HAP 2 a HAP 3? Je kľúčové poskytnúť obyvateľom v osídlení možnosť svojpomocnej výstavby a obci budovanie technickej infraštruktúry, aby nedochádzalo k neregulovanej živelnej výstavbe v územiach, ktoré nie sú vhodné na výstavbu. Je vo verejnom záujme aj tam riešiť vzťahy s vlastníkmi spôsobom obdobným ako pri HAP 1.

V rámci  HAP 2 a HAP 3 obec ako žiadateľ o povolenie JPÚ neposkytuje vlastníkom vyrovnanie v pozemkoch ale vyrovnanie v peniazoch. Žiadateľ v rámci HAP 2 a HAP 3 v žiadosti o NFP pospisuje dôvody, pre ktoré je potrebné „vysporiadať“ pozemky v dotknutých obvodoch, ako aj opatrenia, ktoré následne na týchto pozemkoch plánuje robiť. Tieto musia smerovať k zlepšeniu podmienok bývania, inklúzii MRK a budú preukazované a sledované prostredníctvom napĺňania merateľného ukazovateľa a predkladaním následných monitorovacích správ počas obdobia udržateľnosti.

23. Budú si môcť v rámci projektu obyvatelia odkúpiť vysporiadaný pozemok pod osídlením?

V rámci projektu si obyvatelia MRK nemôžu odkúpiť „vysporiadaný“ pozemok. Táto možnosť je po ukončení realizácie HAP 1 a HAP 4, teda po „vysporiadaní“ pozemkov pod osídlením MRK a v rámci HAP 3 a HAP 2 po ukončení obdobia udržateľnosti.

24. Bude mať občan, ktorý býva v obci, ktorá vysporiadala pozemky, prednostné právo na nájomnú zmluvu? Je možné, aby sa to nejakým opatrením zabezpečilo?

V rámci realizácie HAP 1 a HAP 4 je právo na kúpu a nájom pozemku pod obydlím zakotvený priamo v zákone o pozemkových úpravách a môže byť len v prospech obyvateľa obydlia. V rámci realizácie HAP 2 a HAP 3 žiadateľ popisuje v ŽoNFP za akým účelom žiada o usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom, ako realizácia projektu prispeje k zlepšeniu podmienok bývania MRK, aké opatrenia plánuje žiadateľ na „vysporiadanom“ území vykonať a pod.. Žiadateľ musí spĺňať podmienky 3D. Jedným z  merateľných ukazovateľov cieľa projektu je počet domácností, ktorým sa zlepšili podmienky bývania, ako aj počet opatrení podporujúcich marginalizované rómske komunity, ktorý prijímateľ napĺňa počas udržateľnosti projektu. Úprava majetkovo právnych vzťahov bude osobitne upravená v zmluve o poskytnutí NFP.

25. Čo s projektami, keď sme odstúpili od Zmluvy o NFP s tým, že už máme 1. fázu vyfakturovanú, budeme čakať, kým sa vrátia peniaze alebo môžeme podať žiadosť o NFP hneď?

Žiadatelia musia mať vysporiadané vzťahy v rámci minulého obdobia ale nič nebráni predloženiu žiadosti o NFP. V zmysle podmienok výzvy bude poskytovateľ v takýchto prípadoch overovať duplicitu financovania pred zaslaním návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a návrh zmluvy zašle žiadateľovi:

 • ktorý má finančne vysporiadané záväzky vyplývajúce z predchádzajúcej zmluvy o poskytnutí NFP, ak žiadateľ mal/má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP na rovnaké aktivity, resp. rovnaké oprávnené výdavky,  t. j. žiadateľ vrátil poskytnutý NFP z dôvodu zamedzenia duplicity financovania a zmluvný vzťah z predchádzajúcej zmluvy o poskytnutí NFP bol ukončený.

26. Čo v prípade, ak by došlo k prekryvu s opatrením Plánu obnovy a odolnosti SR „majetkové vysporiadanie so súkromnými vlastníkmi v chránených územiach“? Teoreticky by mohol taký prípad nastať, ak by šlo o územia v chránených oblastiach 3., 4., 5. stupňa ochrany území, a teda dvojitému financovaniu.

