Preskočiť na obsah

Úrad splnomocnenca

Organizačné členenie

Úrad sa organizačne člení na:

V rámci Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich odlúčených pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník.

Hlavné úlohy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vznikol v roku 2001. Jeho vzniku do súčasnej podoby predchádzalo v roku 1995 vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc vládou SR a zriadenie organizačného útvaru na úrovni odboru v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR po parlamentných voľbách v roku 1998 zrušila tento úrad a menovala splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal postavenie vymedzené článkom 1 vtedajšieho Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“. Od roku 2012 bol úrad začlenený do štruktúry Ministerstva vnútra SR. Od 1. júna 2021 je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizačne začlenený pod Úrad vlády Slovenskej republiky.  Splnomocnenec ako poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti.

Medzi hlavné úlohy splnomocnenca patrí najmä:

Splnomocnenci vlády pre rómske komunity

Od - do Meno
1999-2001 Vincent Danihel
2001-2007 Klára Orgovánová
2007-2009 Anita Botošová
2009-2010 Ľudovít Galbavý
2010-2012 Miroslav Pollák
2012-2016 Peter Pollák
2016-2020 Ábel Ravasz
2020 - 2021 Andrea Bučková
2021 - 2023 Ján Hero 
2023 Alexander Daško

Štatút Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 759 z 2. decembra 2020, v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 60 z 27. januára 2021, v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 664 zo dňa 26. októbra 2022)

Štatút Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (PDF - 488.87 kB)


Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Organizačný poriadok ÚSVRK s účinnosťou od 1. júna 2024

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity úplné znenie účinné od 1. júna 2024 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. mája 2024 (PDF - 765.51 kB)

Príloha Organizačného poriadku ÚSVRK - organizačná schéma - úplné znenie od 01. júna 2024 (PDF - 559.86 kB)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zo dňa 18. marca 2024, záväzného od 1. apríla 2024 (PDF - 393.13 kB)


Organizačný poriadok ÚSVRK s účinnosťou od 1. apríla 2024

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zo dňa 18. marca 2024 (účinný od 01.apríla 2024) (PDF - 754.96 kB)

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity - (PDF - 563.04 kB) organizačná schéma


Organizačný poriadok ÚSVRK s účinnosťou od 1. mája 2023

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (PDF - 756.14 kB) zo dňa 28. apríla 2023 (účinný od 01.05.2023)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku zo dňa 29. septembra 2023 (účinný od 01.10. 2023 (PDF - 744.97 kB))

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku zo dňa 20. októbra 2023 (účinný od 01. 01.2024) (PDF - 384.42 kB)

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zo dňa 28. apríla 2023 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (PDF - 801.98 kB)


Organizačný poriadok ÚSVRK s účinnosťou od 1. novembra 2022

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zo dňa 28.10.2022, účinný od 01.11.2022 (PDF - 799.81 kB)

Dodatok č. 1 organizačného poriadku Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zo dňa 30.11.2022, účinný od 01.12.2022 (PDF - 770.87 kB)


Organizačný poriadok ÚSVRK s účinnosťou od 14. februára 2022

Organizačný poriadok Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zo dňa 14. februára 2022, účinný od 14. februára 2022 (PDF - 627.82 kB)


Logá Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

logotyp biela v1 (PNG - 43.38 kB), logotyp čierna v1 (PNG - 47.08 kB), logotyp modrá v1 (PNG - 47.40 kB)

logotyp biela v2 (PDF - 327.20 kB), logotyp čierna v2 (PDF - 337.53 kB), logotyp modrá v2 (PDF - 338.29 kB)