Preskočiť na obsah

Dotačná schéma 2013

Výzva č. I ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňom 11. apríla 2013 vyhlasuje Výzvu číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Termín uzávierky výzvy je 25. máj 2013.

Podľa zákona č. 526/2010 Z.z. dotácie na účely podľa § 2 možno poskytnúť subjektom podľa § 3

  1. občianskemu združeniu,
  2. nadácii,
  3. neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
  4. obci,
  5. vyššiemu územnému celku,
  6. rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
  7. právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
  8. Slovenskému červenému krížu, medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  9. záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
  10. neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.  

Celé znenie Výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie.

Dôležité upozornenie: V dokumente "Často kladené otázky" je v bode 9 Konzultácie uvedené nesprávne telefónne číslo. Správne telefónne číslo pre volanie z mobilu je 09610 44966, pre volanie z pevnej linky 02/509 44966. Za chybu sa ospravedlňujeme. 

Informácia o pozastavených projektoch v rámci Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskych komunít v roku 2012

Dňa 16. marca 2012 podľa § 2 ods. 1 písm. c) a  § 8 ods. 1 písm. c) zákona  č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky zverejnil Úrad vlády Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, s celkovou výškou disponibilných zdrojov   818 878,00 €.

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 308 z 27. júna 2012 prešla pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Úradu vlády Slovenskej republiky pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Z dôvodu zabezpečenia prechodu pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Úradu vlády Slovenskej republiky pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, došlo k zastaveniu postupu vyhodnotenia podaných žiadostí ustanoveného v § 6 zákona č. 524/2010 Z.z.

Napriek skutočnosti, že z § 9a ods. 2 zákona č. 524/2010 Z.z. v znení zákona  č. 287/2012 Z.z. vyplýva, že žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012, z dôvodu prechodu pôsobnosti nebolo možné v rozpočtovom roku 2012 uskutočniť vyhodnotenie a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie ako aj  poskytnúť dotácie, a to vzhľadom na termíny a lehoty ustanovené v zákone č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vzhľadom na termín nadobudnutia účinnosti zákona   č. 287/2012 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vyčlenené rozpočtové prostriedky z výzvy z roku 2012 budú presunuté na základe rozpočtového opatrenia do disponibilného zdroja pre výzvu v roku 2013 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie  na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V roku 2013 sa na  podávanie žiadostí, vyhodnocovanie žiadostí a poskytovanie dotácií bude vzťahovať zákon č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona  č. 287/2012 Z.z. Vzhľadom na podmienky ustanovené uvedeným všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj podmienky ustanovené v § 8a zákona    č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebude možné žiadať o poskytnutie dotácie v rozpočtovom roku 2013, na základe žiadosti o poskytnutie dotácie predloženej do 30. septembra 2012.“