Preskočiť na obsah

Sekcia európskych programov

Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027         (ďalej aj „SO ÚV SR“ alebo „SO“)

S účinnosťou od 01.01.2024 v súlade s Uznesením vlády SR č. 177 zo 14.04.2023 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 229 zo 14.05.2014 k návrhu Operačného programu Ľudské zdroje, je novým Sprostredkovateľským orgánom pre prioritné osi č. 5 , 6 a 7  OP ĽZ Úrad vlády SR.

AKTUALITY

30.01.2024 - Informácia k výberovým konaniam v rámci projektov Miestnej občianskej a poriadkovej služby

29.01.2024 - Pripravovaná dopytovo-orientovaná výzva "Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav" - prezentácia z okrúhleho stola dňa 23.01.2024

10.10.2023 - Pripravovaná dopytovo-orientovaná výzva "Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít postupom jednoduchých pozemkových úprav"

25.01.2024 - Kontaktný e-mail na Sprostredkovateľskému orgán

24.11.2023 - MOaPS – zoznam vyhodnotených žiadostí o poskytnutie NFP

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 - 2027 pre marginalizované rómske komunity

Hlavné činnosti Sekcie sú definované v týchto materiáloch:

Nová poštová adresa Sprostredkovateľského orgánu - Úradu vlády SR je:

Prioritná os č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia;

Prioritná os č. 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach;

Poskytovanie podpory sociálnych podnikov;

Prioritná os č. 7 Technická pomoc

Podpora efektívnej implementácie operačného programu;

Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie;

Plný rozsah činností:

https://www.crz.gov.sk/data/att/1946706_dokument1.pdf