Preskočiť na obsah

Splnomocnenkyňa navštívila obce na východe Slovenska a informovala ich o plánoch úradu na ďalšie obdobie

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková navštívila v druhej polovici septembra obce s rómskymi komunitami, kde informovala zástupcov samospráv, ale aj obyvateľov komunít o plánoch ÚSVRK na najbližšie obdobie. Zároveň mala možnosť spoznať aj aktuálne problémy v jednotlivých obciach a mestách a komunikovať aj s pracovníkmi pomáhajúcich profesií o ich pracovných skúsenostiach.

Ako prvú navštívila 16. 9. 2021 obec Soľ, ktorá patrí medzi obce, ktoré vedia úspešne využívať inkluzívne projekty v prospech kvalitného spolunažívania všetkých svojich obyvateľov. Obec  je zapojená do všetkých národných projektov "take away". Už pred takmer 20 rokmi vybudovala vodovod a kanalizáciu v lokalite, kde žijú Rómovia. Majú vybudované aj nájomné byty a v súčasnosti vykupujú pozemky pre výstavbu ďalších 48 bytov. Pozitívny prístup, spoločné aktivity obyvateľov sú jednou z ciest pre skvalitňovanie životných podmienok rómskych komunít aj vo vašich obciach.

V sobotu 18. 9. 2021 pokračoval pracovný program splnomocnenkyne v obciach Malčice a Zemplínska Teplica. Obe samosprávy vedú starostky, ktoré vytvárajú príležitosti pre rozvoj všetkých svojich obyvateľov. Pani starostka, Monika Hamzová, má v obci aktívnu komunitu a veľa vzdelaných Rómov a Rómok. V Malčiciach úspešne zvládli testovanie počas prvých dvoch vĺn pandémie a priebežne robia osvetu o dôležitosti očkovania proti ochoreniu COVID-19. Malčice využívajú podporu Národného projektu Predškolské vzdelávanie a zapojili sa aj do národného projektu Terénna sociálna práca. Zároveň plánujú pokračovať aj v projekte miestnych občianskych poriadkových služieb, ktorý umožní vytvoriť 8 pracovných miest. V Malčiciach sa splnomocnenkyňa stretla aj s rómskymi ženami. Ako sa vyjadrila „Bolo povzbudzujúce počúvať ako chcú napredovať a podporovať vo vzdelávaní aj svoje deti.“ Veľkou témou v rámci vzdelávania bola zmena legislatívy týkajúca sa školských obedov. Na nepriaznivý dopad tejto zmeny poukazovali aj v obci Zemplínska Teplica.

Obec Zemplínska Teplica už 20 rokov zápasí aj s problémom dvojzmennej prevádzky v základnej škole. Splnomocnenkyňa im prezentovala možnosti čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. Okrem vzdelávania sa dotkli aj témy bývania a možností zamestnávať ľudí vylučovaných z trhu práce a nízkokvalifikovaných osôb. Téma inklúzie Rómov vyžaduje každopádne úzku medzirezortnú spoluprácu, bez ktorej nedosiahneme želateľný výsledok.

V nedeľu 19. 9. 2021 navštívila splnomocnenkyňa pastoračné centrum v Hanušovciach nad Topľou. Centrum je otvorené pre široké spektrum obyvateľov, pre deti, mladých a seniorov už vyše 20 rokov. Výsledky ich práce sú hmatateľné. Venujú sa obyvateľom nielen po duchovnej stránke, ale aj rozvoju ich vzdelávania. Poukázali na to, že obyvateľov v rómskej komunite trápi najmä nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, problémy s odvozom komunálneho odpadu či preľudnenosť obydlí a nedostatok bytov. Spolu s členmi pastoračného centra sa splnomocnenkyňa zúčastnila aj svätej omše v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou. Nedeľný program pokračoval poobede v obci Bystré. Starosta chápe, že nemôžeme poľaviť v oblasti začleňovania marginalizovaných rómskych komunít. Obec Bystré sa zapája do národných projektov, ktoré realizuje ÚSVRK, či už ide o národný projekt predškolskej prípravy, terénnej sociálnej práce alebo podpory komunitných služieb. V obci pôsobia aj miestne občianske poriadkové služby. Obec realizuje aj projekt prestupného bývania. Návšteva v komunitnom centre ukázala, že spolunažívanie Rómov a majority je veľmi dobré, stretávajú sa na spoločných aktivitách a podujatiach. Aj Bystré je dôkazom, že obec sa úspešne rozvíja vtedy, ak pomáha všetkým svojim obyvateľom a nezabúda najmä na tých najzraniteľnejších.

