Preskočiť na obsah

Výzva Národný projekt Rozvojové tímy I. je už zverejnená

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásil  dňa 28.7.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Národný projekt Rozvojové tímy I.“.

Cieľom výzvy je na úrovni vybraných obcí, vytvárať „rozvojové tímy“, ktoré budú koordinované a metodicky riadené Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Rozvojové tímy budú prispievať k riešeniu nepriaznivých situácií na úrovni celej sídelnej komunity, s dopadom na minoritu aj majoritu, prostredníctvom kombinovaných investícií ESF+ a ERDF, koordinovaných intervencií v oblastiach ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie a boj s protirómskym rasizmom, ktoré budú prioritizované na základe rozvojových plánov obce.

Oprávneným žiadateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Výzva je zameraná na činnosti, ktoré:

  • podporujú rovný prístup Rómov, špecificky MRK, ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania;
  • prispievajú k odstráneniu nerovností medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom Slovenska v bývaní a boj proti diskriminácii Rómov v prístupe k bývaniu, vrátane odstraňovania rezidenčnej segregácie;
  • podporujú zlepšenie zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce;
  • prispievajú k eliminácii protirómskeho rasizmu, podpore antidiskriminácie a participácie a zvýšeniu ochrany najviac zraniteľných skupín a jednotlivcov.

Na výzvu je vyčlenených 59 200 000,00 € zo zdrojov EÚ.

Rozvojové tímy budú pôsobiť vo vybraných 60 obciach s prítomnosťou MRK na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja.

Na aktivity rozvojových tímov budú nadväzovať ďalšie výzvy ÚSVRK, zamerané na pomoc obciam s prítomnosťou MRK pri vysporiadaní pozemkov, ako aj pri príprave projektov pre budovanie dostupnej a prístupnej infraštruktúry.

Výzvou sa podporí projekt strategického významu, ktorý je súčasťou systematického riešenia podpory inklúzie MRK zadefinovanej už na úrovni Partnerskej dohody.

Dátum uzavretia výzvy je 30.9.2023.

Viac informácií nájdete na stránke TU