Preskočiť na obsah

Základné informácie o národnom projekte

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej aj ako „ÚV SR/USVRK“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) v národnom projekte Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza  (ďalej aj ako „NP KS MRK“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj ako „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. Fáza, ktorý bol implementovaný ÚV SR/ÚSVRK v období 01/2016-12/2019 .

Hlavným cieľom NP KS MRK je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)  ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou  spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Zapojení Poskytovatelia služby majú po celú dobu realizácie národného projektu koordinačnú a metodickú podporu zo strany ÚV SR/ÚSVRK.

ITMS2014+: 312051Y212

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, je      21 350 000,00  EUR.

Realizácia hlavných aktivít: november 2019 – jún 2023