Nemôže dôjsť k prekryvu financovania, nakoľko v rámci  4. a 5. stupňa ochrany nie je možné vysporiadať pozemky, keďže ide o ochranu prírody a krajiny. 3. stupeň  - ide o ochranné pásmo v intra a extra viláne obce.

27. Čo bude výstupom, konečnou fázou, keď sa skončí projekt?

Výstupom HAP 1 a HAP 4 budú „vysporiadané“ pozemky pod obydliami a zároveň v rámci celého osídlenia MRK na riešenie infraštruktúry. Na konci projektu pozemky pod osídlením, za ktoré vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a pozemky pod osídlením, ktoré sú vo vlastníctve štátu okrem tých, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk, dráh alebo ciest, prejdú do vlastníctva obce. Následne obec nakladá s pozemkami v súlade so zákonom o pozemkových úpravách, a to:

 • obec nesmie pozemok pod osídlením scudziť ani zaťažiť okrem prevodu alebo nájmu pozemku pod obydlím alebo priľahlého pozemku do vlastníctva obyvateľovi tohto obydlia; toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

Výstupom HAP 2 a HAP 3 budú „vysporiadané“ pozemky v obvode projektu JPÚ, obec na týchto pozemkoch bude realizovať následné opatrenia v oblasti občianskej vybavenosti obce (kanalizácia, vodovod, prístupové komunikácie a pod.) a opatrenia smerujúce k legalizácii stavieb v prospech obyvateľov MRK, bytovú výstavbu v prospech obyvateľov MRK, ako aj ďalšie opatrenia prispievajúce k zlepšeniu kvality života a integrácii MRK.

28. Pri merateľnom ukazovateli PR061 Počet domácností, ktorým sa zlepšili, alebo ktorým sa vytvorili podmienky na zlepšenie hygienických štandardov bývania sa v Definičnej matici merateľného ukazovateľa projektu v bode 1.1 uvádza: Počet vysporiadaných pozemkov, v dôsledku čoho sa domácnostiam vytvorili podmienky na zlepšenie štandardov hygieny bývania. Ako hodnotu MU je potrebné uviesť počet domácností, ktorým sa zlepšili, alebo ktorým sa vytvorili podmienky na zlepšenie hygienických štandardov bývania alebo počet vysporiadaných pozemkov, v dôsledku čoho sa domácnostiam vytvorili podmienky na zlepšenie štandardov hygieny bývania?

Pri merateľnom ukazovateli PR061 Počet domácností, ktorým sa zlepšili, alebo ktorým sa vytvorili podmienky na zlepšenie hygienických štandardov bývania sa uvádza ako hodnota merateľného ukazovateľa Počet domácností.

Poznámka: Domácnosťou sa rozumie rodina, ktorá má bydlisko v obydlí na území osídlenia, v obci alebo v objekte v obci, na ktorom došlo k investícii zameranej na zvýšenie štandardov hygieny bývania.

29. Ak je pri merateľnom ukazovateli PR126 Počet opatrení podporujúcich MRK výsledkom budúcich investičných aktivít realizovaných mimo osídlenia MRK stavebné povolenie na realizáciu stavby a zároveň sa dostane aj do fázy zápisu rozostavanej stavby v súbore popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľností, prípadne neskôr, ešte v období udržateľnosti projektu sa dosiahne aj kolaudačné rozhodnutie, koľko opatrení/ akú hodnotu MU je potrebné vykázať?

Prijímateľ vyhodnocuje v tomto prípade len jednu fázu investičnej aktivity, ktorá sa viaže na vysporiadané územie a ktorá má pozitívny vplyv na kvalitu života a podporu inklúzie MRK. Ak je predmetom jedna investičná aktivita = opatrenie podporujúce MRK, pre tento prípad sa uvedie hodnota merateľného ukazovateľa: 1 opatrenie. Je dôležité, aby sa investičná aktivita dostala do jednej z uvedených fáz implementácie (projektová dokumentácia, stavebné povolenie, rozostavaná stavba, ukončená stavba, kolaudačné rozhodnutie).

Ak bude na vysporiadanom území riešených viacero investičných aktivít, napr. miestne komunikácie, bývanie, komunitné centrum a každý sa dostane do niektorej z uvedených fáz implementácie, v tomto prípade sa uvedie hodnota merateľného ukazovateľa: 3 opatrenia = investičné aktivity.

