Preskočiť na obsah

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza pre územia mimo 150-tku obcí

Názov projektu:  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza
Operačný program:  Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os (číslo a názov):   5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita prioritnej osi 5.1:  Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Hlavný cieľ národného projektu:  podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na MRK, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.
Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
ITMS2014+: 312051Y212

Základné informácie o národnom projekte

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „UV SR/ÚSVRK [2]“) je prijímateľom NFP v národnom projekte Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej len „NP KS MRK“), z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavným cieľom NP KS MRK je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)  ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou  spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Poskytovatelia služieb oprávnení zapojiť sa do národného projektu (oprávnení užívatelia) na základe tohto oznámenia

Do NP KS MRK sú na základe tohto Oznámenia oprávnení zapojiť sa:

 1. Registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb, podľa ustanovení § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách") zaregistrovaní ako poskytovatelia ambulantnej formy sociálnej služby:  
  • Komunitné centrum (§ 24d);
  • Nízkoprahové denné centrum (§ 24 b);
  • Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28);
 2. Právna forma poskytovateľov sociálnej služby najmä:
  • obce a mestá/mestské časti v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
  • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou;
  • právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom;
  • neziskové organizácie, vykonávajúce činnosti v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
  • cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k);
  • občianske združenia (zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).
 3. Poskytovatelia služby, ktorí  v čase podania žiadosti nie sú podporení žiadnym iným národným projektom a neboli podporení iným národným projektom od roku 2016 zameraným na podporu poskytovania sociálnej služby prostredníctvom komunitného centra podľa ustanovení § 24d zákona o sociálnych službách, financovaným z prostriedkov EŠIF, okrem podpory za prioritnej osi 5, OPĽZ.

Poskytovatelia sociálnych služieb neoprávnení zapojiť sa do národného projektu

 1. dlžníci na daniach;
 2. dlžníci poistného na zdravotnom poistení;
 3. dlžníci poistného na sociálnom poistení;
 4. Poskytovateľ služby, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;
 5. Poskytovateľ služby, voči ktorému je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (relevantné pre neziskové organizácie a občianske združenia).
 6. Poskytovateľ služby, nad ktorým je zavedená nútená správa (relevantné pre obce), pokiaľ nie je uvedené inak.

Obec, nad ktorou je zavedená nútená správa, môže byť zapojená do NP KS MRK, za podmienky, že spolu so žiadosťou o zapojenie a potom kedykoľvek na požiadanie UV SR/ÚSVRK, predloží:

Oprávnená cieľová skupina národného projektu

Oprávnená cieľová skupina v zmysle OP ĽZ

Cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ s  príslušníci  a obyvatelia MRK

Oprávnená cieľová skupina  v zmysle zákona o sociálnych službách

Komunitné centrum – § 24 d zákona o sociálnych službách;

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych službách:

Nízkoprahové denné centrum – § 24 b zákona o sociálnych službách;

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. a), b), h) i) zákona o sociálnych službách:

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu – § 28 zákona o sociálnych službách;

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnych službách:

Oprávnené územie

NUTS II okrem Bratislavského kraja; týka sa to iba Poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich na území mimo 150 obcí v zmysle prílohy č. 4 Oznámenia - Zoznam obcí Atlasu RK 2013, v rámci ktorého budú môcť poskytovatelia v ďalších indikatívne 30 obciach mimo vybraných 150 obcí oprávnení prevádzkovať komunitné služby pre účely Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II.

Limity v rámci projektu

 1. na území jednej obce/mesta môže byť podporený len 1 Poskytovateľ sociálnej služby.
 2. v opodstatnených prípadoch môže byť podporených aj viac Poskytovateľov do max. počtu 4 Poskytovateľov.

Za opodstatnené prípady sa považujú iba obce alebo mestá, ktoré:

Hlavná aktivita národného projektu

Hlavný cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity: 

Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti služieb krízovej intervencie poskytovaných prostredníctvom vybraných sociálnych služieb a skvalitňovanie výkonu činnosti KC/NDC/NSSDR prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

 1. revitalizácia metodických postupov, koordinácia a metodické riadenie,
 2. podpora činnosti troch sociálnych služieb krízovej intervencie a realizácie komunitnej sociálnej práce,
 3. budovanie kapacít a rozvoj komunitnej sociálnej práce,
 4. monitorovanie aktivít projektu.

