Preskočiť na obsah

ZMENA! SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE PRE PRIORITNÚ OS č, 5, PRIORITNÚ OS č. 6, PRIORITNÚ OS č. 7

S účinnosťou od 01.01.2024 v súlade s Uznesením vlády SR č. 177 zo 14.04.2023 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 229 zo 14.05.2014 k návrhu Operačného programu Ľudské zdroje, je novým Sprostredkovateľským orgánom pre prioritné osi č. 5 , 6 a 7  OP ĽZ Úrad vlády SR.

Nová poštová adresa Sprostredkovateľského orgánu - Úradu vlády SR je:

  • Úrad vlády Slovenskej republiky
  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Sekcia európskych programov
  • Námestie slobody 1
  • 813 70 Bratislava
  • Slovenská republika

Prioritná os č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia;

Prioritná os č. 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach;

Poskytovanie podpory sociálnych podnikov;

Prioritná os č. 7 Technická pomoc

Podpora efektívnej implementácie operačného programu;

Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie;

Plný rozsah činností:

https://www.crz.gov.sk/data/att/1946706_dokument1.pdf