30. V prípade, ak realizujeme hlavnú aktivitu projektu 4, teda tretiu fázu realizácie projektu JPÚ, aký termín máme zvoliť ako začiatok realizácie aktivít projektu?

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu bude v tomto prípade nasledujúci pracovný deň po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu – pozemkový a lesný odbor k ukončeniu 2. fázy projektu, ktorý ste implementovali v rámci výzvy OPLZ-PO5-2020-4 .

Poznámka: V prípade, ak na predmetnom rozhodnutí nemáte vyznačenú právoplatnosť, je potrebné požiadať príslušný okresný úrad, aby tak urobil. Uvedené rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou následne zasielate ako prílohu ŽoNFP.

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Máme počas trvania ochorenia Covid - 19 organizovať senzibilizačné a preventívne aktivity?

Navrhujeme riadiť sa odporúčaniami v rámci jednotlivých fáz pandemického semafora, ktorý prepína štatutár alebo písomne poverená osoba štatutárom.  Vykonávanie senzibilizačných a preventívnych činnosti terénnej sociálnej práce v rámci NP TSP a TP II. v súvislosti s ochorením Covid – 19 je popísaný v prílohe č. 1 Semafor Informácia k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 http://www.minv.sk/?covid-19.

Náhrada mzdy pri prekážke zo strany zamestnávateľa je oprávnený výdavok (opatrenia súvisiace s COVID-19)?

Vzhľadom na pravidlá financovania projektov z EŠIF fondov však musíme upozorniť zamestnávateľov na skutočnosť, že zatiaľ nie všetky formy riešení zo strany zamestnávateľa smerom ku zamestnancom v tomto krízovom režime, ktoré uvádza Zákonník práce, ako aj vyššie uvedené usmernenie MŠVVaŠ SR, sú aj oprávnenými z hľadiska refundácie mzdy zamestnancov zamestnávaných prostredníctvom NP TSP a TP II.  Konkrétne, v prípade, ak zamestnávateľ využije § 142 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý upravuje tzv. iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi vznikne nárok na náhradu mzdy, prípadne poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce, tieto výdavky nemusia byť považované za oprávnené výdavky v rámci NP TSP a TP.

Z akého dôvodu TSP/TP neboli zaradení do zoznamu sociálnych služieb, ktorým bude poskytnutá finančná odmena za prvú vlnu epidémie Covid – 19, nakoľko boli najviac vystavení riziku ohrozenia svojho zdravia a na dennej báze vykonávali  dôležité opatrenia priamo v teréne a zabezpečovali najnákladnejšie potreby pri prevencii šírenia vírusového ochorenia v lokalitách MRK?

Z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“) boli vyňatí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorý nie sú registrovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. resp. akreditovaným subjektom SPODaSK alebo centrom pre deti a rodiny zriadených obcou alebo vyšším územným celkom. Predkladateľom predmetného nariadenia bol rezort Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a teda Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómskej komunity neparticipovalo na jeho tvorbe. Avšak, počas prvej vlny ochorenia COVID-19 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytol užívateľom jednorazové navýšenie finančných prostriedkov na ostatné výdavky vo výške 1 000 Eur/mesiac. Ďalšie odpovede na Vaše prípadné otázky nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Dotácia na „mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19, resp. priloženom linku: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/.

Prečo podmienky projektu TSP/TP sú nastavené tak, že umožnili samosprávam rozhodovať o výške príjmu TSP/TP, čo vytvorilo priestor na nespravodlivé ohodnotenie jednotlivých TSP/TP.

Oprávnené výdavky zahŕňajú hrubú mzdu a povinné odvody platené zamestnávateľom v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“). Horný limit maximálnej oprávnenej celkovej ceny práce pre jednotlivé pracovné pozície terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je stanovený v súlade s vyzvaním a rozhodnutím o schválení nenávratného finančného príspevku.

Po uvoľnení pracovnej pozície je potrebné obsadiť voľnú pozíciu? Do kedy?

Užívateľ je povinný obsadiť pracovné miesto TSP a TP  v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci a zároveň užívateľ je povinný preobsadiť pracovné miesto Zamestnanca v lehote do 90 dní odo dňa uvoľnenia pracovného miesta. Nedodržanie lehoty na obsadenie, resp. preobsadenie pracovného miesta, uvedenej v predchádzajúcej vete sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

Môžu TSP a TP vykonávať aj iné činnosti mimo opisu?

