Preskočiť na obsah

Stanovisko splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k rozhodnutiu Okresného súdu v Prešove ktorý vyhovel antidiskriminačnej žalobe troch rómskych detí z obce Hermanovce, ktoré boli nezákonne vzdelávané v miestnej škole v špeciálnych triedach

Rozhodnutie súdu je správnym krokom a aj signálom, že nezákonné zaraďovanie rómskych žiakov do špeciálnych škôl a tried musí skončiť. Podľa dostupných dát až takmer 51% detí, ktoré sa vzdelávali v špeciálnych triedach na bežných základných školách pochádzalo z marginalizovaných rómskych komunít a približne 71% žiakov, ktorí navštevovali triedy pre žiakov s diagnostikovaným ľahkým mentálnym postihnutím bolo taktiež z MRK. Tieto čísla sú alarmujúce, na čo upozorňuje pravidelne aj Európska komisia nie len v súvislosti so zlým zaraďovaním, ale aj segregáciou.

Bezdôvodné zaraďovanie žiakov do systému špeciálneho školstva, zvlášť do etnicky homogénnych tried a teda ich zaraďovanie iba na základe etnicity, resp. na základe  príslušnosti žiakov k marginalizovanej komunite, je svojvoľným porušením nie len ich práva na vzdelanie, ale zároveň je aj mimoriadne neadekvátnym zásahom ich ľudskej dôstojnosti. Dôsledky tohto nedôvodného a nezákonného konania pritom majú priamy dopad na rozvoj celkového potenciálu týchto žiakov, na úroveň ich vzdelania, na ich ďalšie uplatnenie na trhu práce, či v bežnom živote.

Tento problém sa určite netýka len jednej základnej školy ako môžeme čítať aj zo štatistík. Je to problém, ktorý slovenské školstvo postihuje už dlhú dobu a pevne verím, že aj v spolupráci s rezortom školstva a ich priamo riadenými organizáciami sa nám podarí tento problém navždy eliminovať.

Jedným z nástrojov, ktoré môžu túto situáciu zmeniť je zmena diagnostického systému, podľa ktorého sa žiaci zaradzujú a taktiež nárokovateľné podporné opatrenia pre všetkých žiakov a špecificky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tento problém má svoje korene aj v nedostatočnom ovládaní slovenského jazyka, ktorý je používaný takmer výlučne naprieč celým systémom. Zabezpečenie jazykovej podpory pri vzdelávaní ako aj diagnostike môže byť ďalším s kľúčov ako sa vyhnúť nesprávnemu zaradzovaniu žiakov z marginalizovaných komunít do špeciálnych tried a škôl.