Preskočiť na obsah

ÚSVRK vyhlásil integrovanú výzvu s cieľom zabezpečiť základné štandardy bývania pre marginalizované rómske komunity

Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dňa 22.05.2024 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom  „Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy“.

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup k využívaniu základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre všetkých obyvateľov obcí zapojených v Národnom projekte Rozvojové tímy I., s dôrazom  na obyvateľov osídlení marginalizovaných rómskych komunít. Finančné prostriedky alokované vo výzve sú určené pre riešenie kľúčových problémov, ktorým čelia obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v oblasti pitnej vody a kanalizácie, nakladania s odpadmi a tiež v súvislosti so zlým stavom miestnych komunikácií.

V oblasti pitnej vody a kanalizácie sú oprávnenými aktivitami napríklad budovanie stokovej siete a ČOV, výstavba a rozšírenie verejných vodovodov a i. Podpora pre oblasť nakladania s odpadmi je určená predovšetkým na budovanie zberných dvorov a stojísk, najmä na triedený zber a tiež môže byť zafinancovaná aj sanácia nelegálnych skládok. V rámci výzvy môže tiež obec/mesto riešiť nevyhovujúci stav miestnych komunikácii (vozovky, chodníky, lávky, zastávky MHD) formou výstavby, resp. rekonštrukcie existujúcej infraštruktúry. O podporu sa môžu žiadatelia uchádzať aj pre oblasť vypracovania projektovej dokumentácie s cieľom zvýšiť počet pripravených projektov. Výzva umožňuje žiadateľovi získať podporu pre viac ako jednu oblasť. Žiadateľ v tomto prípade vypracuje a predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre každú oblasť samostatne.

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019, ktoré sú však zároveň zazmluvnené v rámci Národného projektu Rozvojové tímy I. Oprávnený žiadateľ sa nemusí podieľať na oprávnených výdavkoch projektu vlastnými zdrojmi, t. j. nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý vo výške 100 % celkových oprávnených výdavkov.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 63 500 000 EUR.

Zverejnenú výzvu nájdete na www.eurofondy.gov.sk a na našej webovej stránke v časti výzvy/vyzvania.

Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom emailu vyzvy.mrk@vlada.gov.sk.