Preskočiť na obsah

Program Slovensko prinesie urýchlenie rozvoja marginalizovaných rómskych komunít

Schválenie Programu Slovensko Európskou komisiou dňa 24.11.2022 predstavuje podstatný míľnik nového programového obdobia 2021-2027, na základe ktorého začíname aktívnu fázu čerpania prostriedkov z fondov EÚ. Príprava programového obdobia vždy predstavuje náročné obdobie, nakoľko vyžaduje intenzívnu komunikáciu medzi všetkými zainteresovanými subjektmi, hľadanie spoločných prienikov, rozdeľovanie povinností, kompetencií, finančných zdrojov tak, aby následný proces implementácie prebiehal čo najefektívnejšie.

Na schválenie Programu Slovensko sme sa pripravovali aj na Úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Od 01. novembra 2022 vyplýva z novely kompetenčného zákona zmena Štatútu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, na základe ktorého sa na Úrade vlády zriadila nová organizačná zložka – Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.  Splnomocnenec má zároveň postavenie štatutárneho orgánu vlády pri plnení úloh sprostredkovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom tohto významného kroku je zabezpečenie centralizácie a koncentrácie agendy koordinácie uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít pod jednou strechou, čím sa očakáva efekt efektívnejšieho čerpania a rozdeľovania finančných prostriedkov určených na tento účel.

Komplexná stratégia Programu Slovensko  bude naplnená prostredníctvom 5 cieľov:

 • Cieľ politiky 1: Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa
 • Cieľ politiky 2: Zelenšia nízkouhlíková Európa
 • Cieľ politiky 3: Prepojenejšia Európa
 • Cieľ politiky 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv
 • Cieľ politiky 5: Európa bližšie k občanom

Na riešenie rómskej problematiky v novom programovom období je v Programe Slovensko alokovaných vyše 900 miliónov eur rozdelených medzi sprostredkovateľské orgány implementujúce jednotlivé prioritné osi.

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity bude prostredníctvom Programu Slovensko zodpovedný za manažment takmer 400 miliónov EUR a vďaka sprostredkovateľskému orgánu bude mať silné slovo pri príprave výziev či výbere projektov. Implementáciou mäkkých a tvrdých investícií určených v prioritách Programu Slovensko sa má v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít zabezpečiť predovšetkým:

 • výstavba verejných vodovodov, stokových sietí, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd, podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami, zabezpečenie prístupu k pitnej vode prostredníctvom napĺňania cieľa   politiky 2  Zelenšia nízkouhlíková Európa.
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácii za účelom zlepšenia sociálno-ekonomickej situácii v obciach  prostredníctvom cieľa politiky 3 Prepojenejšia Európa.
 • podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom cieľa politiky 4 Programu Slovensko a to zabezpečením rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania, rovným prístupom ku zdravotnej starostlivosti, zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam, podpora v sociálnej a komunitnej oblasti, podpora mimovládnych organizácií, aktivácia mladých ľudí, podpora vzájomného učenia, desegregácie a súdržnosti a pod.

Na základe intervencií z predchádzajúcich programových období je potrebné zabezpečiť komplexný prístup kombináciou investícií z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja so zameraním na zlepšovanie životných podmienok a s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov lokalít, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít 2019. Nevyhnutým predpokladom implementácie tvrdých investícií je vysporiadanie pozemkov v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Preto ÚSVRK rozšíri pôsobenie poskytovania právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam pre všetky obce z Atlasu rómskych komunít 2019, ktoré prejavia záujem.

Komplexným prístupom riešenia situácie, na ktorý je v novom programovom období  kladený mimoriadny dôraz, prispejeme k zlepšeniu životnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít, vrátane sociálnej podpory, prístupu k pitnej vode, kanalizácií a inej potrebnej infraštruktúre k zlepšeniu foriem bývania, vysporiadaniu pozemkov. Všetky intervencie sú plánované v súlade s opatreniami Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 a jej akčných plánov.

Medzi poučenia z výsledkov minulého programového obdobia zahŕňame predovšetkým nekoordinované vyhlasovanie výziev bez logickej následnosti. Opatreniam a aktivitám často chýbal inkluzívny charakter vo vzťahu k majoritnej časti obyvateľstva, rómskymi komunitami a marginalizovanými rómskymi komunitami. Preto v novom období boli zavedené riešenia, ktoré eliminujú tieto riziká a to predovšetkým:

 • 0 % spolufinancovanie pre mestá a obce z Atlasu rómskych komunít
 • investície budú zamerané na celú sídelnú komunitu (zahŕňajú aj majoritnú časť obyvateľstva)
 • integrované výzvy ak je to možné v súlade s PHSR
 • koordinačný mechanizmus pre fondy EÚ zamerané na rómske komunity a marginalizované rómske komunity.

Ďalšou dôležitou zmenou nového programového obdobia je posilnenie pre všetkých žiadateľov a potenciálnych žiadateľov priamo v regióne prostredníctvom Regionálnych centier, ktoré budú prvým kontaktným bodom na bezplatné získanie potrebných informácií súvisiacich s fondami EÚ. Zásadnou zmenou oproti centrám IPC, ktoré poznáme z minulosti, je komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií prostredníctvom zastúpenia jednotlivých rezortov.  Svojich zástupcov  v 4 centrách bude mať aj Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.