Preskočiť na obsah

Nový splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero prevzal funkciu

Do funkcie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dnes nastúpil Ján Hero. Je dlhoročným odborníkom v oblasti národnostného školstva a má bohaté skúsenosti z témy vzdelávania a výchovy rómskych detí a mládeže. Jeho hlavným cieľom v pozícii splnomocnenca je skvalitnenie vzťahov s jednotlivými ministerstvami, regionálne posilnenie úradu a pokračovanie  v rokovaniach o Partnerskej dohode, v rámci ktorej sa určia podmienky poskytnutia finančných prostriedkov Európskej únie a okrem iného aj prioritné oblasti, na ktoré majú byť prostriedky poskytnuté. 

 „Do funkcie splnomocnenca som nastúpil v náročnom období vyjednávaní o Partnerskej dohode.  Verím, že na spoločných rokovaniach, ktoré aktuálne prebiehajú k Partnerskej dohode  sa nám podarí zabezpečiť úspešný výsledok, ktorý bude viesť k skvalitneniu života obyvateľov v rómskych komunitách. Zároveň sa chcem sústrediť na finalizovanie akčných plánov, ktoré budú obsahovať opatrenia a aktivity, vrátane zadefinovaných zodpovedných partnerov a reálneho vyčíslenia potrebných finančných nárokov. Za obzvlášť dôležité považujem sústrediť sa na regióny a obce s rómskymi komunitami, kde budú posilnené aj regionálne a technické kapacity v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Prostredníctvom tohto nástroja sa budú investovať finančné zdroje na rozšírenie priestorov základných a mateských škôl. Z dlhodobého hľadiska považujem za dôležité, aby sme dosiahli očakávanú zmenu najmä na lokálnej úrovni, v prostredí zraniteľných rómskych komunít,“ povedal Ján Hero,  splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity je poradným orgánom vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má 102 zamestnancov. Úrad implementuje národné projekty: Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity. Projekty sú realizované na území 150 obcí a miest vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Ako reakcia na I. vlnu pandémie od októbra 2020 začala realizácia ďalšieho Národné projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP COVID MRK).