Preskočiť na obsah

Kamenná Poruba, Svidník, Giraltovce, Kolačkov - sú ďalšie obce, ktoré navštívila splnomocnenkyňa

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková navštívila tento týždeň obce Kamennú Porubu, Kolačkov a mestá Svidník a Giraltovce. Každé z týchto miest a obcí má záujem riešiť problémy všetkých svojich obyvateľov a aktívne pristupujú k zlepšovaniu životného štandardu rómskych komunít. 

Kamenná Poruba

V obci Kamenná Poruba splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková rokovala o možnostiach odstránenia dvojzmennej prevádzky na základnej škole a dofinancovanie rozšírenia jej priestorov z Plánu obnovy a odolnosti. Vytvorenie podmienok pre vzdelávanie je prioritou obce. Záleží im aj na dochádzke žiakov a žiačok do školy, a pretože je rómska komunita vzdialená od centra obce, samospráva iniciatívne zabezpečila školský autobus. Prednosta Kamennej Poruby Ladislav Čonka  počas návštevy predstavil ďalšie plány, ktoré chcú realizovať. Obec má vlastné pozemky, na ktorých sa plánuje výstavba rodinných domov a výstavba bytov nižšieho štandardu, čo prispeje k zlepšeniu životných podmienok ľudí z prostredia marginalizovaných komunít. Splnomocnenkyňa navštívila aj komunitné centrum, v ktorom som sa zúčastnila aktivity v rámci pracovnej rehabilitácie.

Svidník

Vo Svidníku spoločne s primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou navštívila splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková 10 členný sociálny podnik, v ktorom pracujú aj  4 Rómovia. Jeho zamestnanci pracujú na zveľaďovaní a údržbe mesta.  Zástupcovia Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity navštívili bytové domy na Festivalovej ulici, kde žije rómske obyvateľstvo. Priamo v jednom z bytových domov pracujú terénni sociálni pracovníci. Mesto zamestnáva aj členov a členku miestnej občianskej poriadkovej služby. To, čo chýba mestu pre komplexné poskytovanie sociálnych služieb sú priestory pre komunitné aktivity. Chcú sa zapojiť do poskytovania komunitných sociálnych služieb a organizovať pravidelné skupinové a komunitné aktivity aj v interiérových priestoroch aj preto sa uchádzali o získanie finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu.

Giraltovce

Mesto je zapojené do väčšiny národných projektov, ktoré koordinuje Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – do Národného projektu Terénna sociálna práca,  Komunitné centrá, Podpora vysporiadania pozemkov a Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň samospráva vytvára priestor pre podporu individuálnej bytovej výstavby. Mesto na dopyt po bytoch reaguje operatívne, a aj to je jednou z dôvodov, prečo sú byty vo veľmi dobrom technickom stave. Vďaka vytváraniu priestoru pre inkluzívne vzdelávanie sa Giraltovce môžu pochváliť tým, že majú vysoké zastúpenie stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných Rómov a Rómok, ktorí sú zapojení do rozhodovacích procesov v meste.  Aj pre to budú prípadné rozdiely v životnej úrovni medzi niektorými obyvateľmi  mesta čo najmenšie.

Kolačkov

Situácia rómskej komunity v obci Kolačkov, ktorej hrozí zosuv pôdy si vyžiadala osbnú návštevu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Starosta Pavol Zamiška a obecné zastupiteľstvo majú záujem predísť fatálnym dopadom na zdravie a životy ľudí. Majú 5 alternatív riešenia tejto nepriaznivej situácie, ale ani jedna z nich nie je pre dotknuté orgány a organizácie priechodná. Vedenie obce, vyvinulo maximálne úsilie preto, aby zlepšili postavenie ľudí zo zraniteľného prostredia v obci. Aktuálna situácia hroziaceho zosuvu svahu si bude vyžadovať promptnú súčinnosť na úrovni rezortu životného prostredia.