Preskočiť na obsah

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Máme počas trvania ochorenia Covid - 19 organizovať senzibilizačné a preventívne aktivity?

Navrhujeme riadiť sa odporúčaniami v rámci jednotlivých fáz pandemického semafora, ktorý prepína štatutár alebo písomne poverená osoba štatutárom.  Vykonávanie senzibilizačných a preventívnych činnosti terénnej sociálnej práce v rámci NP TSP a TP II. v súvislosti s ochorením Covid – 19 je popísaný v prílohe č. 1 Semafor Informácia k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 http://www.minv.sk/?covid-19.

Náhrada mzdy pri prekážke zo strany zamestnávateľa je oprávnený výdavok (opatrenia súvisiace s COVID-19)?

Vzhľadom na pravidlá financovania projektov z EŠIF fondov však musíme upozorniť zamestnávateľov na skutočnosť, že zatiaľ nie všetky formy riešení zo strany zamestnávateľa smerom ku zamestnancom v tomto krízovom režime, ktoré uvádza Zákonník práce, ako aj vyššie uvedené usmernenie MŠVVaŠ SR, sú aj oprávnenými z hľadiska refundácie mzdy zamestnancov zamestnávaných prostredníctvom NP TSP a TP II.  Konkrétne, v prípade, ak zamestnávateľ využije § 142 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý upravuje tzv. iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi vznikne nárok na náhradu mzdy, prípadne poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce, tieto výdavky nemusia byť považované za oprávnené výdavky v rámci NP TSP a TP.

Z akého dôvodu TSP/TP neboli zaradení do zoznamu sociálnych služieb, ktorým bude poskytnutá finančná odmena za prvú vlnu epidémie Covid – 19, nakoľko boli najviac vystavení riziku ohrozenia svojho zdravia a na dennej báze vykonávali  dôležité opatrenia priamo v teréne a zabezpečovali najnákladnejšie potreby pri prevencii šírenia vírusového ochorenia v lokalitách MRK?

Z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“) boli vyňatí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorý nie sú registrovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. resp. akreditovaným subjektom SPODaSK alebo centrom pre deti a rodiny zriadených obcou alebo vyšším územným celkom. Predkladateľom predmetného nariadenia bol rezort Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a teda Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómskej komunity neparticipovalo na jeho tvorbe. Avšak, počas prvej vlny ochorenia COVID-19 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity poskytol užívateľom jednorazové navýšenie finančných prostriedkov na ostatné výdavky vo výške 1 000 Eur/mesiac. Ďalšie odpovede na Vaše prípadné otázky nájdete na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Dotácia na „mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19, resp. priloženom linku: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/.

Prečo podmienky projektu TSP/TP sú nastavené tak, že umožnili samosprávam rozhodovať o výške príjmu TSP/TP, čo vytvorilo priestor na nespravodlivé ohodnotenie jednotlivých TSP/TP.

Oprávnené výdavky zahŕňajú hrubú mzdu a povinné odvody platené zamestnávateľom v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“). Horný limit maximálnej oprávnenej celkovej ceny práce pre jednotlivé pracovné pozície terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je stanovený v súlade s vyzvaním a rozhodnutím o schválení nenávratného finančného príspevku.

Po uvoľnení pracovnej pozície je potrebné obsadiť voľnú pozíciu? Do kedy?

Užívateľ je povinný obsadiť pracovné miesto TSP a TP  v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci a zároveň užívateľ je povinný preobsadiť pracovné miesto Zamestnanca v lehote do 90 dní odo dňa uvoľnenia pracovného miesta. Nedodržanie lehoty na obsadenie, resp. preobsadenie pracovného miesta, uvedenej v predchádzajúcej vete sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

Môžu TSP a TP vykonávať aj iné činnosti mimo opisu?

