Preskočiť na obsah

Úrad splnomocnenca

Organizačné členenie

Úrad sa organizačne člení na:

V rámci Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich odlúčených pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník.

Hlavné úlohy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vznikol v roku 2001. Jeho vzniku do súčasnej podoby predchádzalo v roku 1995 vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc vládou SR a zriadenie organizačného útvaru na úrovni odboru v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR po parlamentných voľbách v roku 1998 zrušila tento úrad a menovala splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal postavenie vymedzené článkom 1 Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“. Od roku 2012 sa úrad začlenil do štruktúry ministerstva vnútra. Od 1. júna 2021 je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizačne začlenený pod Úrad vlády Slovenskej republiky.  

V rozsahu svojej pôsobnosti splnomocnenec plní tieto úlohy:

 1. navrhuje a realizuje opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami,
 2. pripravuje podklady a stanoviská na rokovanie vlády,
 3. v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami a orgánmi pripravuje a vyhodnocuje programy zamerané na zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti s dôrazom na:
  1. zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, prístup ku vzdelaniu a k príprave na povolanie,
  2. zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami,
  3. zvyšovanie právneho vedomia,
  4. zvyšovanie aktívnej účasti Rómov na verejnom živote a správe vecí verejných,
  5. využívanie ľudského a pracovného potenciálu,
  6. vedecké skúmanie problematiky rómskych komunít,
  7. aktívnu účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych komunít,
  8. plnenie úloh vyplývajúcich z revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015,
  9. plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
  10. plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou v rámci politiky súdržnosti,
  11. zamestnanosť, zamestnateľnosť, a začleňovanie na pracovný trh,
  12. zlepšenie bývania,
  13. zlepšenie zdravotnej starostlivosti,
  14. zvyšovanie bezpečnosti a verejného poriadku,
 4. organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií a po dohode s nimi navrhuje príslušné opatrenia a závery,
 5. vyjadruje sa ku koncepciám vypracovaným orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými zainteresovanými inštitúciami, ktoré sa týkajú riešenia záležitostí rómskych komunít,
 6. navrhuje použitie a vyjadruje sa k použitiu prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie vyčlenených na riešenie záležitostí rómskych komunít,
 7. kontroluje prijaté a realizované opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami, aj prostredníctvom administratívnych kapacít úradu,
 8. gestora pre poskytovanie dotácií na poskytovanie podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Splnomocnenci vlády pre rómske komunity

Od - do Meno
1999-2001 Vincent Danihel
2001-2007 Klára Orgovánová
2007-2009 Anita Botošová
2009-2010 Ľudovít Galbavý
2010-2012 Miroslav Pollák
2012-2016 Peter Pollák
2016-2020 Ábel Ravasz
2020 - 2021 Andrea Bučková
2021 -  Ján Hero 

Štatút Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (PDF - 504,82 kB)