Preskočiť na obsah

NP MaHIP I. v skratke

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza (ďalej len „NP MaHIP I.“) 

NFP: 3 808 654,28 EUR 

Obdobie realizácie projektu: 09/2023 – 10/2026 

Opis projektu 

Projekt nadväzuje na Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity“, ktorý bol realizovaný ÚV SR/ÚSVRK v rokoch 2016-2023 v rámci predchádzajúceho programového obdobia 2014-2020. Jeho realizácia výrazne prispela k získaniu nových dát o socio-ekonomickej situácii a životných podmienkach v prostredí MRK. NP MaHIP I. garantuje kontinuitu v zbere dát a sledovanie vývoja zmien v dlhšom časovom horizonte (napr. aktualizácia zisťovania EU SILC_MRK alebo sociografického mapovania rómskych komunít  prostredníctvom aktualizácie Atlasu rómskych komunít).  

Hlavným cieľom je zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie životných podmienok rómskej populácie, predovšetkým MRK.  

Jednotlivé aktivity projektu zahŕňajú komplexný zber dát prostredníctvom kvantitatívnych výskumov, kvalitatívnych zisťovaní realizovaných počas celej doby národného projektu. Tým sa získajú dôležité informácie, ktoré umožnia cielene sa zamerať na zlepšovanie životných podmienok cieľovej skupiny. 

Celkovo bude vypracovaných 19 analytických výstupov. Všetky výstupy projektu budú verejne dostupné a budú môcť byť ďalej využité verejnou a štátnou správou na zefektívnenie realizovaných politík, na sledovanie dosahovaného pokroku, ako aj expertmi, akademickými pracoviskami, odbornou verejnosťou a širokou verejnosťou. 

Hlavná aktivita projektu

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: "Podpora komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o inkluzívnych politikách zameraných na socioekonomické podmienky života rómskej populácie, predovšetkým MRK", ktorá sa člení na 3 podaktivity: 

  1. Zber a analýza dát 
  2. Monitorovanie a hodnotenie 
  3. Diseminácia zistení a sieťovanie