Preskočiť na obsah

Navýšenie prostriedkov určených pre „MOaPS“ o 32 mil. eur zo zdrojov EÚ

Banská Bystrica (29. decembra 2023) - Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít zverejnil dňa 20.12.2023 zmenu č. 2 výzvy s názvom „Miestne občianske a preventívne služby“. Predmetom zmeny bolo navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov z 50 000 000 EUR na 82 000 000 EUR za zdroj EÚ.

Na základe zmeny č. 2 výzvy bude možné podporiť aj tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy, ale ich žiadosti neboli schválené v 1. hodnotiacom kole z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu. Celkovo ide o 135 žiadostí, ktoré boli zaradené do tzv. zásobníka projektov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vykoná v tejto súvislosti v najbližšom čase ďalšie kroky vedúce k prehodnoteniu žiadostí zaradených do zásobníka projektov. Žiadatelia budú zo strany úradu splnomocnenca informovaní  o aktivácií zásobníka projektov a  o potrebných úkonov, ktoré budú nasledovať. Po splnení všetkých určených podmienok výzvy sa pristúpi k vydávaniu rozhodnutí o schválení žiadostí dotknutých obcí. K aktivácií zásobníka dôjde po vyhodnotení 2. hodnotiaceho kola predmetnej výzvy, aby sa neprerušili rozbehnuté procesy v súvislosti s hodnotiacim procesom týchto žiadostí. 

Prioritou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bolo v čo najkratšom čase vyriešiť problém s nedostatkom alokácie na predmetnú výzvu a podporiť tak všetkých žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia príspevku. Vďaka intenzívnym rokovaniam a maximálnemu úsiliu zo strany splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa to podarilo a miestne občianske a preventívne služby budú prispievať k zlepšeniu životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít aj v ďalších podporených samosprávach. 

Viac informácií nájdete na www.eurofondy.gov.sk a www.romovia.vlada.gov.sk.