Preskočiť na obsah

Video - prezentácia prínosu komunitných služieb vo vybraných obciach a mestách

K úspechom v roku 2022 patrí realizácia natáčania videí vo vybraných 14 mestách a obciach, v ktorých pôsobia naše komunitné centrá. Komunitné centrá boli vybrané z dôvodu napredovania v špecifických oblastiach. Komunitné centrá vynikajú v rôznych aktivitách, a sú veľkou súčasťou dosiahnutých výsledkov v rôznych témach ako je napríklad, zamestnanosť, vzdelávanie, zníženie záškoláctva a zvýšenie školských výsledkov, finančná gramotnosť, komunitné služby ako jediná sociálna služba poskytovaná v obci, preventívne aktivity eliminujúce sociálno-patologické javy (dôraz na elimináciu užívania toluénu alebo prchavých látok) , spolupráca všetkých pomáhajúcich profesií pôsobiacich v obci/meste, duálne vzdelávanie. Vo videách dostali priestor poskytovatelia sociálnych služieb, zamestnanci KC a ich klienti odprezentovať dosiahnuteľný prínos komunitných centier.