Preskočiť na obsah

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. fáza

Ak je zamestnanec KC v preventívnej karanténe, čerpá Pandemickú PN-ku, kto takému zamestnancovi preplatí PN? Čo sa potom refunduje v rámci projektu?

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že zamestnanec, ktorému  bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemá v týchto prípadoch nárok).

V rámci NP KS MRK sa v takomto prípade refunduje celková cena práce uvedená na výplatnej páske zamestnanca za dni mimo PN (za obdobie pandemickej  PN sa náhrada mzdy zamestnancovi nevypláca ani za prvých 10 dní, nakoľko Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 1. dňa PN).

Bližšie informácie o pandemickej PN tu: https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11

Vzťahuje sa „komunitné centrum musí byť otvorené každý pracovný deň“ aj na súčasnú situáciu? Ako je to s transferom v prípade, že bude KC zatvorené z dôvodu Covid-19? Bude preplatený transfer za odpracované dni v danom mesiaci?

Aj v súčasnej situácii sa uplatňuje  povinnosť uvedená v kapitole 7.2 písm. c)  Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, podľa ktorej je poskytovateľa služby povinný zabezpečiť, aby bolo KC/NDC/NSSDR otvorené počas celého roka, minimálne 30 hodín týždenne v rámci 5 pracovných dní v týždni počas stanovených otváracích hodín. Počas otváracích hodín musí byť prítomný aspoň jeden zamestnanec.

V prípade, ak dôjde k uzavretiu KC (napríklad uloženie opatrení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva o izolácii a karanténe, alebo z dôvodu, že všetci zamestnanci sú na pandemickej PN, a pod.), postupuje poskytovateľ služby tak, že o tejto skutočnosti informuje RK (buď vopred alebo ak to nie je možné tak bezodkladne po uzavretí KC). V takom prípade sa uzavretie KC považuje za relevantný dôvod na uplatnenie výnimky z povinnosti uvedenej v kapitole 7.2 písm. c)  Sprievodcu a transfer bude môcť byť preplatený.

V prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby osobitne upozorňujeme na povinnosti poskytovateľa vyplývajúce z Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú.

Je možné počas zákazu vychádzania nerealizovať skupinové a komunitné aktivity? Výnimky zo zákazu vychádzania nezahŕňajú cestu z a do komunitného centra.

V zmysle Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi zo 4.11.2020, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú platí nasledovné:

Zákaz zhromažďovania, podľa zákona č. 84/1991 Z. z., ktorý bol vydaný vládou s účinnosťou od 13.10.2020 nezahŕňa zákaz poskytovania sociálnych služieb, t. j. zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa poskytujú ambulantnou formou sa plošne nezatvárajú, prerušuje sa prevádzka podľa semaforu pre ambulantné služby len na dobu určitú počas trvania opatrení nariadených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/1.pdf .

Rovnako sa zákaz vychádzania ustanovený od 23. 10. 2020 na základe Uznesenia vlády 678/2020 za splnenia podmienok stanovených krízovým štábom nevzťahuje na poskytovania sociálnej služby a na dochádzanie do/z miesta poskytovania sociálnej služby za splnenia podmienok vychádzania a výnimiek zo zákazu vychádzania po realizácií plošného testovania v SR v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 2. 11. do 9. 11. 2020.

Z uvedeného vyplýva, že ambulantné sociálne služby sa aktuálne aj naďalej poskytujú, v súlade s Pandemickým plánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V otázke týkajúcej sa vykonávania/nevykonávania skupinových aktivít je potrebné riadiť sa  semaforom pre ambulantné sociálne služby, prípadne  semaforom pre sociálne služby krízovej intervencie Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Odporúčaný semafor pre sociálne služby v KC/NDC/NSSDR poskytované v rámci NP KS MRK je  k dispozícii na stránke ÚSVRK: https://www.minv.sk/?NPKC_uvod

Celé znenie Usmernenia MPSVaR zo 4.11.2020 je k dispozícii tu: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/prerusenie-prevadzky-ambulantna-ss-041120_fin.pdf

Zároveň upozorňujeme na Usmernenie MPSVaR k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ambulantnou formou a nocľahární po celoplošnom testovaní (od 9. 11. 2020)     k 9.11.2020, ktoré nastavuje ďalšie pravidlá v súvislosti s poskytovaním týchto sociálnych služieb po celoplošnom testovaní. Dostupné tu:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/plosne-testovanie/usmernenie-po-testovani_ambulantnasluzba-0911.pdf

Čo v prípade, ak má poskytovateľ zaregistrované poskytovanie sociálnej služby KC ambulantnou formou, môžu ísť zamestnanci KC do terénu (napr. rozdávanie rúšok, distribúcia pracovných listov deťom a pod.)?

