Preskočiť na obsah

Aktuality!


17.04.2023 - Zoznam ostatných výdavkov projektu NP KS MRK II.Fáza (XLSX - 47.49 kB)

02.12.2022 - Stanovenie limitu výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách v rámci NP KS MRK – II. Fáza od 1.1.2023 (PDF - 570.32 kB)


01.12.2022 - Zmena výšky paušálnej sumy - transferu na pokrytie ostatných výdavkov (XLSX - 425.22 kB)


28.07.2022 - Oznámenie o predĺžení národného projektu - NP KS MRK II.

Vážený Poskytovateľ sociálnej služby,

Týmto si vám dovoľujeme oznámiť, že v nadväznosti na zabezpečenie realizácie Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (kód projektu 312051Y212) sme predĺžili realizáciu hlavných aktivít projektu o 6 mesiacov, z pôvodného termínu 31.12.2022 na nový termín ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, a to 30.06.2023.

Vzhľadom na uvedené si vás dovoľujme informovať, že v dohľadnej dobe tí, ktorí sa rozhodli pokračovať v národnom projekte obdržia novú Zmluvu o spolupráci uzavretú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Daná zmluva po splnení všetkých náležitostí, nadobudne účinnosť k 01.01.2023.