Preskočiť na obsah

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity k odkazu pápeža Františka počas návštevy Slovenska

Svätý otec František nám počas pastoračnej návštevy Slovenska pripomenul, že je potrebné systematicky a intenzívne pracovať na začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít. Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, Andrea Bučková, pripravuje aktuálne v spolupráci so zástupcami ministerstiev, mimovládnych organizácií, cirkví, akademickou a vedeckou obcou   akčné plány, ktoré majú prispieť k zlepšeniu súčasného neuspokojivého stavu najmä v oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnanosti a boja s protirómskym rasizmom. Súčasne sa na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity intenzívne pracuje na príprave nového programového obdobia 2021-2027 prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu,  v rámci ktorého by sa malo investovať najmä do rozvoja základnej infraštruktúry, podpory bývania,  vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami či do budovania ľudských zdrojov a miestnych občianskych poriadkových služieb.

  „Myšlienky a odkaz, ktoré nám zanechal svätý otec o nutnosti inklúzie marginalizovaných skupín, musíme pretaviť do konkrétnych opatrení a reálnej práce s ľuďmi pod hranicou chudoby. Myslím, že práve teraz je vhodný čas na to, aby sme my všetci, - ústredné orgány štátnej správy, obce, mimovládne organizácie a samotní Rómovia spojili sily a začali pracovať na zmene, ktorá môže byť už o pár rokov v rómskych komunitách viditeľná. Úrad splnomocnenkyne ponúka odborné skúsenosti, expertízu, poznatky z terénu a spoluprácu pri realizácii konkrétnych krokov pre Rómov a Rómky, ktorí žijú v komunitách. Je to dlhodobá a systematická práca, ktorá vyžaduje aj spoločné odhodlanie, pretože Slovensko má príležitosť využiť finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti ako aj zo zdrojov EŠIF-u,“  povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity. 

 „Je zrejmé, že bez tvrdých investícií, by nebola podpora ľudských zdrojov natoľko efektívna,  aby sa zlepšili sociálnoekonomické podmienky obyvateľov v komunitách. Je potrebné sústrediť sa na to, v čom je situácia najhoršia. To je najmä chýbajúca infraštruktúra, prístup k pitnej vode, kanalizácii ako aj k bývaniu,“ doplnila Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.    

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, Andrea Bučková, najbližšie dni bude absolvovať verejné konzultácie so zástupcami miest a obcí, mimovládnych organizácií a cirkví v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Nitrianskom samosprávnom kraji, kde bude informovať o stratégii a zámeroch úradu ako aj o konkrétnych krokoch k vyššej zaočkovanosti obyvateľov rómskych komunít.