Preskočiť na obsah

Stanovisko splnomocnenkyne ku karanténam rómskych komunít

V kontexte uzatvárania rómskych komunít je potrebné, aby regionálni hygienici a hygieničky zohľadňovali rôznorodosť každej rómskej komunity. Sú lokality, kde sa nachádzajú neštandardné obydlia nie je možné uplatniť individuálnu izoláciu, ale máme aj komunity so štandardnými hygienickými podmienkami a obydliami, kde sú podmienky pre individuálnu karanténu.  Myslím, že komunitná karanténa sa začína rozširovať bez toho, aby boli posudzované individuálne podmienky obyvateľov a obyvateliek rómskych komunít.

To, že sa niektoré rómske komunity uzatvárajú do karantén, neznamená, že sa vytvárajú podmienky a ďalšie mechanizmy pre efektívne predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Zároveň, tým, že sa karantenizujú rómske osídlenia, tak ich obyvatelia čelia následne kritickým životným situáciám. Následkom uzavretia svojej komunity nie sú schopní si zabezpečiť svojpomocne základné životné potreby a dostávajú sa do hlbšieho stavu núdze a ani obce nie sú schopné plnohodnotne túto situácie v rámci svojich kapacít zabezpečiť. 

Regionálnych hygienikov a hygieničky, vrátane hlavného hygienika som listom požiadala, aby pri prijímaní opatrení a postupov maximálne zohľadňovali zraniteľné postavenie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v súlade s dodržiavaním ľudských práv deklarovaných v medzinárodných záväzkoch a právnom poriadku SR. Som presvedčená o tom, že jednotlivé postupy sa musia vykonávať rovnako pri všetkých občanoch Slovenskej republiky, aby nedochádzalo k zvyšovaniu napätia medzi obyvateľmi rómskych komunít  a väčšinovým obyvateľstvom. Náš úrad sa usiluje byť v rozsahu vecnej príslušnosti maximálne súčinným a nápomocným všetkým na lokálnej a regionálnej úrovni, a to najmä pri zmierňovaní sociálnych, ekonomických dopadov v súvislosti s aktuálnou  epidemiologickou situáciou na Slovensku. Vyzvala som preto aj hygienikov a hygieničky, aby   využili spoluprácu s našim úradom a s mojimi kolegami, kolegyňami. Chceme byť nápomocní tak ako doteraz, pri sprostredkovaní potrebnej asistencie a pomoci karantenizovaným osobám. Náš úrad a naši zamestnanci v spolupráci s pracovníkmi pomáhajúcich profesií boli doteraz prítomní vo všetkých obciach, kde je to z dôvodu pandémie potrebné a v rámci našich možností budeme pokračovať aj naďalej.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v tejto komplikovanej situácii metodicky usmerňuje pomáhajúce profesie v rámci našich národných projektov, aby boli nápomocné pri realizovaní prevencie a osvety v jednotlivých  domácnostiach. V prípade stavu núdze v obciam pomáha sprostredkovávať humanitárnu pomoc. Napomáhame zvyšovať informovanosť a osvetu nie len smerom k dodržiavaniu opatrení. Od budúceho týždňa chceme posilniť informačnú kampaň zameranú na očkovanie. V rámci našich kapacít sa usilujme byť účastní na zasadnutiach krízových štábov, aby sme poskytli komplexné poznatky týkajúce sa sociálneho a ekonomického postavenia komunít.

 So zástupcami odbornej verejnosti pripravujeme list, ktorým chceme osloviť predsedu vlády SR Igora Matoviča, ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčiho a hlavného hygienika SR Ivana Mikasa s návrhom odporúčaní, ktoré by prispeli k obmedzeniu šírenia koronavírusu v rómskych osídleniach.