Finančné prostriedky poskytované poskytovateľom služieb (oprávneným užívateľom) v rámci národného projektu

UV SR/ÚSVRK poskytuje Poskytovateľovi služieb zapojenému  do NP KS MRK  finančné prostriedky na výkon práce odborného pracovníka – garanta, odborného pracovníka a asistenta odborného pracovníka, a finančné prostriedky na ostatné výdavky (na prácu s cieľovou skupinou a kancelárske potreby zamestnancov). 

Systém financovania  a podmienky pre úhradu finančných prostriedkov definuje Sprievodca pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Oznámenia  (ďalej len „Sprievodca“)  v časti 6.

Obsadzovanie pracovných pozícií zamestnancov v rámci národného projektu

V rámci NP KS MRK sa budú u Poskytovateľov služby podporovať nasledovné pracovné pozície:

Tabuľka č. 1: Počet zamestnancov Poskytovateľa služby

Počet zamestnancov Poskytovateľa

Odborný pracovník -  garant

Odborný pracovník

Asistent odborného pracovníka

3

1

1

1

Poskytovateľ služby je povinný pri obsadzovaní vyššie uvedených pracovných pozícií postupovať v zmysle prílohy č. 4 Sprievodcu.  

Podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy opisuje Sprievodca v časti 7.

Časový rámec realizácie aktivít v rámci národného projektu

Časový rámec realizovania činnosti Poskytovateľa služieb podľa tohto Oznámenia je do 31.12. 2022.     

Postup zapojenia sa poskytovateľa služby (oprávneného užívateľa) do národného projektu

Poskytovatelia služby, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v tomto Oznámení, sa môžu zapojiť do NP KS MRK vyplnením a zaslaním jednotného formulára – „Žiadosť o zapojenie sa do NP KS MRK“ (ďalej len „Žiadosť“) a následne uzavretím Zmluvy o spolupráci,  pričom postupujú nasledovne:

 1. Poskytovateľ služby žiadosť spracuje elektronicky - vyplní formulár Žiadosti TU
 2. Poskytovateľ sa prostredníctvom jednej Žiadosti môže požiadať o podporu iba jednej sociálnej služby a to – KC alebo NDC alebo NSSDR.
 3. Žiadosti môžu Poskytovatelia sociálnych služieb prekladať priebežne  v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl, do naplnenia limitov uvedených v bode 6.1. alebo do zverejnenia informácie o uzavretí Oznámenia na tejto webovej stránke.  
 4. Žiadosť vyplní Poskytovateľ služby úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne.
 5. Po vyplnení Žiadosti elektronickou formou Žiadosť predloží:
   
  1. v listinnej podobe, t. j. Žiadosť vytlačí  (v 2 vyhotoveniach – 1 exemplár pre Poskytovateľa služby, ktorý si uchová vo svojej agende a druhý pre UV SR/ÚSVRK)  zabezpečí  podpísanie štatutárnym orgánom alebo jeho zástupcom  a potvrdí odtlačkom pečiatky
  2. alebo elektronicky do elektronickej schránky UV SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.  Vzhľadom na všeobecné podmienky Ústredného portálu verejnej správy obmedzujúce veľkosť doručovaných správ objemom dát 55 MB odporúčame žiadateľom predkladanie žiadosti a príloh v listinnej podobe
 6. Poskytovateľ služby je povinný spolu so Žiadosťou doručiť nasledovné povinné prílohy:
  1. Zakladacia listina a štatút (relevantné pre neziskové organizácie) resp. stanovy (relevantné pre občianske združenia) - kópia;
  2. Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 24d, §24b alebo § 28 zákona o sociálnych službách (originál alebo kópia)
  3. Zmluva/doklad, o:
   • Pripojení na internet - kópia zmluvy/dokladu; (v prípade ak je zmluva o pripojenie za internet uvedená na inú adresu odberného miesta ako je KC, poskytovateľ služby predloží čestné vyhlásenie o používaní internetového pripojenia pre účely KC)
   • Telefonickom pripojení - kópia zmluvy/dokladu;
   • Čestné vyhlásenie o možnosti využívania min. 1 počítačovej zostavy/ notebooku; čestné vyhlásenie (príloha č. 6 Oznámenia);
  4. Zmluva alebo potvrdenie o účte v banke, na ktorý bude UV SR/ ÚSVRK poukazovať finančný transfer - kópia;
  5. Plán činnosti KC/NDC/NSSDR – podpísaný štatutárnym orgánom Poskytovateľa služby;
  6. Otváracie hodiny KC/NDC/NSSDR – doklad: fotodokumentácia podpísaná štatutárnym orgánom Poskytovateľa služby;
  7. Čestné vyhlásenie o spolupráci s UV SR/ÚSVRK za účelom zabezpečenia previazanosti s národnými projektmi v rámci „Take away“ balíka (Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom  v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I., Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  II.) (príloha č. 6 Oznámenia);
  8. Čestné vyhlásenie o schopnosti zabezpečiť financovanie prevádzkových a režijných nákladov komunitného centra (príloha č. 6 Oznámenia);
  9. Čestné vyhlásenie o tom, že nad Poskytovateľom služby nie je zavedená nútená správa (relevantné pre obce) (príloha č. 6 Oznámenia);
  10. Čestné vyhlásenie o zhode kópií s originálmi (príloha č. 6 Oznámenia);
  11. Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Poskytovateľa služby (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné) (príloha č. 7 Oznámenia).
  12. Poskytovateľ sociálnej služby preukazuje splnenie kritérií formou čestného vyhlásenia (Príloha č. 8 tohto Oznámenia). 

