Preskočiť na obsah

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity navštívila Klenovec spolu s predsedom vlády SR

Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Andrea Bučková sprevádzala predsedu vlády SR Eduarda Hegera na pracovnom výjazde v obci Klenovec, kde mu predstavila prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami v čase pandémie. Návšteva v komunitnom centre sa uskutočnila vo štvrtok 12. augusta 2021.

Stretnutia s pánom premiérom a splnomocnenkyňou v Komunitnom centre Klenovec sa zúčastnili zamestnanci regionálnej kancelárie ÚSVRK v Rimavskej Sobote, zástupcovia pomáhajúcich profesií z národných projektov realizovaných úradom a zástupcovia rómskej komunity v obci Klenovec. Na stretnutí boli tiež prítomné viaceré mimovládne organizácie a iné inštitúcie pôsobiace v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej oblasti či práce s mládežou, čo ocenila aj Andrea Bučková: „Teší ma, že sme sa s pánom premiérom a zástupcami občianskych združení mohli stretnúť práve v rodisku významného bojovníka za práva Rómov a zlepšenie ich postavenia v spoločnosti MUDr. Jána Cibuľu, ktorý sa narodil v Klenovci. Bol spoluzakladateľom a prezidentom Medzinárodnej rómskej únie a v roku 2008 vláda SR ocenila jeho celoživotné úsilie o medzinárodné zjednotenie Rómov a pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv mu udelila ocenenie, ktoré nesie názov Cena za ľudskosť.“ V roku 2020 prezidentka Zuzana Čaputová ocenila Jána Cibuľu Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam.

Rómska menšina predstavuje približne 25% obyvateľov Klenovca. Keďže sa obec nachádza v okrese Rimavská Sobota, kde je zaočkovanosť relatívne nízka, k doterajším aktivitám terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných pracovníkov pribudla aj podpora očkovania. „Som rada, že obec Klenovec sa aktívne zapája do národných projektov nášho úradu, vďaka ktorým v nej aktuálne pôsobí sedem zástupcov pomáhajúcich profesií. V spolupráci s obecným úradom pomáhajú aj pri zabezpečovaní základných potrieb obyvateľov v oblasti ochrany zdravia. Šíria osvetu, rozdávajú letáky, neustále komunikujú s obyvateľmi o význame a potrebe očkovania a poskytujú potrebnú asistenciu napríklad pri registrácii na očkovanie. Verím, že sa nám takto podarí pripraviť na prípadnú tretiu vlnu pandémie“, hovorí Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Obec Klenovec sa zapojila do troch národných projektov implementovaných Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity :

  • Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. (NP PRIM II. – Projekt inklúzie v materských školách),

  • Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza,

  • Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.