Preskočiť na obsah

Vyhlásenie druhej integrovanej výzvy ÚSVRK s cieľom zabezpečiť základné štandardy bývania pre marginalizované rómske komunity

Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dňa 28.06.2024 ďalšiu dopytovo-orientovanú výzvu s názvom  „Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)“.

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie technickej a občianskej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Výzva ponúka komplexné riešenia pre oblasť pitnej vody, kanalizácie, nakladania s odpadmi a tiež pre zlepšenie stavu miestnych komunikácii. Do výzvy sa môžu zapojiť všetky obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019, ktoré nie sú oprávnenými žiadateľmi z predchádzajúcej výzvy s názvom „Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy I.“ 

V oblasti pitnej vody a kanalizácie sú oprávnenými aktivitami napríklad budovanie stokovej siete a ČOV, výstavba a rozšírenie verejných vodovodov a i. Podpora pre oblasť nakladania s odpadmi je určená predovšetkým na budovanie zberných dvorov a stojísk, najmä na triedený zber a tiež môže byť zafinancovaná aj sanácia nelegálnych skládok. V rámci výzvy môže tiež obec/mesto riešiť nevyhovujúci stav miestnych komunikácii (vozovky, chodníky, lávky, zastávky MHD) formou výstavby, resp. rozšírením existujúcej infraštruktúry. O podporu sa môžu žiadatelia uchádzať aj pre oblasť vypracovania projektovej dokumentácie s cieľom zvýšiť počet pripravených projektov.

„Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sme v týchto dňoch vyhlásili v poradí ďalšiu veľmi dôležitú integrovanú výzvu. Finančné prostriedky vo výzve pomôžu mestám a obciam vybudovať základnú infraštruktúru nevyhnutnú pre celkové zlepšenie života v obci, to znamená, že prospech pocíti nielen rómska komunita, ale všetci obyvatelia obce. So samosprávami sme intenzívne komunikovali tak, aby boli pripravené zapojiť sa do výzvy a získať finančné prostriedky. Veľkou výhodou je, že samosprávy sa nemusia podieľať na oprávnených výdavkov vlastnými zdrojmi, príspevok im bude pokrývať 100% ich nákladov,“ hovorí splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Mgr. Alexander Daško.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 50 460 000 EUR.

Výzvu nájdete na www.eurofondy.gov.sk a na našej webovej stránke v časti výzvy/vyzvania

Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom emailu vyzvy.mrk@vlada.gov.sk.  

Fotogaléria

Foto - Vyhlásenie druhej integrovanej výzvy ÚSVRK s cieľom zabezpečiť základné štandardy bývania pre marginalizované rómske komunity