V stredu, 22. 9. 2021 navštívila splnomocnenkyňa obec Bystrany. Obec sa aktívne zapája do projektov, ktoré napomáhajú jej rozvoju. Sú zapojení aj do národných projektov, do projektu terénnej sociálnej práce (NP TSP a TP II.), do projektu na podporu predprimárneho vzdelávania (NP PRIM II), národného projektu na vysporiadanie pozemkov. Podľa vyjadrenia zamestnancov a obyvateľov obce sú tieto projekty pre obec veľkým prínosom, navzájom sa dopĺňajú a zamestnanci medzi sebou spolupracujú. Splnomocnenkyňa sa stretla s tímom TSP a TP s ktorými diskutovali najmä o tom, ako vyzerá ich práca teraz a ako by mohol systém podpory pomáhajúcich profesií vyzerať v novom programovom období. Momentálne prebieha v obci výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu v počte 36 bytov. Vytvorením územného plánu poskytla obec na predaj pozemky na výstavbu nových a legalizáciu už stojacich rodinných domov. Prioritou obce je taktiež v najbližšej dobe spustiť výstavbu vodovodu a kanalizácie. V rokoch 2019/2020 obec prestavbou rozšírila aj priestory materskej školy.

V piatok 24. 9. 2021navštívila splnomocnenkyňa Banskú Štiavnicu. V rámci programu sa stretla s primátorkou mesta Nadeždou Babiakovou, ktorá jej prezentovala aktivity mesta a plány na ďalšie obdobie. Spolu s primátorkou diskutovala splnomocnenkyňa aj o možnostiach zintenzívnenia práce prostredníctvom existujúcich nástrojov pomáhajúcich profesií a plánov ÚSVRK v rámci nového programového obdobia. Splnomocnenkyňa navštívila aj cirkevnú základnú školu sv. Františka Asisského a následne aj komunitné centrum v lokalite Šobov. Aj vďaka systematickej práci mimovládnych organizácii a podpore zo strany samosprávy sa podmienky v Šobove zlepšili, ale napriek tomu sú potrebné ďalšie investície a to najmä v oblasti bývania. Mesto potrebuje investovať do opravy striech, komínov a okien v bytových domoch, aby spĺňali dostatočný štandard na bývanie. Za výzvu, ktorá ešte samosprávu čaká, považuje splnomocnenkyňa aj zabezpečenie intenzívnejšej dopravy medzi lokalitou Šobov a mestom, keďže posledný autobus prichádza o 16:00 h.

Poslednou zastávkou v rámci tohto výjazdu bolo mesto Nitra, kde sa splnomocnenkyňa 27. 9. 2021 stretla so zástupcami olašskej rómskej komunity. Je evidentné, že majú záujem aktívnejšie spolupracovať so samosprávou a to najmä v oblasti vzdelávania a bývania. Podľa ich vyjadrení im veľmi záleží na tom, aby sa ich situácia zlepšila a aby oveľa viac mladých ľudí z komunity bolo vzdelaných a pripravených pomáhať pri rozvoji Slovenska. Tento záujem o spoluprácu splnomocnenkyňa hneď tlmočila primátorovi mesta Nitra Marekovi Hattasovi, s ktorým mala možnosť sa stretnúť. Primátor prezentoval investičné plány mesta, najmä v lokalite Orechov dvor, zamerané na zabezpečenie prístupovej cesty. Mesto zdôraznilo aj svoj záujem o investovanie do oblasti bývania. V súvislosti s očakávaniami komunity, navrhla splnomocnenkyňa vedeniu mesta vytvorenie poradnej platformy zo zástupcov rómskych a prorómskych mimovládnych organizácií a aktivistov, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na zlepšovaní života nielen Rómov v meste.