V zmysle zákona o sociálnych službách v prípade, ak má poskytovateľ zaregistrované poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, poskytuje sa služba fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.

Terénna forma sociálnej služby (ak je registrovaná) sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný riadiť sa pri poskytovaní sociálnej služby ustanoveniami zákona o sociálnych službách a súvisiacich predpisov pre tú sociálnu službu, ktorú má registrovanú. Ak ide o sociálnu službu v komunitnom centre s registrovanou ambulantnou formu poskytovania tejto sociálnej služby, jednotlivé činnosti by mali byť poskytované ambulante. Komunitná práca (napríklad záujmová činnosť a pod.)  môže v rámci NP KS MRK prebiehať aj mimo priestoru KC.

V súčasnej mimoriadnej situácii je potrebné v lokalitách MRK  zabezpečovať aj také činnosti, ktoré sa v bežnom režime poskytovania sociálnej služby nevykonávajú (napríklad šitie a distribúcia rúšok, pracovných listov žiakom a pod.), odporúčame preto obciam aby na terénne formy činností využívali prednostne, ak je to možné,  terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.

V prípade, ak budú na tieto nevyhnutné činnosti využité personálne kapacity NP KS MRK, nebude to MV SR/ÚSVRK považovať za neoprávnený výdavok.

Prečo je refundácia miezd preplácaná v 60-dňovej lehote? Prečo je 60-dňová lehota na refundáciu miezd zamestnancov jednostranne zo strany ÚSVRK  ešte predĺžená o dni do konca mesiaca, v ktorom uvedená lehota uplynula?

V zmysle článku 7, bod 7.3 zmluvy o spolupráci 7.3 sa zmluvné strany dohodli, že MV SR/ÚSVRK  poskytuje Poskytovateľovi služby finančné prostriedky na Oprávnené výdavky podľa tejto Zmluvy na základe dokladov uvedených v Sprievodcovi, formou transferu spätne spravidla do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu Poskytovateľ služby  predložil všetky doklady uvedené v Sprievodcovi,

Lehota na úhradu transferu teda nie je určená v dňoch (60 dní), ale v mesiacoch (2 mesiace) a začína plynúť  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli doručené všetky podklady potrebné k transferu. Uplynie teda na konci druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom boli podklady k transferu doručené MV SR/ÚSVRK. Nedochádza teda k žiadnemu predlžovaniu lehoty nad rámec dohodnutých zmluvných podmienok.

Systém refundácie mzdových nákladov v rámci národného projektu znamená, že zapojení poskytovatelia najskôr uhradia mzdové výdavky z vlastných zdrojov a až následne na základe doručených podkladov MV SR/ÚSVRK „preplatí“ oprávnené mzdové výdavky. Proces kontroly podkladov a následne úhrady transferov zapojeným poskytovateľom služby trvá v podmienkach MV SR určitý čas, preto je lehota na úhradu stanovená v dĺžke uvedenej  v zmluve o spolupráci.

MV SR/ÚSVRK vníma a registruje potreby najmä menších poskytovateľov služby v súvislosti s čo najskoršou refundáciou mzdových výdavkov, a robí všetko pre to,  aby sa úhrady transferov realizovali každý kalendárny mesiac, teda aj v skoršej lehote, než určuje zmluva o spolupráci. 

Je možné realizovať výberové konanie na pozície zamestnancov KC online formou prostredníctvom videohovoru v komunikačnej aplikácii?

V prípade zabezpečovania projektových aktivít súvisiacich s prijímaním nových zamestnancov na jednotlivé pracovné pozície, oprávnený užívateľ postupuje v zmysle aktuálneho znenia Sprievodcu pre oprávnených užívateľov.

V prípade mimoriadnej situácie (karanténa v obci alebo jej časti, výskyt ochorenia Covid-19 u niektorého zo zamestnancov, alebo osôb potenciálne v blízkom kontakte, preventívne opatrenia a i.) na miestnej a/alebo regionálnej úrovni je možné vykonávať obsadzovanie pracovných pozícií v národnom projekte aj dištančnou formou (využitím online platforiem, teda aj videohovoru), pričom všetky ustanovenia Sprievodcu pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej aj „Sprievodca“), najmä prílohy č. 4. musia byť dodržané.