Preskočiť na obsah

OBCE DOSTALI ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROJEKTOV MIESTNE OBČIANSKE A PREVENTÍVNE SLUŽBY

Bratislava  (22. novembra 2023) – Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu Miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Projekty MOaPS patrili aj v predchádzajúcom období medzi najúspešnejšie v obciach s prítomnosťou MRK. Tieto aktivity napomáhajú zlepšeniu občianskeho spolunažívania, zvýšeniu bezpečnosti a taktiež podporujú rozvoj vzdelanosti a zamestnanosti predovšetkým v najmenej rozvinutých regiónoch. Celkovo bolo na výzvu predložených 406 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, čo predstavuje takmer dvojnásobne vyšší záujem zo strany samospráv v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020, pričom podmienky poskytnutia príspevku splnilo 389 samospráv.

Z 50 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na výzvu pre samosprávy je v súčasnej dobe možné podporiť len 252 miest a obcí, ostatné žiadosti museli byť zaradené do zásobníka projektov. Odložené boli napríklad aj také lokality ako Luník IX., Žehra, Bystrany, Brezno, Zvolen, Veľký Krtíš a ďalšie s veľkou koncentráciou rómskej komunity.  Teda až 137 úspešných obcí uspokojených nebolo. Podmienky výzvy boli takto neprijateľne schválené minulou vládou a to aj napriek dobrým skúsenostiam a pozitívnym ohlasom o činnosti MOaPS v jednotlivých obciach. Ide teda o jednu z priorít, ktorú musí splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity riešiť.

V súčasnosti preto zabezpečujeme navýšenie alokácie na túto výzvu tak, aby boli čo najskôr uspokojené všetky obce na Slovensku, ktoré splnili podmienky. Na základe úspešných žiadostí bude v rámci alokácie podporených viac ako 1450 pracovných miest.  Z toho viac ako 1200 bude obsadených príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity, čo znamená podstatné navýšenie počtu vytvorených pracovných miest v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím. Je to jeden z hlavných cieľov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pod vedením nového splnomocnenca Vlády SR Alexandra Daška. Podporovať sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných rómskych komunít tak, aby výsledky pozitívne vnímala celá spoločnosť.