Preskočiť na obsah

Celospoločenský dialóg ako kľúč k integrácii Rómov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity reaguje na výsledky prieskumu, ktorý sa zaoberal náladou v spoločnosti aj v súvislosti so začleňovaním rómskych detí do školských kolektívov.

Výsledky prieskumu, ktorý iniciovalo Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica a nezisková organizácia Teach ukázal, že až 60 percent Slovákov si myslí, že Rómovia by sa mali vzdelávať v oddelených triedach, či dokonca školách. Verejnosť vníma vzdelávanie pre deti z rómskych komunít ako kľúč k lepšej budúcnosti, no väčšina by preferovala, aby sa vzdelávali segregovane.

„Ako vidíme z výsledkov prieskumu, segregácia rómskej časti  obyvateľstva Slovenska je v našej spoločnosti stále pretrváva. Je potrebné viac hovoriť, vysvetľovať, komunikovať nielen zo strany nášho úradu, ale aj zo strany našich kolegov z iných rezortov. Segregácia je komplexný problém, ktorý si vyžaduje spoluprácu viacerých subjektov na úrovni štátu, je potrebné spolupracovať so samosprávou, školou a samozrejme s rómskou komunitou. A tiež považujem ako nástroj desegregácie komunikovať v médiách pozitívne príklady.“ hovorí Mgr. Alexander Daško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

„Napriek tomu, že zo strany nášho úradu intenzívne komunikujeme a vysvetľujeme pozitívne dôsledky desegregácie, stále vnímame, že naša spoločnosť preferuje oddeľovanie rómskych a nerómskych detí.  Je nesmierne dôležité si uvedomiť, že pre rómske deti sa začína proces začleňovania do spoločnosti už v predškolských a školských zariadeniach. Deti sa učia tolerancii, návykom, vzájomnej komunikácií a prirodzene opakujú to, čo vidia u spolužiakov. Z prieskumu pre nás vychádza, že naďalej musíme vysvetľovať, pracovať s majoritou, minoritou, ale aj školami a pedagógmi. Aj učitelia musia chápať odlišnosti rómskej kultúry a nevnímať ich ako problém. Každý človek je jedinečný, má svoje špecifiká, talenty a takto je treba pristupovať ku všetkým deťom, rómskym aj nerómskym. Všimnime si iné štáty, kde sú premiešané rôzne kultúry a funguje to. Tolerancia začína u každého z nás. Buďme príkladom pre svoje deti, učme ich vzájomnému rešpektu a nevytvárajme u nich negatívne stereotypy už od útleho veku. Lebo tie môžu zničiť nejeden ľudský život.“ uzatvára PaedDr. Ingrid Zubková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Zdroj:https://www.teraz.sk/spravy/prieskum-ziaci-z-mrk-by-sa-podla-60/792811-clanok.html