Nie. Je neprípustné, aby v pracovnom čase TSP/TP vykonával inú činnosť, ktorú mu nariadi zamestnávateľ, a ktorá nie je uvedená v Sprievodcovi a netýka sa výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce, financovanej z NP TSP a TP II. (napríklad výpomoc pri iných činnostiach obce, obecná administratíva, výpomoc v škole, v knižnici a podobne) a ktorá nebola vykonávaná na podnet alebo so súhlasom MV SR/ÚSVRK. Pri zistení, že sa takáto činnosť vykonáva, posúdi MV SR/ ÚSVRK výdavky za daný mesiac ako neoprávnené.

Koľko individuálnych supervíznych stretnutí sa má realizovať v priebehu kalendárneho roka pre TSP/TP?

V priebehu roka sa v rámci NP TSP a TP II. bude realizovať individuálna supervízia pre pracovníkov TSP/TP v počte 4 hodiny. V jeden deň sa uskutoční 1 hodinové individuálne supervízne stretnutie so zamestnancom TSP/TP. Pozvánku na individuálnu supervíziu, zabezpečenie miesta  a času konania je v kompetencii príslušného regionálneho koordinátora NP TSP a TP II. Vyhotovenie povinnej publicity (fotodokumentácie) a prezenčných listín zabezpečuje pozvaný supervízor. Individuálnu supervíziu je možné realizovať po dohode s príslušným regionálnym koordinátorom a supervízorom aj on-line. V pozvánke regionálny koordinátor vždy uvedie, akou formou bude individuálna supervízia prebiehať.

Je možná zmena zazmluvneného počtu pracovníkov?

V prípade potreby je možné zmeniť pomer zazmluvneného počtu pracovníkov, pričom celkový počet nesmie presiahnuť max. 6 osôb. Na základe písomnej žiadosti užívateľa a vyjadrenia príslušného RK sa prehodnotí potreba zmeny počtu pracovníkov.

Na čo môže byť využívaná paušálna suma na ostatné výdavky?

Užívateľ môže použiť finančné prostriedky, ktoré mu MV SR/ÚSVRK poukazuje na účet vo výške 100 Eur resp. 50 Eur na úhradu:

 • kancelárskych potrieb,
 • cestovných náhrad,
 • telekomunikačných služieb,
 • ochranné pomôcky,
 • výdavkov spojených so senzibilizačnými a preventívnymi aktivitami a vyhľadávacími činnosťami, ktoré sú zamerané na predchádzanie a elimináciu sociálno- patologických javov v marginalizovanej rómskej komunite v obci. V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, MV SR/ÚSVRK poskytol jednorazové navýšenie finančných prostriedkov na ostatné výdavky vo výške 1 000 Eur/mesiac užívateľom, ktoré užívatelia môžu použiť výlučne na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov (Usmernenie k ostatným výdavkom (PDF - 291.99 kB) (PDF - 291.99 kB)). Ak užívateľ nepoužije finančné prostriedky do konca kalendárneho roka alebo ich nepoužije  na určený účel, je povinný tieto finančné prostriedky vrátiť.

Aké sú vízie pokračovania projektu TSP/TP po roku 2022, prebiehajú už prípravy na jeho kontinuálne pokračovanie?

Terénna sociálna práca a terénna práca sa ukázala ako užitočná sociálna služba v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov a na tomto princípe prebieha príprava nového programovacie obdobia. Presnejšia forma bude známa po schválení Operačného programu Ľudské zdroje.

Čo s klientom s nízkou kvalifikáciu, ktorý má problém s uplatnením sa na trhu práce?

Terénna sociálna práca a terénna práca sa ukázala ako užitočná sociálna služba v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov a na tomto princípe prebieha príprava nového programovacie obdobia. Presnejšia forma bude známa po schválení Operačného programu Ľudské zdroje.

Ako motivovať klientov k osvojeniu si pracovných návykov v prípade, že  klient prostredníctvom asistencie TSP/TP získa pracovnú zmluvu (napr. Sociálny podnik) a  aj napriek tomu z dôvodu absencie pracovných návykov pracovný pomer skončí už v skúšobnej dobe?

