Preskočiť na obsah

Očkovanie je najúčinnejší prostriedok boja proti pandémii COVID-19

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková považuje očkovanie za najefektívnejší spôsob kontroly pandémie a plánuje sa dať zaočkovať proti tomuto ochoreniu. Aj týmto spôsobom chce ukázať, že  netreba podliehať dezinformáciám, ktoré spochybňujú účinky očkovania a ohrozujú zdravie každého z nás. Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková sa plánuje v rámci nastaveného procesu ministerstvom zdravotníctva prihlásiť  do pripravovaného registračného systému na očkovanie proti koronavírusu, ktorým sa aj  stanoví termín očkovania.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity realizoval osvetovú kampaň a informoval obyvateľov rómskych komunít o potrebe dodržiavania hygienických opatrení a sociálneho odstupu aj počas prvej ako aj druhej vlny pandémie. Považujeme za prirodzené realizovať v rómskych komunitách informačnú kampaň aj pokiaľ ide o očkovanie. ÚSVRK plánuje do nej zapojiť aj personálne kapacity v rámci Národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „NP COVID MRK“). Jedným z jeho základných zámerov je práve zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19, a to je aj informovanosť o očkovaní proti koronavírusu ako osobnej ochrane jednotlivca, ale aj kolektívnej ochrane komunity. Rovnako vynaložíme maximálne úsilie na to, aby do osvety za očkovanie proti COVID-19, boli zapojené všetky tzv. pomáhajúce profesie.