Preskočiť na obsah

Tlačová konferencia ÚSVRK na tému: 6 mesiacov v plnom nasadení, čo sa nám podarilo a čo nám chýba

Na pôde Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa dňa 06.06.2024 konala tlačová konferencia pri príležitosti vyhodnotenia činnosti úradu v oblasti inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je sprostredkovateľským orgánom pre Program Slovensko 2021-2027 a v rámci svojich kompetencií vyhlásil od novembra 2023 do dnešného dňa už 5 výziev v hodnote takmer 271 mil. Eur. Všetky uzatvorené výzvy sú zazmluvnené takmer na 100 % a do konca tohto roku sa plánuje vyhlásenie ďalších výziev zameraných na investície do infraštruktúry, nájomného bývania a škôl. Úrad tiež vyhlásil výzvu na dotačnú schému na rok 2024, ktorá je určená na riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií marginalizovaných rómskych komunít. Aktuálne sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity venuje aj téme predchádzania vzniku požiarov v rómskych obydliach, keďže ochrana života a zdravia obyvateľov je jednou z hlavných priorít úradu. 

Intenzívne sa stretávam so samosprávami, navštevujem obce s vysokým zastúpením rómskych komunít a potvrdil som si jedno. Potrebujeme vybudovať veľmi veľa - technickú infraštruktúru, vytvoriť pracovné miesta, dobudovať školskú infraštruktúru, podporiť kultúru. A už teraz viem, že alokácia určená na rómske komunity nevystačí. Pretože my nepodporujeme opatreniami len Rómov, ale všetkých obyvateľov obcí. Náš úrad má pripravené ďalšie opatrenia, ktoré však nemáme aktuálne pokryté finančnými prostriedkami. Chceme vytvoriť nové pracovné miesta, eliminovať katastrofy, najmä požiare, ktoré sa v poslednom období rozmohli, zabezpečiť pitnú vodu pre každého obyvateľa. A bez kultúrneho zabezpečenia sa všetky tieto aktivity nemusia podariť. Očakávame, že výsledkom našej práce bude inklúzia Rómov a rovnocennnosť v spolunažívaní,“ hovorí splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Mgr.  Alexander Daško.

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov, PaedDr. Ingrid Zubková predstavila hlavné posolstvo národného projektu Rozvojové tímy, I. fáza: „Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity implementuje od septembra 2023 národný projekt Rozvojové tímy, ktorý je operáciou strategického významu. Aktivity projektu sú zamerané na komplexné riešenie problémov všetkých obyvateľov obce, teda Rómov aj Nerómov. Vo vybraných 60 obciach sa realizujú aktivity zamerané na vzdelávanie, bývanie, zamestnanie a protirómsky rasizmus. Všetci obyvatelia obce sa podieľajú na analýze potrieb a následnej  tvorbe rozvojového plánu obce. Momentálne zamestnávame okolo 700 zamestnancov v rámci celého Slovenska s preferenciou zamestnávania Rómov – až 75 % všetkých zamestnancov tvoria Rómovia. Výzvy vyhlasované našim úradom majú logickú časovú nadväznosť a vďaka projektu Rozvojové tímy sa prepájajú mäkké aktivity s investičnými akciami.“

Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj plk. Ing. Adrián Mifkovič, prezident Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR, ktorý komunikoval tému požiarov v rómskych obydliach. „Tieto oblasti obývané marginalizovanými skupinami, sú z pohľadu požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnej prevencie exponované. Takéto stavby nie sú vo väčšine prípadov podľa informácii legálne stavby. Sú bez projektovej dokumentácie či stavebného povolenia alebo bez ohlasovacej povinnosti. Jednotlivé stavby sú mnohokrát stavané ako viaceré spojené obytné jednotky, ktoré môžu navonok vytvárať veľké súvislé stavby bez akéhokoľvek minimálneho zabezpečenia predchádzaniu vzniku resp. šíreniu požiarov (odstupové vzdialenosti vs. šírenie sa samotného požiaru). Hasičský a záchranný zbor v zmysle zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo vzťahu k posudzovaniu projektovej dokumentácie a územného konania sa k takýmto stavbám nevyjadruje a teda nemá prehľad o takýchto stavbách,“ dodal na záver plk. Ing. Adrián Mifkovič.

Splnomocnenec na záver tlačovej konferencie poďakoval hosťom a zdôraznil spoločný cieľ všetkých zúčastnených, ktorým je zlepšenie budúcnosti Rómov na Slovensku. „Problémy Rómov vnímame, vidíme a spoločnými silami ich riešime“.

Fotogaléria

Foto - Tlačová konferencia ÚSVRK na tému: 6 mesiacov v plnom nasadení, čo sa nám podarilo a čo nám chýbaFoto - Tlačová konferencia ÚSVRK na tému: 6 mesiacov v plnom nasadení, čo sa nám podarilo a čo nám chýbaFoto - Tlačová konferencia ÚSVRK na tému: 6 mesiacov v plnom nasadení, čo sa nám podarilo a čo nám chýba