Preskočiť na obsah

Metodické materiály

Metodičkou NP KS MRK II. PaedDr. PhDr. Denisou Selickou, PhD., hlavnou projektovou manažérkou Mgr. Lýdiou Kurinovou a manažérkou pre monitorovanie a hodnotenie, informácie a komunikáciu Mgr. Adrianou Školekovou bola vypracovaná praktická metodická príručka, ktorá sa orientuje na problematiku komunitných centier, ich špecifikácie, poslanie, ciele, metodiku práce s klientmi. Vychádza z realizácie doposiaľ uskutočnených aktivít zamestnancami komunitných centier, ktoré vedú k eliminácií sociálno patologických javov a k sociálnej inklúzií ľudí z MRK.

Po každej kapitole zamestnanci KC môžu nájsť modelový príklad, ktorý možno v riešení práci s klientom/tkou využiť. Praktická metodická príručka je nápomocnou pri špecifikácií, identifikácií sociálneho problému, stanovovaní diagnózy a návrhov, spôsobov sociálnej terapie pri riešení sociálnych problémov klientov/tiek.

Národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza" sa zároveň pri svojej realizácii riadi aj podľa metodických štandardov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Štandardy definujú základné hodnoty, štandardy a kritériá, ktoré sú poskytovatelia služieb a zamestnanci KC/NDC/NSSDR povinní dodržiavať a riadiť sa nimi. Všetky materiály sú dostupné pod nasledujúcimi odkazmi:

1. Štandardy komunitných centier - KC (PDF - 435.01 kB)

2. Štandardy nízkoprahových denných centier - NDC (PDF - 436.39 kB)

3. Štandardy nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu - NSSDR (PDF - 415.27 kB)

Metodičkou NP KS MRK II. PaedDr. PhDr. Denisou Selickou, PhD. a hlavnou projektovou manažérkou Mgr. Lýdiou Kurinovou bola vypracovaná Metodika ku komunitným aktivitám, ktorá sa orientuje na komunitnú prácu, komunitného pracovníka, ciele komunitnej práce. Vychádza z realizácie doposiaľ uskutočnených komunitných aktivít, ktoré realizovali zamestnanci a zamestnankyne komunitných centier. Praktické príklady uvedené v metodike slúžia na inšpiráciu zamestnancov komunitných centier.

Táto metodická príručka je nápomocnou pri samotnom realizovaní komunitných aktivít a zároveň motivuje zamestnancov KC k správnejšiemu uchopeniu zadefinovania potrieb a zmocnenia klientov.

Zamestnanci KC absolvujú školenie k realizácii komunitných aktivít s metodičkou p. Selickou a hlavnou projektovou manažérkou p. Kurinovou k predmetnej metodike.

Metodičkou NP KS MRK II. PaedDr. PhDr. Denisou Selickou, PhD. a hlavnou projektovou manažérkou Mgr. Lýdiou Kurinovou bola vypracovaná Metodická Príručka – Preventívne aktivity. Metodika sa orientuje na preventívne aktivity- zamerané na odstraňovanie sociálno- patologických javov. Vychádza  z realizácie doposiaľ uskutočnených preventívnych aktivít, ktoré realizovali lektori a zamestnanci a zamestnankyne komunitných centier. Je obohatená pestrou a zaujímavou fotodokumentáciou. Praktické príklady uvedené v metodike slúžia na inšpiráciu zamestnancov komunitných centier. Táto metodická príručka je nápomocnou pri samotnom realizovaní  preventívnych  aktivít a zároveň motivuje zamestnancov KC.