Nie. Je neprípustné, aby v pracovnom čase TSP/TP vykonával inú činnosť, ktorú mu nariadi zamestnávateľ, a ktorá nie je uvedená v Sprievodcovi a netýka sa výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce, financovanej z NP TSP a TP II. (napríklad výpomoc pri iných činnostiach obce, obecná administratíva, výpomoc v škole, v knižnici a podobne) a ktorá nebola vykonávaná na podnet alebo so súhlasom MV SR/ÚSVRK. Pri zistení, že sa takáto činnosť vykonáva, posúdi MV SR/ ÚSVRK výdavky za daný mesiac ako neoprávnené.

Koľko individuálnych supervíznych stretnutí sa má realizovať v priebehu kalendárneho roka pre TSP/TP?

V priebehu roka sa v rámci NP TSP a TP II. bude realizovať individuálna supervízia pre pracovníkov TSP/TP v počte 4 hodiny. V jeden deň sa uskutoční 1 hodinové individuálne supervízne stretnutie so zamestnancom TSP/TP. Pozvánku na individuálnu supervíziu, zabezpečenie miesta  a času konania je v kompetencii príslušného regionálneho koordinátora NP TSP a TP II. Vyhotovenie povinnej publicity (fotodokumentácie) a prezenčných listín zabezpečuje pozvaný supervízor. Individuálnu supervíziu je možné realizovať po dohode s príslušným regionálnym koordinátorom a supervízorom aj on-line. V pozvánke regionálny koordinátor vždy uvedie, akou formou bude individuálna supervízia prebiehať.

Je možná zmena zazmluvneného počtu pracovníkov?

V prípade potreby je možné zmeniť pomer zazmluvneného počtu pracovníkov, pričom celkový počet nesmie presiahnuť max. 6 osôb. Na základe písomnej žiadosti užívateľa a vyjadrenia príslušného RK sa prehodnotí potreba zmeny počtu pracovníkov.

Na čo môže byť využívaná paušálna suma na ostatné výdavky?

Užívateľ môže použiť finančné prostriedky, ktoré mu MV SR/ÚSVRK poukazuje na účet vo výške 100 Eur resp. 50 Eur na úhradu:

  • kancelárskych potrieb,
  • cestovných náhrad,
  • telekomunikačných služieb,
  • ochranné pomôcky,
  • výdavkov spojených so senzibilizačnými a preventívnymi aktivitami a vyhľadávacími činnosťami, ktoré sú zamerané na predchádzanie a elimináciu sociálno- patologických javov v marginalizovanej rómskej komunite v obci. V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, MV SR/ÚSVRK poskytol jednorazové navýšenie finančných prostriedkov na ostatné výdavky vo výške 1 000 Eur/mesiac užívateľom, ktoré užívatelia môžu použiť výlučne na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov (Usmernenie k ostatným výdavkom (PDF - 291.99 kB)). Ak užívateľ nepoužije finančné prostriedky do konca kalendárneho roka alebo ich nepoužije  na určený účel, je povinný tieto finančné prostriedky vrátiť.

Aké sú vízie pokračovania projektu TSP/TP po roku 2022, prebiehajú už prípravy na jeho kontinuálne pokračovanie?

Terénna sociálna práca a terénna práca sa ukázala ako užitočná sociálna služba v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov a na tomto princípe prebieha príprava nového programovacie obdobia. Presnejšia forma bude známa po schválení Operačného programu Ľudské zdroje.

Čo s klientom s nízkou kvalifikáciu, ktorý má problém s uplatnením sa na trhu práce?

Terénna sociálna práca a terénna práca sa ukázala ako užitočná sociálna služba v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov a na tomto princípe prebieha príprava nového programovacie obdobia. Presnejšia forma bude známa po schválení Operačného programu Ľudské zdroje.

Ako motivovať klientov k osvojeniu si pracovných návykov v prípade, že  klient prostredníctvom asistencie TSP/TP získa pracovnú zmluvu (napr. Sociálny podnik) a  aj napriek tomu z dôvodu absencie pracovných návykov pracovný pomer skončí už v skúšobnej dobe?

