Preskočiť na obsah

Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom je inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Jej cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa  žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy je zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Výzva bude realizovaná v základných a stredných školách. Finančné prostriedky, ktoré získajú školy, môžu použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.

Oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ:

  1. základnej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť škôl a školských zariadení“),
  2. strednej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení,
  3. spojenej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení.

Žiadosť predkladá elektronicky oprávnený žiadateľ prostredníctvom formulára zverejnenom na webovom sídle ministerstva.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 31. 05. 2021.

Žiadosti budú vyhodnocované priebežne podľa dátumu doručenia.

Všetky ďalšie informácie nájdete na odkaze tu