Zabezpečiť klientovi pravidelný mentoring a na dennej báze poskytovať osvetu zameranú na ekonomické výhody súvisiace s udržaním si svojho zamestnania a poukazovať na zlepšenie kvality života.

Ako motivovať klientov k osvojeniu si pracovných návykov v prípade, že  klient prostredníctvom asistencie TSP/TP získa pracovnú zmluvu (napr. Sociálny podnik) a  aj napriek tomu z dôvodu absencie pracovných návykov pracovný pomer skončí už v skúšobnej dobe?

Zabezpečiť klientovi pravidelný mentoring a na dennej báze poskytovať osvetu zameranú na ekonomické výhody súvisiace s udržaním si svojho zamestnania a poukazovať na zlepšenie kvality života. 

Ako riešiť bývanie klienta v prípade, že nie sú žiadne dostupné možnosti získania nového bývania a zároveň klient nie je finančne schopný nové bývanie si zabezpečiť a uhrádzať náklady spojené s bývaním?

Stanovenie štandardu bývania by malo vychádzať zo sociálnej situácie domácnosti. Z tohto hľadiska je vhodným riešením vytvorenie vertikálneho, obojstranne priepustného systému bývania rôzneho štandardu, tzv. systému prestupného bývania. Systém zahrňuje rôzne iné typy prechodného ubytovania (ubytovne, nocľahárne, útulky a pod.) až po nájomné byty určené na sociálne bývanie. Takýto systém pôsobí motivujúco, nakoľko umožňuje získať kvalitnejší typ bývania. Bližšie odporúčame pozrieť https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2019/Ondrusova/prestupne_byvanie_okruhle_stoly_working_paper.pdf

Čo v prípade, že vedenie školy akceptuje dodatočné ospravedlnenky žiakov?

V spolupráci s výchovným poradcom, školským psychológom, sociálnym či sociálnym pedagogóm TSP organizovať pracovné stretnutias učiteľmi a lekármi a ostatných pomáhajúcich profesií za účelom eliminácie vzniku resp. pretrvávania záškoláctva.Sú však aj ďalšie možnosti. Môžete sprostredkovať návštevu s dieťaťom centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)v mieste svojho bydliska. Taktiež existuje veľa neziskových organizácií, ktoré sa venujú problémom detí a mladistvých. Prostredníctvom preventívnych aktivít meniť negatívny vzťah ku škole a „naprávať“ hodnotovú orientáciu žiakov

Ako má postupovať TSP/TP pri distribúcii domácich úloh pre žiakov ZŠ, ktorým bola nariadená dištančná forma výučby?

Vychádzajúc zo Štandardov terénnej sociálnej práce patria ZŠ medzi tzv. spolupracujúce subjekty. Na základe uvedeného TSP/TP poskytuje súčinnosť zamestnancom ZŠ (napr. učiteľom, asistentom učiteľov a pod.) a zabezpečuje sprostredkovanie kontaktu s rodinou resp. deťmi navštevujúcimi primárne vzdelávanie pri distribúcii školských úloh a zadaní.  TSP/TP prostredníctvom svojich poznatkov a znalostí o komunite uľahčujú komunikáciu medzi klientmi (žiakmi a rodičmi) a zástupcami základnej školy. 

Čo robiť s matkami, ktoré  aj napriek dlhodobej práci TSP/TP, chronicky nedodržiavajú termíny lekárskych vyšetrení a očividne dlhodobo dochádza k zanedbávaniu starostlivosti o maloleté deti, tým aj ohrozuje zdravie detí? 

Potreba konzultovať a spolupracovať s lekármi a ďalšími odborníkmi a pomáhajúcimi profesiami.

Všetci dobre vieme, že problém narastajúcej prostitúcie je v obciach a mestách bežný. Ako môžeme prispieť k eliminácii prostitúcii maloletých detí?

V prípade, že ste využili všetky potrebné kroky (osveta, rozhovory, preventívne aktivity a pod.)  TSP a TP je povinný upozorniť orgán SPODaSK a zároveň je potrebné záležitosť prenechať na orgány činné v trestnom konaní.

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza

Ak je zamestnanec KC v preventívnej karanténe, čerpá Pandemickú PN-ku, kto takému zamestnancovi preplatí PN? Čo sa potom refunduje v rámci projektu?

