Preskočiť na obsah

Na podporu očkovania vznikla ďalšia kampaň, tentokrát sa zameriava na rómske komunity

„Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“ Takáto výzva zaznieva zo série videí pripravených Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorých cieľom je podporiť záujem obyvateľov o očkovanie.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) spustil informačnú kampaň s názvom „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“. Jej zámerom je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít o očkovanie.

Kampaň pozostáva zo série krátkych videí, v ktorých vystupujú zástupcovia rôznych profesií. Svoju skúsenosť s očkovaním a samotným priebehom približujú napríklad učiteľka, starostka obce, terénny sociálny pracovník, regionálny koordinátor či zdravotná sestra. „Oslovili sme ľudí z rôznych profesií a pýtali sme sa ich na ich osobné a profesionálne dôvody, pre ktoré očkovanie podporujú. Ich skúsenosť s očkovaním je dôležitým posolstvom, ktoré môže prispieť k zníženiu obáv z očkovania“, hovorí splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. 

Práve obavy z očkovania a fakt, že ani obyvatelia marginalizovaných komunít nie sú voči dezinformáciám a hoaxom imúnni, sú jedným z dôvodov, pre ktorý sa Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity rozhodol online kampaň realizovať. Medzi najčastejšie obavy patrí strach z vedľajších účinkov alebo pochybnosť, či vakcína dokáže zaočkovaného ochrániť pred nakazením koronavírusom. Vyplýva to z interného prieskumu zameraného na vnímanie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorý úrad realizoval.

Ambíciou ÚSVRK je zvýšiť mieru povedomia obyvateľov MRK, posilniť pocit bezpečia, povzbudiť ich a odovzdať im zrozumiteľné inštrukcie ohľadom procesu a priebehu očkovania, jeho výhodách či možných vedľajších účinkoch tak, aby mali dostatok faktov pri rozhodovaní sa. Okrem informácií k očkovaniu kampaň pripomína dôležitosť prevencie, ktorá je v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 naďalej nevyhnutná.

Kampaň bude prebiehať v digitálnom prostredí najbližšie dva až tri mesiace, videá budú šírené na sociálnych sieťach a tiež prostredníctvom kanálu Youtube.

Kampaň k očkovaniu je súčasťou aktivít v rámci Národného projektu NP COVID MRK („Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít”), ktorý bude prebiehať minimálne do septembra 2021. Hlavným cieľom projektu je zdravotnícka osveta v súvislosti s ochorením COVID-19; v prípade krízovej situácie aj cielená intervencia v podobe materiálnej či komunikačnej podpory. Medzi preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v MRK patrí aj podpora očkovania. Viac o projekte a možnosti zapojiť sa: https://www.minv.sk/?oznamenie-pre-zapojenie-sa.

V súvislosti s očkovaním ÚSVRK pomáha aj priamo v teréne. Využíva prítomnosť terénnych pracovníkov v rámci rôznych pomáhajúcich profesií z národných projektov, ktoré pôsobia priamo v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami. Tí informujú o postupe pri registrácii a v prípade potreby asistujú aj pri samotnej registrácii tých obyvateľov, ktorí nemajú prístup k internetu.