Žiadosť a jej prílohy, ako aj všetky ostatné dokumenty vyžiadané ÚV SR/ÚSVRK  v listinnej podobe zasiela alebo doručuje Poskytovateľ služby na adresu:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Na obálke musí byť označenie :  “NP KS MRK - Neotvárať!“

Za zaslanie Žiadosti sa považuje preukázateľné odovzdanie Žiadosti s prílohami, na prepravu poštovému podniku, poskytujúcemu poštové služby na základe všeobecného povolenia alebo licencie, na vyššie uvedenú adresu. Za doručenie Žiadosti sa považuje osobné doručenie Žiadosti na podateľňu Úradu vlády Slovenskej republiky. Podateľňa Úradu vlády Slovenskej republiky prijíma zásielky v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod. Pri podaní Žiadosti na prepravu poštovému podniku, lehota  ostáva zachovaná, ak posledný deň lehoty pripadá na deň podania žiadosti na prepravu. Dokladom o odovzdaní Žiadosti na prepravu je označenie dátumu podania na obale zásielky. Ak na obale zásielky s obsahom Žiadosti, bez zavinenia žiadateľa nie je uvedený dátum odovzdania Žiadosti na prepravu, dokladom o odovzdaní Žiadosti na prepravu je doklad vydaný poštovým podnikom, ktorý poskytol poštovú službu. Dokladom o doručení Žiadosti je vyznačenie dátumu na Žiadosti, alebo obale Žiadosti, vykonané podateľňou Úradu vlády Slovenskej republiky. To sa vzťahuje aj na doručenie na kanceláriu splnomocnenca Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Záväzný charakter má až riadne a včasné podanie kompletnej Žiadosti vrátane povinných príloh buď v listinnej podobe  alebo elektronicky do elektronickej schránky UV SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.   Riadne a včas podaná kompletná Žiadosť s prílohami bude podkladom k vypracovaniu Zmluvy o spolupráci.

Predložením žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými podmienkami zapojenia sa do NP KS MRK  uvedenými v Oznámení a vyhlasuje, že tieto podmienky spĺňa. Zároveň potvrdzuje správnosť uvedených údajov.

Hodnotenie a výber predložených žiadostí

Formálna kontrola zaslanej Žiadosti a jej príloh

ÚV SR/ÚSVRK skontroluje, či Žiadosť obsahuje všetky náležitosti vrátane všetkých jej príloh.

V  prípade, že Žiadosť nie je kompletná,  UV SR/ÚSVRK prostredníctvom e-mailu uvedeného v Žiadosti vyzve Poskytovateľa služby na doplnenie chýbajúcich príloh, na čo mu určí primeranú lehotu. V prípade, ak tak Poskytovateľ služby neurobí, žiadosť nebude považovaná za kompletnú. Nekompletné žiadosti nebudú považované za podané.  

Ak  kompletná žiadosť s prílohami nebude doručená/zaslaná vo vyššie uvedenom termíne, bude zo strany UV SR/ÚSVRK považovaná za nepodanú a nebude s týmto užívateľom uzatvorená Zmluva o spolupráci.

