Preskočiť na obsah

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a poslanec EP Peter Pollák sa oboznámili s realizáciou národných projektov v obci Liptovská Teplička

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero a poslanec Európskeho parlamentu, Peter Pollák, navštívili počas pracovného výjazdu obec Liptovská Teplička. Pracovné stretnutie bolo okrem iného zamerané na pôsobenie a výsledky NP PRIM II. - Projekt inklúzie v materských školách, ktorý koordinuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Miestna materská škola sa do neho zapojila od 1. decembra 2018. Pred zapojením sa do národného projektu rómske deti takmer 30 rokov materskú školu nenavštevovali. Prvých 5 detí z MRK nastúpilo až v školskom roku 2018/2019.

Obec Liptovská Teplička sa aj napriek mnohým administratívnym prekážkam aktívne zapája do množstva projektov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, zvýšiť životnú úroveň jej obyvateľov a doplniť nedostatočné vlastné finančné zdroje z iných, najmä európskych zdrojov, ktoré by pokryli jej potreby a naplnili jej vízie,” povedal Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu.  

Splnomocnenec Ján Hero ocenil, že sa obec a materská škola zapojili do projektu. Ako uviedol: „Som veľmi rád, že prostredníctvom projektu NP PRIM a našou metodickou podporou sme pomohli k tomu, aby aj rómske deti začali navštevovať materskú školu v obci Liptovská Teplička. Pomôže im to v oveľa lepšej príprave na ďalšie vzdelávanie. Výsledky evaluácie ukazujú na to, že ak je deťom venovaná odborná starostlivosť a pomoc a rodičom konzultácie a poradenstvo, celková pripravenosť detí sa zlepšuje. Veľmi si vážim prácu odborných zamestnancov, ktorí sú obrovským prínosom pre komplexný rozvoj osobnosti detí.“  

V tomto školskom roku nastúpilo do materskej školy 56 detí, z toho 18 je z rómskej komunity. Budova materskej školy bola v predchádzajúcom roku zrekonštruovaná a obec realizovala aj nadstavbu, vďaka ktorej sa kapacita rozšírila na 65 detí. Na nadstavbu získala obec nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program vo výške takmer 240 000 Eur.

Obec Liptovská Teplička má veľký záujem poskytovať sociálne služby aj prostredníctvom komunitného centra. Na výstavbu získala obec nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 293 000 Eur. Realizácia sa ešte nezačala, keďže ešte stále prebiehajú administratívne procesy.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizuje už niekoľko rokov 5 národných projektov, medzi ktoré patria aj národné projekty Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II, ako aj PRIM II - Projekt inklúzie v materských školách. V rámci projektu NP PRIM II v zapojených materských školách absolvovalo v školskom roku 2020/2021 predprimárne vzdelávanie 3 156 detí z marginalizovaných rómskych komunít. Aktuálne využíva možnosti národného projektu 129 materských škôl, kde pôsobí 585 zamestnancov na pozíciách pedagogický asistent, odborný zamestnanec (najmä školský špeciálny pedagóg), rodičovský asistent a koordinátor inkluzívnych tímov. Z tohto počtu je 226 Rómok a Rómov. 

Prostredníctvom Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK II, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,  využíva v súčasnosti sociálne služby v 93 komunitných centrách, v jednom nízkoprahovom dennom centre a v jednej nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu spolu 20 127 klientov. Týmto prijímateľom bolo poskytnutých 74 895 intervencií, najčastejšie sa opakujúce sú oblasti ako pomoc pri oddlžení/osobnom bankrote, riešenie exekúcií, administratívna pomoc pri komunikácii s úradmi, asistencia pri opätovnom začlenení sa na trh práce, ochrana zdravia (očkovanie, osobná hygiena), prevencia závislostí (toluén, alkohol) a pod.

V rámci dvoch výziev z prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje je na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier zazmluvnených 126 projektov v hodnote vyše 26 mil. Eur, ktoré sú financované z finančných prostriedkov Európskej únie. 44 z týchto projektov je už ukončených a poskytujú komunitné služby svojím klientom.

Okrem uvedených dvoch výziev je aktuálne možné získať podporu na komunitné centrá v rámci komplexnej výzvy, ktorá bola vyhlásená v roku 2020 a ktorá dáva vybraným 12 pilotným obciam z Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja  v rámci Iniciatívy Dobiehajúcich regiónov možnosť dobudovať priestory pre komunitné služby. V rámci tejto výzvy sa už realizujú dva takéto projekty financované zo zdrojov EÚ v sumárnej hodnote 509 tisíc eur. Komplexná výzva ešte nie je uzavretá.