Preskočiť na obsah

Témou rokovania vlády SR bola aj zamestnanosť znevýhodnených osôb najmä z marginalizovaných komunít

Bratislava (27. september 2023) – Vláda SR vzala na vedomie Informáciu o návrhu opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb s dôrazom na osoby z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR pripravili informatívny materiál, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre zvýšenie zamestnanosti v rámci znevýhodneného prostredia.   

Situácia na trhu práce spojená s nedostatkom pracovnej sily, primárne v priemyselnej výrobe a stavebníctve, boli impulzom pre vznik medzirezortnej pracovnej skupiny zaoberajúcej sa témou zvýšenia zamestnanosti osôb zo znevýhodneného prostredia s dôrazom na marginalizované rómske komunity,uviedol v úvode spoločného tlačového brífingu splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero.

Cieľom spoločnej snahy rezortov je prostredníctvom tohto informatívneho materiálu, ktorý dnes vzala vláda SR na vedomie, ponúknuť riešenia na zvýšenie zamestnanosti: vytvorením tréningových centier pri stredných odborných školách, prípravou výziev na predkladanie návrhov projektov sociálnych inovácií zameraných na podporu zvýšenia zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane občanov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, vytvorením možnosti  podpory v oblasti zamestnávania a analýzou uplatňovania sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní zo strany štátnych orgánov.

Nedostatok pracovných síl v rozličných sektoroch slovenskej ekonomiky je stále viac evidentný a urgentný. Skúseností niektorých slovenských firiem, ktoré sa úspešne pustili do zamestnávania Rómov boli pre nás silnou inšpiráciou iniciovať v partnerskej spolupráci s rezortmi práce a školstva a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyvinúť iniciatívu ako ich zamestnávanie podporiť aj systémovo,“ vyjadril sa štátny tajomník Ministerstva hospodárstva, Peter Švec.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude koordinovať zber a vyhodnocovanie dát a informácií o zamestnanosti osôb z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, na základe ktorých budú vedieť tvoriť efektívnejšie a cielenejšie politiky založené na faktoch a dátach (tzv. evidence based policy).

Ako uviedol Peter Pollák, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity: Najznevýhodnenejší sú príležitosťou a nie ohrozením, aj oživením ekonomiky, aj zdravého spoločného života .“

Splnomocnenec Ján Hero dodal, že dôležitou súčasťou znevýhodnených a zraniteľných osôb sú aj osoby z rómskej komunity. "Hlavnou prekážkou, okrem problémov spojených s generačnou chudobou, je prevažne nízka kvalifikácia a zručnosti Rómov z obcí s koncentrovanými osídleniami, kde prevažuje politika aktivačných prác znemožňujúca nadobúdanie relevantných zručností a nezvyšuje tak šance na vstup na trh práce. Kľúčový element pre podporu zvýšenia zamestnanosti osôb zo znevýhodneného prostredia je koncept tréningových centier, ktoré by vznikali na pôde stredných odborných škôl, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie nízko kvalifikovaných osôb, prípadne osôb bez kvalifikácie. Dôvodom nezamestnanosti Rómov nie je ich neochota pracovať. Podľa výskumov UNDF a FRA z roku 2011 75% až 93% Rómov uprednostnilo bezpečné a pravidelné zamestnanie v porovnaní s neistou a nepravidelnou prácou, ale s vyšším príjmom.“