Preskočiť na obsah

5. november si európska verejnosť pripomína Medzinárodný deň rómskeho jazyka

5. november bol v roku 2009 vyhlásený na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Zahrebe ako Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity považuje za dôležité pripomínať si tento dátum, pretože predstavuje vyvrcholenie viacročného úsilia rómskych intelektuálov a jazykovedcov o zabezpečenie rovnocenného postavenia Rómov a priznania im všetkých práv súvisiacich s rozvojom a podporou rómskej národnostnej menšiny. Slovenská republika zrealizovala viaceré pozitívne opatrenia v súvislosti so zrovnoprávnením rómskeho jazyka s jazykmi ostatných národnostných menšín. Oficiálne zrovnoprávnenie rómčiny v Slovenskej republike sa formálne uskutočnilo 29. júna 2008 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

„Medzinárodný deň rómskeho jazyka je oslavou rómskeho jazyka, ktorý je pre nás, Rómov a Rómky, jedinečný a pre mnohých z nás je jazykom materinským. Rómsky jazyk je pre nás prostriedkom na vyjadrenie identity a hrdosti, ktorou vyjadrujeme svoje postavenie a  príslušnosť k rómskej národnostnej menšine. Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pre Rómov a Rómky príležitosťou pre zvyšovanie povedomia občanov Slovenskej republiky o právach rómskej národnostnej menšiny u nás a v Európe. Štandardizáciu rómskeho jazyka považujem za nesporne pozitívny krok, vďaka ktorému sa vytvorili legislatívne základy pre vzdelávanie a výchovu v rómskom jazyku, vrátane používania rómskeho jazyka vo verejnom, kultúrnom živote rómskej národnostnej menšiny a v sociálnej sfére. Uplatňovanie rómčiny v živote rómskej národnostnej menšiny má aj svoje nedostatky. Nemáme vybudovanú dostatočnú inštitucionálnu sieť potrebnú pre rozvoj a zachovanie rómčiny. Musíme preto ako rómska národnostná menšina pracovať a investovať do rozvoja rómskeho jazyka, umenia  a kultúry. Aj na túto skutočnosť je potrebné myslieť pri pripomínaní si Medzinárodného dňa rómskeho jazyka,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Pre vytvorenie kvalitných možností pre vzdelávanie sa v rómskom jazyku, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v rámci pripravovaného Akčného plánu pre oblasť vzdelávania navrhuje vytvoriť programy pre vzdelávanie vo vyučovacom jazyku rómskom pre pedagogických a odborných zamestnancov a navýšiť počet pedagogických zamestnancov s kompetenciou vzdelávať v rómčine.

Rómsky jazyk je bohatý a rôznorodý. Rómovia na Slovensku hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a maďarských Rómov a viacerými subdialektmi. Výraznú jazykovú prevahu majú Rómovia pôvodom z východného Slovenska, a preto sa východoslovenský dialekt stal aj základom pre gramatiku a slovník s frazeológiou a prehľadom gramatiky, ktorý bol vydaný v roku 1991. Východoslovenská rómčina tvorí aj základ pre Učebnicu slovenskej rómčiny a Kľúč k učebnici slovenskej rómčiny, ktoré boli vydané v roku 1999 v rómsko-českej verzii.