Preskočiť na obsah

Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 schválila vláda SR

Vláda SR dnes na svojom rokovaní schválila Akčné plány k jednotlivým prioritným oblastiam Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Akčné plány sú dokumentom, ktorý priamo nadväzuje na Stratégiu, ktorú vláda Slovenskej republiky prijala uznesením vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 zo 7. apríla 2021. Stratégia a Akčné plány tak tvoria základný dokument, ktorý je zároveň národným záväzkom vlády Slovenskej republiky, ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny voblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Prijatie Stratégie a na Stratégiu nadväzujúcich akčných plánov, je jednou zo základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky.

Pravidelné európske aj národné hodnotenia naďalej konštatujú, že štyri prioritné oblasti, pre ktoré boli vytvorené predložené Akčné plány, t. j. oblasť zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a bývania sú pre naplnenie cieľov naďalej kľúčové. Osobitý dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom.

Návrhy akčných plánov boli vytvorené participatívnym procesom tematickými pracovnými skupinami v priebehu roka 2021 a následne boli predmetom samostatných pracovných rokovaní so zástupcami príslušných rezortov, ktoré majú gesciu za napĺňanie navrhnutých opatrení z jednotlivých oblastí. Návrhy akčných plánov boli tiež konzultované so zástupcami Európskej komisie.

V zmysle uznesenia vlády je splnomocnenec poverený v spolupráci s jednotlivými rezortmi a zodpovednými subjektmi koordinovať a implementovať opatrenia a aktivity akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.