Posúdenie splnenia podmienok pre zapojenie   

ÚV SR/ÚSVRK  posúdi kompletnú Žiadosť najmä z hľadiska vecnej, formálnej a obsahovej správnosti a úplnosti údajov  v Žiadosti a v jej prílohách.

ÚV SR/ÚSVRK overuje splnenie  kritérií uvedených v bode 3. písm. a) až d)  prostredníctvom overenia údajov a informácií v:

Upozorňujeme Poskytovateľov služby, aby si pred predložením Žiadosti  overili správnosť údajov  vo vyššie uvedených registroch a v prípade nesprávnych údajov zabezpečili ich úpravu so skutočným stavom pred predložením Žiadosti.

Ak po overení správnosti údajov vo vyššie uvedených registroch zistí ÚV SR/ÚSVRK nesplnenie niektorého kritéria, oznámi to Poskytovateľovi služby a vyzve ho na predloženie:

ÚV SR/ÚSVRK  môže aj v prípade akýchkoľvek pochybností vyzvať žiadateľa  na predloženie vyššie uvedených potvrdení na preukázanie splnenia kritérií uvedených v bode 3.  písm. a) až d).

ÚV SR/ÚSVRK e-mailom oznámi žiadateľovi splnenie/nesplnenie podmienok pre zapojenie do NP KS MRK.

S oprávneným užívateľom, ktorý splnil podmienky a v oprávnenom území je jediným oprávneným užívateľom, ktorý sa uchádza o zapojenie do NP KS MRK v príslušnom hodnotiacom kole, bude uzatvorená Zmluva o spolupráci s ÚV SR/ÚSVRK a bude tým zapojený do predmetného národného projektu. 

Oprávnený užívateľ, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, ale v oprávnenom území nie je jediným oprávneným užívateľom, ktorý sa uchádza o zaradenie do NP KS MRK v príslušnom hodnotiacom kole, bude zaradený do výberu na základe hodnotiacich kritérií pre schvaľovanie žiadostí.

Výber  bude vychádzať z odporúčania Expertnej skupiny NP KS MRK na základe Hodnotiacich kritérií pre schvaľovanie žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb v rámci NP KS MRK (príloha č.5  Oznámenia).

ÚV SR/ÚSVRK vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý e-mailom doručí Poskytovateľovi služby. Poskytovateľ služby vytlačí tri exempláre Zmluvy o spolupráci, zabezpečí podpísanie štatutárnym orgánom alebo jeho zástupcom a bezodkladne zašle všetky rovnopisy Zmluvy o spolupráci ÚV SR/ÚSVRK. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.

ÚV SR/ÚSVRK v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,  zabezpečuje zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

V prípade, že žiadateľ nesplnil podmienky uvedené v tomto Oznámení, bude informovaný o tejto skutočnosti e-mailom.

Poskytovatelia služieb môžu v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl opätovne zasielať svoje Žiadosti do naplnenia limitov alebo do zverejnenia informácie o uzavretí tohto Oznámenia na webovej stránke - www.romovia.vlada.gov.sk

Poskytovanie informácií k NP KS MRK

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP KS MRK, resp. s podmienkami zapojenia sa Poskytovateľa sociálnej služby do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

Metodička: PaeDr. PhDr. Denisa Selická, PhD.
e-mail: denisa.selicka@vlada.gov.sk
telefón: +421 2 209 25 656

Korešpondenčná adresa:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Prílohy

 1. Vzor Prehľadu zamestnancov (DOCX - 77.79 kB)
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX - 103.80 kB)
 3. Zoznam Poskytovateľov služieb oprávnených zapojiť sa do NP KS MRK na základe tohto Oznámenia (XLSX - 41.99 kB)
 4. Hodnotiace kritériá pre schvaľovanie žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb v rámci NP KS MRK (DOCX - 31.97 kB)
 5. Čestné vyhlásenie (DOCX - 66.04 kB)
 6. Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Poskytovateľa služby (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné) (DOCX - 65.20 kB)
 7. Čestné vyhlásenie o splnení kritérií pre zapojenie sa do NP KS MRK (DOCX - 65.35 kB)

[1] Informačný zoznam daňových dlžníkov vedený Finančnou správou SR dostupný v elektronickej podobe
[2] Zoznam dlžníkov - VŠZPZoznam dlžníkov - DôveraZoznam dlžníkov - Union
[3] Zoznam dlžníkov - Sociálna poisťovňa
[4] Inšpektorát práce