Preskočiť na obsah

Atlas rómskych komunít 2019

Ako vznikol Atlas rómskych komunít 2019

Atlas rómskych komunít je jedným z celej škály projektov a aktivít, ktoré realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). Je nástrojom na mapovanie štrukturálnych nerovností medzi Rómami a majoritou. Vo výsledku obsahuje širokú paletu informácií o obciach s rómskymi osídleniami a o samotných osídleniach, preto je dobrým východiskovým zdrojom pre nápravu nerovností prostredníctvom verejných politík.

Atlas sa zameriava na mapovanie životných podmienok a dostupnosť vybraných služieb, no nepokrýva celú šírku znevýhodnení, ktorým Rómovia čelia (napr. o diskriminácii, či iných problémoch).

Atlas rómskych komunít je už takmer dve desaťročia zaužívaným názvom. Prvý Atlas bol publikovaný v roku 2004, v 2013 sa realizoval druhý v poradí, a v roku 2019 sa uskutočnilo tretie mapovanie rómskych komunít pod tým istým názvom. Je dôležité poznamenať, že aj keď využíva pojem „komunita“, osídlenia a ich obyvatelia, o ktorých životných podmienkach Atlas vypovedá väčšinou netvoria „komunitu“ v sociologickom zmysle slova.

Ciele

V širšom zmysle medzi ciele Atlasu možno zahrnúť:

Na stiahnutie

V prípade otázok k Atlasu a jeho obsahu, prosím kontaktujte:

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.
Odbor implementácie projektov ÚSVRK
telefón: 02 20925 381
e-mail: ludmila.placha@vlada.gov.sk