Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2023

Úrad vlády SR podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 524/2010 Z. z.“) a § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) vyhásil dňa 7. júla 2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či registrovaným sociálnym podnikom a pod.

Na projekty je k dispozícii 650 000 Eur.

Termín uzávierky je 22. augusta 2023.

Minimálna výška dotácie je 5 000 €. Maximálna výška dotácie je 20 000 €.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve. 

Kontaktná osoba pre bežnú komunikáciu v procese predkladania žiadosti a vybavovania žiadosti:

Mgr. Lucia Kováčová, manažér pre dotačnú schému

e-mail: dotacia.usvrk@vlada.gov.sk , telefón +421 2 209 25 428.

Prezentácia z informačných seminárov

prezentácia (PDF - 1.84 MB)

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023 (PDF - 1.16 MB)

Informácia: Aj pre dotácie poskytované mimo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023 sa použijú tlačivá a formuláre uvedené na tejto internetovej stránke a takisto sa na ne vzťahujú ZÁVÄZNÁ METODIKA pre žiadateľa o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a Príručka k verejnému obstarávaniu pre prijímateľov dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

Prílohy:

Žiadosť o poskytnutie dotácie (DOCX - 22.83 kB)

Popis projektu žiadosti (DOCX - 31.01 kB)

Štruktúrovaný rozpočet k projektu a komentár k rozpočtu (Excel)  (XLSX - 17.86 kB)  Štruktúrovaný rozpočet k projektu a komentár k rozpočtu (Word) (DOCX - 31.85 kB)

Protikorupčný dotazník (Word)  (DOCX - 84.37 kB)  Protikorupčný dotazník (pdf) (PDF - 529.41 kB)

Záväzná metodika

Záväzná metodika pre žiadateľa o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (PDF - 1.00 MB)

ÚPLNÉ ZNENIE opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Príručka k verejnému obstarávaniu

Príručka k verejnému obstarávaniu pre prijímateľov dotácie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (PDF - 1.14 MB)

UPOZORNENIE: V kapitole č. 7 Zadávanie zákazky dotovanou osobou sa mení posledná veta: Dotovaná osoba postupuje v zmysle kapitoly 5.1 príručky  a zoznam dokumentácie predloženej na kontrolu verejného obstarávania je uvedený v kapitole 9.2 príručky

Opatrenie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 2/2023

Opatrenie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 2/2023, ktorým sa vydáva štatút komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity a navrhovanie ich podpory (PDF - 611.54 kB)

Ďalšie prílohy v procese spracovania žiadosti

Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX - 61.44 kB)

Čestné vyhlásenie pre samosprávy (DOCX - 57.70 kB)

Vzor potvrdenia zriaďovateľa pre RO a PO (DOCX - 39.65 kB)

Vzor čestného vyhlásenia ak je predmetom žiadosti nehnuteľnosť vrátane stavieb, alebo identifikácia subjektu sociálnej ekonomiky (DOCX - 66.57 kB)

Prehľad dotácií (DOCX - 39.29 kB)

Údaje na overenie nehnuteľností v katastri (DOCX - 40.28 kB)

Vzor žiadosti inému poskytovateľovi verejných prostriedkov 2023 (DOCX - 20.75 kB)

Prílohy pre verejné obstarávanie

Príloha 2 príručky - Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (DOCX - 32.33 kB)

Príloha 3 príručky - Záznam zo zjednodušeného prieskumu trhu (DOCX - 32.45 kB)

Príloha 4 príručky - Výzva na predkladanie ponúk (DOCX - 36.94 kB)

Príloha 5 príručky - Záznam z prieskum trhu (DOCX - 34.45 kB)

Príloha 6 príručky - Test bežnej dostupnosti (DOCX - 31.56 kB)

Príloha 7 príručky - Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie z VO a súladu s originálom (DOCX - 30.23 kB)

Príloha 8 príručky - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi (DOCX - 32.48 kB)

Prílohy v procese vyúčtovania projektu (po skončení projektu)

Záverečná správa o realizácii projektu (DOCX - 30.15 kB)

Finančné vyúčtovanie projektu (DOCX - 41.76 kB)

Vzory zmlúv

Vzor zmluvy - prijímateľ  mimo schémy štátnej pomoci (PDF - 875.20 kB)

Vzor zmluvy - prijímateľ  v rámci schémy štátnej pomoci (PDF - 876.60 kB)

Vzor zmluvy - prijímateľ zriaďovateľ mimo schémy štátnej pomoci (PDF - 880.05 kB)

Vzor zmluvy - prijímateľ zriaďovateľ v rámci schémy štátnej pomoci (PDF - 700.88 kB)

Ostatné predpisy

Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky  č. 4/2023 zo dňa 4. júla 2023  o poskytovaní finančných prostriedkov v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (PDF - 556.04 kB) 

Opatrenie SVSPRK 32023 hodnotiaci organ 6911_33759_2023 (PDF - 719.06 kB)

Schéma minimálnej pomoci Úrad vlády Slovenskej republiky DM 6 2023 (PDF - 512.82 kB)

Schéma minimálnej pomoci Úrad vlády Slovenskej republiky DM 6 2023 - PRÍLOHA (PDF - 612.20 kB)