Preskočiť na obsah

Úrad splnomocnenca

Organizačné členenie

Úrad sa organizačne člení na:

V rámci Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich odlúčených pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník.

Hlavné úlohy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vznikol v roku 2001. Jeho vzniku do súčasnej podoby predchádzalo v roku 1995 vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc vládou SR a zriadenie organizačného útvaru na úrovni odboru v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR po parlamentných voľbách v roku 1998 zrušila tento úrad a menovala splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal postavenie vymedzené článkom 1 Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“. Od roku 2012 sa úrad začlenil do štruktúry ministerstva vnútra.

V rozsahu svojej pôsobnosti splnomocnenec plní tieto úlohy:

 1. navrhuje a realizuje opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami,
 2. pripravuje podklady a stanoviská na rokovanie vlády,
 3. konzultuje činnosti úradu s predsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom,
 4. koordinuje činnosť úradu s činnosťou ostatných útvarov ministerstva a ďalších ústredných orgánov štátnej správy,
 5. v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami a orgánmi pripravuje a vyhodnocuje programy zamerané na zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti s dôrazom na:
  1. zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, prístup ku vzdelaniu a k príprave na povolanie,
  2. zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami,
  3. zvyšovanie právneho vedomia,
  4. zvyšovanie aktívnej účasti Rómov na verejnom živote a správe vecí verejných,
  5. využívanie ľudského a pracovného potenciálu,
  6. vedecké skúmanie problematiky rómskych komunít,
  7. aktívnu účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych komunít,
  8. plnenie úloh vyplývajúcich z revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015,
  9. plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
  10. plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou v rámci politiky súdržnosti,
  11. zamestnanosť, zamestnateľnosť, a začleňovanie na pracovný trh,
  12. zlepšenie bývania,
  13. zlepšenie zdravotnej starostlivosti,
  14. zvyšovanie bezpečnosti a verejného poriadku,
 6. organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií a po dohode s nimi navrhuje príslušné opatrenia a závery,
 7. vyjadruje sa ku koncepciám vypracovaným orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými zainteresovanými inštitúciami, ktoré sa týkajú riešenia záležitostí rómskych komunít,
 8. navrhuje použitie a vyjadruje sa k použitiu prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie vyčlenených na riešenie záležitostí rómskych komunít,
 9. kontroluje prijaté a realizované opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami, aj prostredníctvom administratívnych kapacít úradu,
 10. gestora pre poskytovanie dotácií na poskytovanie podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Splnomocnenci vlády pre rómske komunity

Od - do Meno
1999-2001 Vincent Danihel
2001-2007 Klára Orgovánová
2007-2009 Anita Botošová
2009-2010 Ľudovít Galbavý
2010-2012 Miroslav Pollák
2012-2016 Peter Pollák
2016-2020 Ábel Ravasz
2020 - Andrea Bučková