Preskočiť na obsah

Národný projekt COVID MRK je na konci, obce ho zhodnotili úspešne

Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP COVID MRK) mal za cieľ najmä šíriť osvetu a zvýšiť povedomie o ochorení a zlepšiť hygienické návyky, čo sa podľa spätnej väzby z obcí v mnohých prípadoch podarilo.

Od októbra 2020 sa do národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít mohli postupne zapájať tie obce, ktoré neboli podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a realizáciou národných projektov Operačného programu Ľudské zdroje Prioritnej osi 4 a 5. O výkon v oprávnenej obci mohli požiadať aj mimovládne organizácie. Z celkového počtu 337 obcí boli doručené prihlášky pre 218 lokalít, čo predstavuje približne dve tretiny z celkového počtu oprávnených.

Projektový tím zisťoval spokojnosť užívateľov priamo v zapojených lokalitách. Zo spätnej väzby vyplýva, že projekt pomohol najmä so šírením osvety o COVID-19 a zvýšením informovanosti obyvateľov o ochorení a jeho prevencii. Obce tiež ocenili podrobnejší prehľad o miestnej komunite vďaka zberu údajov, ktorý terénni asistenti COVID zabezpečovali, ako aj zlepšenie komunikácie s obyvateľmi, terénni asistenti boli totiž častokrát spojkou medzi obcou a komunitou. Mnohým obciam sa tiež aj vďaka ich práci podarilo zvýšiť mieru očkovania v MRK (v zapojených obciach dosiahla úroveň 26%) a zlepšiť hygienické návyky v komunite.

 „Takáto spätná väzba je pre nás uistením, že sa nenamáhame zbytočne a že naša práca prináša výsledky priamo tam, kde to je najviac treba – medzi zraniteľnými skupinami obyvateľov, ku ktorým patria aj marginalizované rómske komunity. Teší ma, keď počujem, že projekt obciam priniesol očakávané výsledky a že mnohé z nich s jeho prínosom pre obyvateľov vyjadrili spokojnosť“, hovorí Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

V rámci projektu vzniklo aj video, v ktorom o prínosoch projektu hovoria priamo zapojení užívatelia. K dispozícii je na Youtube kanáli Úradu splnomocnenca pod názvom „NP COVID MRK očami obcí“.

Týmto by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a spoločne sme mohli prispieť k zvládnutiu pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách“, dodal Ján Hero.

Ako pomáhali terénni asistenti COVID?

Činnosť terénneho asistenta COVID vykonávalo 216 osôb v 200 obciach. Podľa počtu rómskych obyvateľov v komunite mali obce nárok buď na 1 alebo 2 terénnych asistentov. Keďže počas realizácie projektu dochádzalo aj k personálnym zmenám, spolu sa na tejto pozícii vystriedalo 250 osôb. V lokalitách, kde pôsobili, žije viac ako 35 000 obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Úlohou terénnych asistentov COVID bolo najmä denné monitorovanie pandemickej situácie, šírenie osvety a zvyšovanie informovanosti o COVID-19, vysvetľovanie aktuálnych opatrení či nariadení a spôsobov dodržiavania preventívnych opatrení. Pomáhali tiež pri registrácii na očkovanie či testovanie, sprevádzali na miesto očkovania, zabezpečovali lieky, ak bolo potrebné a v prípade karantény alebo v núdzovej situácii tiež asistovali s poskytnutím nevyhnutných hygienických prostriedkov a potravín.

Pre terénnych asistentov COVID aj ostatné pomáhajúce profesie z iných národných projektov sa zorganizovalo 32 online školení a konzultácií o význame a potrebe vakcinácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít proti ochoreniu COVID-19 a ako o potrebe očkovania s obyvateľmi hovoriť. V rámci projektu bola tiež spustená informačná kampaň „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“ s cieľom podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov MRK o očkovanie. Ide o sériu videí, v ktorých ľudia z rôznych profesií približujú svoju skúsenosť s očkovaním. Vzniklo tiež mnoho užitočných informačných materiálov, všetky sú k dispozícii na webovej stránke projektu.