Preskočiť na obsah

Sekcia európskych programov

Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027         (ďalej aj „SO ÚV SR“ alebo „SO“)

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 - 2027 pre marginalizované rómske komunity

Archív dokumentov

Aktuality

Zoznam schválených/neschválených ŽoNFP

Dokumenty

Obsah priebežne dopĺňame.