Preskočiť na obsah

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity je za voľbu dvoch národností pri sčítaní obyvateľov 2021

Slovenská republika finalizuje prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov s predpokladaným začiatkom od 15. februára. V súvislosti s otvorením diskusie o zrušení možnosti výberu dvoch národností v dotazníku o sčítaní obyvateľov splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková ako členka výboru komory za ústredné  orgány štátnej správy podporuje stanovisko zástupcov rómskej národnostnej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny v súvislosti s navrhovaným zrušením možnosti zvolenia si dvoch národností.

Súčasne sa pripája k iniciatíve, ktorá bola formou žiadosti dňa 27. januára 2021 zaslaná členmi a členkami Výboru pre národnostné a etnické skupiny za účelom zvolania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny alebo vyhlásenia procedúry per rollam. Predsedu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého požiadala listom o zvolanie výboru alebo vyhlásenia procedúry per rollam. Je presvedčená o tom, že spoločným úsilím a odbornou argumentáciou sa podarí zachovať súčasný stav výberu dvoch národností.