Zabezpečiť klientovi pravidelný mentoring a na dennej báze poskytovať osvetu zameranú na ekonomické výhody súvisiace s udržaním si svojho zamestnania a poukazovať na zlepšenie kvality života.

Ako motivovať klientov k osvojeniu si pracovných návykov v prípade, že  klient prostredníctvom asistencie TSP/TP získa pracovnú zmluvu (napr. Sociálny podnik) a  aj napriek tomu z dôvodu absencie pracovných návykov pracovný pomer skončí už v skúšobnej dobe?

Zabezpečiť klientovi pravidelný mentoring a na dennej báze poskytovať osvetu zameranú na ekonomické výhody súvisiace s udržaním si svojho zamestnania a poukazovať na zlepšenie kvality života. 

Ako riešiť bývanie klienta v prípade, že nie sú žiadne dostupné možnosti získania nového bývania a zároveň klient nie je finančne schopný nové bývanie si zabezpečiť a uhrádzať náklady spojené s bývaním?

Stanovenie štandardu bývania by malo vychádzať zo sociálnej situácie domácnosti. Z tohto hľadiska je vhodným riešením vytvorenie vertikálneho, obojstranne priepustného systému bývania rôzneho štandardu, tzv. systému prestupného bývania. Systém zahrňuje rôzne iné typy prechodného ubytovania (ubytovne, nocľahárne, útulky a pod.) až po nájomné byty určené na sociálne bývanie. Takýto systém pôsobí motivujúco, nakoľko umožňuje získať kvalitnejší typ bývania. Bližšie odporúčame pozrieť https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2019/Ondrusova/prestupne_byvanie_okruhle_stoly_working_paper.pdf

Čo v prípade, že vedenie školy akceptuje dodatočné ospravedlnenky žiakov?

V spolupráci s výchovným poradcom, školským psychológom, sociálnym či sociálnym pedagogóm TSP organizovať pracovné stretnutias učiteľmi a lekármi a ostatných pomáhajúcich profesií za účelom eliminácie vzniku resp. pretrvávania záškoláctva.Sú však aj ďalšie možnosti. Môžete sprostredkovať návštevu s dieťaťom centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)v mieste svojho bydliska. Taktiež existuje veľa neziskových organizácií, ktoré sa venujú problémom detí a mladistvých. Prostredníctvom preventívnych aktivít meniť negatívny vzťah ku škole a „naprávať“ hodnotovú orientáciu žiakov

Ako má postupovať TSP/TP pri distribúcii domácich úloh pre žiakov ZŠ, ktorým bola nariadená dištančná forma výučby?

Vychádzajúc zo Štandardov terénnej sociálnej práce patria ZŠ medzi tzv. spolupracujúce subjekty. Na základe uvedeného TSP/TP poskytuje súčinnosť zamestnancom ZŠ (napr. učiteľom, asistentom učiteľov a pod.) a zabezpečuje sprostredkovanie kontaktu s rodinou resp. deťmi navštevujúcimi primárne vzdelávanie pri distribúcii školských úloh a zadaní.  TSP/TP prostredníctvom svojich poznatkov a znalostí o komunite uľahčujú komunikáciu medzi klientmi (žiakmi a rodičmi) a zástupcami základnej školy. 

Čo robiť s matkami, ktoré  aj napriek dlhodobej práci TSP/TP, chronicky nedodržiavajú termíny lekárskych vyšetrení a očividne dlhodobo dochádza k zanedbávaniu starostlivosti o maloleté deti, tým aj ohrozuje zdravie detí? 

Potreba konzultovať a spolupracovať s lekármi a ďalšími odborníkmi a pomáhajúcimi profesiami.

Všetci dobre vieme, že problém narastajúcej prostitúcie je v obciach a mestách bežný. Ako môžeme prispieť k eliminácii prostitúcii maloletých detí?

V prípade, že ste využili všetky potrebné kroky (osveta, rozhovory, preventívne aktivity a pod.)  TSP a TP je povinný upozorniť orgán SPODaSK a zároveň je potrebné záležitosť prenechať na orgány činné v trestnom konaní.