Preskočiť na obsah

Splnomocnenkyňa Andrea Bučková víta ospravedlnenie vlády SR za sterilizácie rómskych žien v rozpore s právom

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila materiál „Ospravedlnenie vlády Slovenskej republiky za sterilizácie v rozpore s právom“. Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Andrea Bučková, vyjadruje ľútosť nad situáciou, v ktorej sa ocitli ženy v súvislosti so sterilizáciami v rozpore s právom a zároveň sa pripája k odsúdeniu porušovania ľudských práv dotknutých žien a k ospravedlneniu vlády Slovenskej republiky.

Začiatok týchto sterilizácií sa datuje do obdobia socializmu, kedy od roku 1966 do roku 1989 sa v rámci presadzovaných štátnych politík k „občanom cigánskeho pôvodu“ vytvoril priestor pre „znižovanie nezdravej populácie“ a to sterilizáciou žien. V štatistikách boli vykazované ako sterilizácie cigánskych žien zo zdravotných dôvodov. Výskumy z 80-tych rokov však preukázali, že k sterilizáciám dochádzalo pod tlakom, pod rôznymi vyhrážkam a najmä bez porozumenia, čo zákrok znamená. Odhadovaný počet žien, ktoré podstúpili sterilizáciu je v tisícoch, napr. v roku 1987 to bolo 1823 žien, v roku 1988 to bolo 1625 žien. Napriek tomu, že od roku 1991 boli vládou SR prijaté Zásady vládnej politiky k Rómom, ktoré nastavili iné východiská pre postavenie Rómov,  niektoré praktiky týkajúce sa sterilizácií v zdravotníckych zariadeniach pretrvávali – predovšetkým odporúčanie, že po dvoch cisárskych rezoch je sterilizácia nevyhnutná. Tiež informovaný súhlas k sterilizácii mohol byť vyžadovaný počas pôrodu, pod tlakom, u mladistvých bez prítomnosti zákonného zástupcu a zjavne bez porozumenia. Tento stav trval až do roku 2004, kedy po medializácii príbehov žien, ktoré sterilizáciu podstúpili, bol prijatý zákon     o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého informovaný súhlas k sterilizácii je nevyhnutné udeliť 30 dní pred zákrokom.

Ako uvádza splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková: „To, čoho bol schopný predchádzajúci režim vo vzťahu k rómskym ženám, je neprípustné. Regulovanie populácie akejkoľvek menšiny alebo skupiny je porovnateľné s metódami nacistických režimov a je hrubým zásahom do ľudských práv a osobnej integrity každého človeka. Je nadmieru zarážajúce, že k týmto praktikám dochádzalo aj v rokoch 1990 – 2004. Som veľmi rada, že vláda tieto sterilizácie odsúdila, a že sa ospravedlnila ženám, ktoré ich podstúpili. Na rade je však ďalší krok a to ich odškodnenie. Verím, že aj k tomu čoskoro príde, podobne ako v Českej republike, kde ženám sterilizovaným v rozpore s právom bolo priznané jednorázové odškodné.“ 

Tejto téme sa dlhodobo venuje mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. Táto organizácia zastupovala sťažovateľky pred Európskym súdom pre ľudské práva a spolupracovala na vydaní publikácie Telo a duša, kde sú zachytené príbehy žien, ktoré sterilizáciu podstúpili. 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vnímal sterilizácie rómskych žien vždy ako problém, participovali sme aj na vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby, ktoré je aj v rómskom jazyku. V rámci zvyšovania povedomia sa aj zamestnanci komunitných centier venujú ženám v tejto oblasti a tiež v rámci akčných plánov pripravujeme aktivity týkajúce sa osvety a zvyšovania informovanosti.
 
Splnomocnenkyňa Andrea Bučková dodáva: „Zajtra si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách a aj toto ospravedlnenie je pozitívnym prejavom vlády SR, že sa touto témou naozaj zaoberá. Považujem to za jeden z mnohých krokov, ktoré nás ešte čakajú, aby sme ukázali, že násilie na ženách je v dnešnej spoločnosti už neprijateľné.