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že zamestnanec, ktorému  bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemá v týchto prípadoch nárok).

V rámci NP KS MRK sa v takomto prípade refunduje celková cena práce uvedená na výplatnej páske zamestnanca za dni mimo PN (za obdobie pandemickej  PN sa náhrada mzdy zamestnancovi nevypláca ani za prvých 10 dní, nakoľko Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 1. dňa PN).

Bližšie informácie o pandemickej PN tu: https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11

Vzťahuje sa „komunitné centrum musí byť otvorené každý pracovný deň“ aj na súčasnú situáciu? Ako je to s transferom v prípade, že bude KC zatvorené z dôvodu Covid-19? Bude preplatený transfer za odpracované dni v danom mesiaci?

Aj v súčasnej situácii sa uplatňuje  povinnosť uvedená v kapitole 7.2 písm. c)  Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, podľa ktorej je poskytovateľa služby povinný zabezpečiť, aby bolo KC/NDC/NSSDR otvorené počas celého roka, minimálne 30 hodín týždenne v rámci 5 pracovných dní v týždni počas stanovených otváracích hodín. Počas otváracích hodín musí byť prítomný aspoň jeden zamestnanec.

V prípade, ak dôjde k uzavretiu KC (napríklad uloženie opatrení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva o izolácii a karanténe, alebo z dôvodu, že všetci zamestnanci sú na pandemickej PN, a pod.), postupuje poskytovateľ služby tak, že o tejto skutočnosti informuje RK (buď vopred alebo ak to nie je možné tak bezodkladne po uzavretí KC). V takom prípade sa uzavretie KC považuje za relevantný dôvod na uplatnenie výnimky z povinnosti uvedenej v kapitole 7.2 písm. c)  Sprievodcu a transfer bude môcť byť preplatený.

V prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby osobitne upozorňujeme na povinnosti poskytovateľa vyplývajúce z Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú.

Je možné počas zákazu vychádzania nerealizovať skupinové a komunitné aktivity? Výnimky zo zákazu vychádzania nezahŕňajú cestu z a do komunitného centra.

V zmysle Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi zo 4.11.2020, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú platí nasledovné:

Zákaz zhromažďovania, podľa zákona č. 84/1991 Z. z., ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, t. j. zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú ambulantnou formou sa plošne nezatvárajú, prerušuje sa prevádzka podľa semaforu pre ambulantné služby len na dobu určitú počas trvania opatrení nariadených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/1.pdf .

Rovnako sa zákaz vychádzania ustanovený od 23. 10. 2020 na základe Uznesenia vlády 678/2020 za splnenia podmienok stanovených krízovým štábom nevzťahuje na poskytovania sociálnej služby a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby za splnenia podmienok vychádzania a výnimiek zo zákazu vychádzania po realizácií plošného testovania v SR v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2. 11. do 9. 11. 2020.

Z uvedeného vyplýva, že ambulantné sociálne služby sa aktuálne aj naďalej poskytujú, v súlade s Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V otázke týkajúcej sa vykonávania/nevykonávania skupinových aktivít je potrebné riadiť sa  semaforom pre ambulantné sociálne služby, prípadne  semaforom pre sociálne služby krízovej intervencie Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Odporúčaný semafor pre sociálne služby v KC/NDC/NSSDR poskytované v rámci NP KS MRK je  k dispozícii na stránke ÚSVRK: https://www.minv.sk/?NPKC_uvod

Celé znenie Usmernenia MPSVaR zo 4.11.2020 je k dispozícii tu: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/prerusenie-prevadzky-ambulantna-ss-041120_fin.pdf

Zároveň upozorňujeme na Usmernenie MPSVaR k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ambulantnou formou a nocľahární po celoplošnom testovaní (od 9. 11. 2020)     k 9.11.2020, ktoré nastavuje ďalšie pravidlá v súvislosti s poskytovaním týchto sociálnych služieb po celoplošnom testovaní. Dostupné tu:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/plosne-testovanie/usmernenie-po-testovani_ambulantnasluzba-0911.pdf

Čo v prípade, ak má poskytovateľ zaregistrované poskytovanie sociálnej služby KC ambulantnou formou, môžu ísť zamestnanci KC do terénu (napr. rozdávanie rúšok, distribúcia pracovných listov deťom a pod.)?

