Preskočiť na obsah

Uzatváraniu rómskych komunít sa dá predísť, splnomocnenkyňa vlády zdieľa príklady dobrej praxe

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity má k dispozícii otvorený zoznam obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré úspešne zvládajú náročnú situáciu so šírením ochorenia COVID-19 bez použitia silových zložiek a uzatvorenia celých komunít.  Obce, ktoré aplikujú opatrenia, ktorými súčasne predchádzajú karanténe celých komunít sú napríklad Jánovce, Bystré, Rimavská Baňa, Toporec, Šarišské Jastrabie, mestá Hlohovec,  Košice-Šaca, Stará Ľubovňa – Podsadek.

Úrad bude svoje poznatky, ktoré sa osvedčili  a môžu zamedziť uzatvoreniu rómskych osídlení zdieľať aj s ostatnými samosprávami. O kľúčových zisteniach a odporúčaniach, ktoré  prispejú k predchádzaniu šírenia pandémie COVID-19  v obciach so zraniteľnými skupinami obyvateľstva,  splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková informovala listom aj predsedu vlády SR, ministra zdravotníctva,  hlavného hygienika a Pandemickú komisiu SR.

Zo skúseností a terénnej znalostiúradu vyplýva, že obavy zo šírenia vírusu podnecujú kompetentných na lokálnej a regionálnej úrovni k rozhodnutiam o komunitných              karanténach aj pri nízkom počte pozitívnych prípadov a bez zohľadnenia rôznych faktorov pri posudzovaní možností dodržiavania individuálnej karantény. Oblasť prevencie a krízovej intervencie je pri nízkom počte pozitívnych osôb mimoriadne  dôležitá. Náš úrad vynakladá maximálne úsilie, aby pomohol uľahčiť a zvládnuť  situáciu obyvateľom karantenizovaných komunít. Poskytujeme poradenstvo, metodickú podporu, usmerňovanie  v rámci koordinácie pomáhajúcich profesií, sprostredkúvame humanitárnu pomoc,“ opisuje situáciu Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity .  

Ako uviedli z obce Šarišské Jastrabie, vyhnúť sa uzatvoreniu celej komunity je možné dodržiavaním a kontrolovaním pravidiel. Odporúčajú mať dobré vzťahy s klientmi založené na dôvere a maximálnej diskrétnosti, zlepšovať hygienické podmienky, pri migrácii obyvateľov obce za prácou do a zo zahraničia je nutné dodržiavať domácu karanténu a samozrejme absolvovať testovanie na Covid–19.

Aby podporila zníženie chorobnosti, obec Rimavská Baňa, zabezpečila testovanie priamo v obci a znížila tak mobilitu. Pre rodiny v domácej izolácii miestna občianska poriadková služba zabezpečovala nákup potravín v miestnom obchode. Pracovníčky komunitného centra boli s mnohými rodinami v telefonickom kontakte a sprostredkovávali im informácie o pandemickej situácii.  Obec distribuovala vitamínové balíčky seniorom a klientom komunitného centra.

Samosprávy poskytujú pomoc a služby všetkým obyvateľom, ktorí to potrebujú.

Starosta obce Bystrany, ktorá patrila medzi prvé obce kde rozhodnutím hlavného hygienika došlo k uzavretiu rómskej komunity  počas prvej vlny pandémie František Žiga potvrdil, že vyhnúť sa komunitnej karanténe je možné pravidelným informovaním, prevenciou  a dôslednou kontrolou opatrení .

Vyzývame ľudí, aby necestovali mimo obce a nekontaktovali sa s cudzími ľuďmi. Ak do obce prídu obyvatelia žijúci vo Veľkej Británii, okrem testu musia dodržať aj 14 –dennú individuálnu izoláciu, na ktorú dohliadajú príslušníci miestnych občianskych poriadkových služieb,“ dodal František Žiga, starosta obce Bystrany.   

Zo skúsenosti Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity vyplynuli nasledovné opatrenia, ktoré je potrebné uplatňovať, aby sa zamedzilo uzatvoreniu celých rómskych komunít: 

  • zriaďovať na lokálnej úrovni karanténne miesta/zóny využiteľné na izoláciu pozitívnych osôb v tých komunitách, kde podmienky domácností individuálnu alebo rodinnú karanténu neumožňujú,
  • zvýšiť dostupnosť štátnej karantény aj pre ľudí z MRK, ktorí nemajú podmienky na domácu izoláciu (vrátane ekonomickej dostupnosti),
  • v rámci prednemocničného manažmentu je nevyhnutné zohľadňovať podmienky osôb z MRK, ktoré majú obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti, (geografická vzdialenosť, prístup k internetu, aktívne užívanie mobilného telefónu) tak, aby bola zabezpečená efektívna komunikácia a včasná intervencia medzi s pacientmi s ochorením COVID 19 a všeobecnými lekármi,
  • systematická informovanosť komunít a osveta cez všetky dostupné formy, 
  • zavedenie pravidiel fungovania v obci v rámci prevencie znižovania mobility, 
  • možnosť pravidelného testovania, 
  • mapovanie a zabezpečovanie potrieb karantenizovaných domácností,   
  • zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok v prípade potreby.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity okrem zamestnancov šiestych regionálnych kancelárií poskytuje systematickú pomoc a odborné služby aj cez národné projekty, prostredníctvom ktorých pracujú na vybranom území pomáhajúce profesie. Na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 je špeciálne zameraný NP COVID MRK („Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“).