Preskočiť na obsah

Ukazovatele rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 v programoch rozvoja obcí - Príručka pre samosprávy s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Táto prirúčka je primárne určená pre zamestnancov a zamestnankyne obecných a mestských úradov, ktorí pripravujú nový PRO/PHRSR alebo plánujú revíziu existujúceho. Zároveň môže slúžiť vedeniu obcí a miest ako podklad pri určovaní priorít alebo pri komunikácii požiadaviek na externé firmy či externých expertov a expertky, ktorí/é pre obec dokument PRO/PHRSR pripravujú. Informácie z tejto príručky môžu pomôcť naplniť obsah programovej, realizačnej alebo finančnej časti PRO/PHRSR, ktoré tvoria povinnú súčasť dokumentu podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, a taktiež môžu inšpirovať obce pri tvorbe a výbere prioritných projektových zámerov, a tým naplniť obsah nadväzujúcich akčných plánov plnenia PRO/PHRSR.


Príručka je štruktúrovaná do 23 vybraných situácií, v ktorých sa môže obec s prítomnosťou MRK ocitnúť. Vybrané situácie vychádzajú z cieľov stanovených v Stratégii 2030 a popísaných v Metodickom dokumente k výpočtu hodnôt indikátorov, ktoré vzhľadom na zákonom dané práva a povinnosti môžu obce svojou činnosťou priamo alebo nepriamo ovplyvniť. Pre každú situáciu príručka odporúča indikatívne aktivity, ktoré môže obec realizovať aj potenciálne zdroje, ktoré môžu realizáciu takýchto aktivít v období 2021 – 2027 finančne podporovať. Zároveň je pre každú situáciu vybraný východiskový ukazovateľ zo Stratégie, ako aj súvisiace kľúčové ukazovatele, ktoré môžu obce zahrnúť do svojich rozvojových programov a nadväzujúcich akčných plánov alebo projektových zámerov pre monitorovanie pokroku v oblasti inklúzie MRK. Pri každom ukazovateli je uvádzaný zdroj dát – väčšinou inštitúcia, ktorá dané údaje zbiera a sprístupňuje na úrovni jednotlivých obcí. Ak je ako zdroj dát uvedený Atlas rómskych komunít (ARK), je možné nájsť konkrétne hodnoty za jednotlivé obce priamo na webe ÚSVRK, v sekcii Atlas rómskych komunít.


Uvádzané potenciálne zdroje financovania nie sú výhradne určené pre obce s MRK, a nie sú ani nárokovateľné – ich získanie je podmienené splnením kritérií a podmienok oprávneností definovaných v jednotlivých programoch. Táto informácia v dokumente slúži obciam hlavne na lepšiu orientáciu v rôznych schémach finančnej podpory. Vhodná identifikácia ukazovateľov Stratégie 2030 v Programe rozvoja obce, resp. prínosu plánovaných projektov obcí k ukazovateľom Stratégie 2030 však môže zvýšiť šance obce uspieť v odbornom hodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.


Tento dokument nevymedzuje presný zoznam aktivít alebo ukazovateľov, ktoré musí obec aplikovať, ani neponúka kompletný zoznam potenciálnych zdrojov financovania projektov. Cieľom príručky je cez praktické situácie a príklady dobrej praxe priblížiť obciam a inšpirovať ich, ako môžu aj malými lokálnymi aktivitami s pomocou vhodného nastavenia merateľných ukazovateľov, či už v strategických dokumentoch alebo priamo v projektových zámeroch, prispieť k plneniu národných cieľov a k merateľnému zvyšovaniu kvality života nielen obyvateľov pochádzajúcich z marginalizovaných komunít. Základné typy opatrení a zdrojov financovania môžu pomôcť pri strategickom plánovaní rozvoja obce, pre viac informácií o vhodnosti jednotlivých aktivít alebo oprávnenosti financovania výdavkov je však potrebné individuálne posúdenie. Zároveň je dôležité poznamenať, že financovanie z Programu Slovensko alebo Plánu obnovy a odolnosti mali mať len doplnkový charakter financovania k vlastnému rozpočtu obce.

 

Aktuálne znenie príručky Ukazovatele rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 v programoch rozvoja obcí: 2023-08-17-prirucka_phrsr_v1_final.pdf (PDF - 1.85 MB)