V zmysle zákona o sociálnych službách v prípade, ak má poskytovateľ zaregistrované poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, poskytuje sa služba fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.

Terénna forma sociálnej služby (ak je registrovaná) sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný riadiť sa pri poskytovaní sociálnej služby ustanoveniami zákona o sociálnych službách a súvisiacich predpisov pre tú sociálnu službu, ktorú má registrovanú. Ak ide o sociálnu službu v komunitnom centre s registrovanou ambulantnou formu poskytovania tejto sociálnej služby, jednotlivé činnosti by mali byť poskytované ambulante. Komunitná práca (napríklad záujmová činnosť a pod.)  môže v rámci NP KS MRK prebiehať aj mimo priestoru KC.

V súčasnej mimoriadnej situácii je potrebné v lokalitách MRK  zabezpečovať aj také činnosti, ktoré sa v bežnom režime poskytovania sociálnej služby nevykonávajú (napríklad šitie a distribúcia rúšok, pracovných listov žiakom a pod.), odporúčame preto obciam aby na terénne formy činností využívali prednostne, ak je to možné,  terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.

V prípade, ak budú na tieto nevyhnutné činnosti využité personálne kapacity NP KS MRK, nebude to MV SR/ÚSVRK považovať za neoprávnený výdavok.

Prečo je refundácia miezd preplácaná v 60-dňovej lehote? Prečo je 60-dňová lehota na refundáciu miezd zamestnancov jednostranne zo strany ÚSVRK  ešte predĺžená o dni do konca mesiaca, v ktorom uvedená lehota uplynula?

V zmysle článku 7, bod 7.3 zmluvy o spolupráci 7.3 sa zmluvné strany dohodli, že MV SR/ÚSVRK  poskytuje Poskytovateľovi služby finančné prostriedky na Oprávnené výdavky podľa tejto Zmluvy na základe dokladov uvedených v Sprievodcovi, formou transferu spätne spravidla do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu Poskytovateľ služby  predložil všetky doklady uvedené v Sprievodcovi,

Lehota na úhradu transferu teda nie je určená v dňoch (60 dní), ale v mesiacoch (2 mesiace) a začína plynúť  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli doručené všetky podklady potrebné k transferu. Uplynie teda na konci druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli podklady k transferu doručené MV SR/ÚSVRK. Nedochádza teda k žiadnemu predlžovaniu lehoty nad rámec dohodnutých zmluvných podmienok.

Systém refundácie mzdových nákladov v rámci národného projektu znamená, že zapojení poskytovatelia najskôr uhradia mzdové výdavky z vlastných zdrojov a až následne na základe doručených podkladov MV SR/ÚSVRK „preplatí“ oprávnené mzdové výdavky. Proces kontroly podkladov a následne úhrady transferov zapojeným poskytovateľom služby trvá v podmienkach MV SR určitý čas, preto je lehota na úhradu stanovená v dĺžke uvedenej  v zmluve o spolupráci.

MV SR/ÚSVRK vníma a registruje potreby najmä menších poskytovateľov služby v súvislosti s čo najskoršou refundáciou mzdových výdavkov, a robí všetko pre to,  aby sa úhrady transferov realizovali každý kalendárny mesiac, teda aj v skoršej lehote, než určuje zmluva o spolupráci. 

Je možné realizovať výberové konanie na pozície zamestnancov KC online formou prostredníctvom videohovoru v komunikačnej aplikácii?

V prípade zabezpečovania projektových aktivít súvisiacich s prijímaním nových zamestnancov na jednotlivé pracovné pozície, oprávnený užívateľ postupuje v zmysle aktuálneho znenia Sprievodcu pre oprávnených užívateľov.

V prípade mimoriadnej situácie (karanténa v obci alebo jej časti, výskyt ochorenia Covid-19 u niektorého zo zamestnancov, alebo osôb potenciálne v blízkom kontakte, preventívne opatrenia a i.) na miestnej a/alebo regionálnej úrovni je možné vykonávať obsadzovanie pracovných pozícií v národnom projekte aj dištančnou formou (využitím online platforiem, teda aj videohovoru), pričom všetky ustanovenia Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej aj „Sprievodca“), najmä prílohy č. 4. musia byť dodržané.