Preskočiť na obsah

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero, oboznámil počas pracovného výjazdu predsedu vlády s najpálčivejšími problémami Rómov v regiónoch

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero,   dnes sprevádzal počas regionálneho výjazdu predsedu vlády SR, Eduarda Hegera, a poslanca Európskeho parlamentu, Petra Polláka. Hlavnou témou pracovného výjazdu   vo Veľkej Lomnici, Spišskej Teplici a Fričovciach boli inkluzívne projekty vo vzdelávaní, rozšírenie kapacít na základných školách, na ktorých sa realizuje dvojzmenná prevádzka a prístup k pitnej vode a kanalizácii v obciach s rómskymi komunitami. Až 27 % obyvateľov v rómskych osídleniach žije bez tečúcej vody vo svojich obydliach. V 214 obciach s rómskymi komunitami má menej ako 60 % ľudí žijúcich v komunitách prístup k verejnému vodovodu.  Účastníci pracovného výjazdu si v obci Fričovce prezreli miesto výstavby budúceho vodovodu, ktorým sa pokryje dodávka vody pre približne 240 Rómov a asi 700 ostatných obyvateľov.   

„Som veľmi rád, že sa obec Fričovce zapojila do do výzvy na podporu prístupu k pitnej vode. V súčasnosti nemá celá obec vodovod a realizovaním tohto projektu sa pomôže všetkým obyvateľom bez ohľadu na etnickú príslušnosť. Som presvedčený o tom, že na spoločných rokovaniach, ktoré aktuálne prebiehajú k Partnerskej dohode,  sa nám podarí zabezpečiť úspešný výsledok, ktorý bude viesť k skvalitneniu života obyvateľov v rómskych komunitách a výrazne sa zlepšia ich životné podmienky. Je neprípustné, aby sme v 21. storočí riešili v obciach základné potreby, ako je prístup ku kvalitnej pitnej vode, prístupové cesty alebo čističky odpadových vôd,“ povedal Ján Hero,  splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Aktuálne je otvorených 8 výziev v celkovom objeme viac ako 50 miliónov eur, v rámci ktorých môžu žiadať obce o finančné zdroje na podporu dobudovania inžinierských sietí, alebo na programy vzdelávania v ranom detstve pre deti z rómskych komunít od 0 do 3 rokov. 

Súčasťou regionálneho výjazdu bolo aj stretnutie so starostami obcí, s rómskymi komunitami a návšteva Základnej školy v obci Veľká Lomnica, kde sa deti vzdelávajú v dvojzmennej prevádzke.

Obec Veľká Lomnica má záujem využiť zdroje z Plánu obnovy a odolnosti na rozšírenie kapacity základnej školy, prístavby materskej školy, školskej kuchyne a jedálne.

Dvojzmenné prevádzky základných škôl sú na Slovensku dlhotrvajúcim problémom. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zrealizoval v minulom roku interné zisťovanie kapacít a viaczmennosti škôl v školách z obcí, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít. V súčasnosti je na Slovensku 51 základných škôl  s dvojzmennou prevádzkou. Z nich sa v Košickom samosprávnom kraji nachádza 23 škôl, v Prešovskom samosprávnom kraji 27 škôl a jedna škola sa nachádza v Bratislavskom kraji  (Plavecký Štvrtok). Sú to školy, ktoré sa nachádzajú v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Dvojzmenná prevádzka môže mať negatívny vplyv na výkony aj na dochádzku, ako aj na samotný vyučovací proces a jeho kvalitu. Na takýchto školách nie je možné zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie ani celodenný výchovný systém, ktorý je priaznivý najmä pri edukácii žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mojou ambíciou, ako aj ambíciou vlády Slovenskej republiky je ukončiť viaczmenné prevádzky na školách,“ uviedol Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

V Pláne finančnej obnovy a odolnosti SR sú naplánované dostatočné finančné prostriedky, aby sa tento problém podarilo odstrániť. Tieto finančné prostriedky budú investované do výstavby, prestavby alebo dostavby základných škôl, aby sa odstránila dvojzmenná prevádzka.