Preskočiť na obsah

Informácie o projekte a jeho prínos pre obec a jej obyvateľov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) v súlade s Programom Slovensko, pripravuje národný projekt, ktorého predmetom bude komplexná asistencia pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami.

Opis projektu –  cieľ, prečo vznikol a výsledok:

Cieľom projektu je podporiť procesov spojený s usporiadaním vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v osídleniach v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t. j. podpora procesu „vysporiadania pozemkov“, prostredníctvom:

-           poskytovania metodickej podpory obciam z  Atlasu rómskych komunít 2019 a jeho aktualizácií  (ďalej len „ARK 2019“) v tomto procese, vrátane metodickej podpory obcí v prípade konaní, ktoré majú viesť k usporiadaniu územia za účelom investícií zameraných na podporu MRK,

-           realizácie informačných, usmerňovacích, osvetových a mediačných činností smerom k obciam, obyvateľom MRK a vlastníkom pozemkov, 

-           podpory procesu „vysporiadania pozemkov“ postupom jednoduchých pozemkových úprav formou financovania personálnych kapacít dotknutých okresných úradov, pozemkový a lesný odbor.

Táto podpora je súčasťou komplexného prístupu riešenia sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít a má prispieť k usporiadaniu vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom v prospech obce a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Usporiadaním vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom sa umožní komplexný rozvoj obce a osídlenia a vytvoria sa podmienky pre následné investície do infraštruktúry a bývania. Zároveň sa domácnostiam zlepšia alebo vytvoria predpoklady pre zlepšenie hygienických štandardov bývania.

Projekt reflektuje potrebu riešenia otázky vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK na celonárodnej úrovni jednak komplexne vo vzťahu k obci, ako aj individuálne vo vzťahu k jednotlivcovi – obyvateľovi MRK.

Oprávnenými žiadateľom je Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý bol určený ako prijímateľ národného projektu, ktorý bude poskytovať obciam asistenciu a usmerňovanie v procese vysporiadania pozemkov.

ÚSVRK v súčasnosti pripravuje aj dopytovo-orientovanú výzvu, kde budú žiadateľmi aj samotné obce, ktoré sa budú môcť uchádzať o podporu v tomto procese v prípadoch, kedy bude nevyhnutné riešiť otázku usporiadania vlastníckych vzťahov v osídlení komplexne – t. j. v celom osídlení.

2. Proces vysporiadania pozemkov v praxi :

Proces vysporiadania pozemkov bude prebiehať dvoma spôsobmi:

 1. Vysporiadanie pozemkov prostredníctvom geometrických plánov, na základe ktorých budú vyhotovené kúpne alebo nájomne zmluvy.
 2. Usporiadanie právnych vzťahov postupom jednoduchých pozemkových úprav.

Proces a postup vysporiadania pozemkov bude závisieť od toho, k akému výsledku dospeje analýza vlastníckych vzťahov v osídlení, ktorú pripraví geodet v rámci projektu.

ÚSVRK prostredníctvom svojich zamestnancov bude počas trvania projektu poskytovať bezplatne:

 • právnu podporu, ktorá bude pozostávať najmä: z vyhotovenia kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv a iných potrebných právnych dokumentov pre účely vysporiadania pozemkov;
 • konzultačnú a mediačnú podporu, ktorá bude pozostávať najmä: z metodickej podpory pre obce pri riešení problémov súvisiacich s vysporiadaním pozemkov,
 • priame konzultácie s obcou v teréne pri riešení problémov súvisiacich s vysporiadaním pozemkov (stretnutia s obecným zastupiteľstvom, vlastníkmi pozemkov, obyvateľmi obydlí);
 • geodetickú činnosť, ktorá bude pozostávať najmä z analýzy vlastníckych vzťahov pod osídleniami, vyhotovenie geometrických plánov pri kúpnych a nájomných zmluvách, mapové podklady k žiadosti o jednoduché pozemkové úpravy; - koordinačnú podporu, ktorá bude spočívať najmä v koordinácií činností pri vysporiadaní pozemkov pod osídleniami, systematická práca s obyvateľmi obydlí pri príprave na odkúpenie pozemkov, riešenie ad hoc problémov v obciach.

Financovaním vybraných personálnych kapacít Okresných úradov pozemkového a lesného odboru budú podporení zamestnanci, ktorí budú zameraní výlučne na agendu jednoduchých pozemkových úprav súvisiacu s investíciami zameranými na podporu marginalizovaných rómskych komunít a ich inklúziu.

Čo v rámci projektu nebude poskytované :

 • nerealizujeme a nefinancujeme výkup pozemkov v prospech obcí a obyvateľov - záujemca hradí kúpnu cenu za pozemok, respektíve nájomné na svoje náklady,
 • riešenie sporov medzi vlastníkmi pozemkov, o ktorých sú oprávnene rozhodovať súdy,
 • nezastupujeme Slovenský pozemkový fond a Lesy Slovenskej republiky, š. p. v úkonoch, ktoré sú potrebné na usporiadanie vlastníctva k pozemku, alebo k úkonom smerujúcim k legalizácii obydlia,
 • spory ohľadom dedičského konania, ani postupy v dedičskom konaní,
 • riešenia duplicity vlastníckych vzťahov,
 • individuálne právne poradenstvo k požiadavkám na budúcu plánovanú výstavbu, alebo kúpu pozemku,
 • postup pri delimitácii pozemkov na obce,
 • legalizáciu obydlí domov a súvisiacu dokumentáciu.

3. Konkrétny prínos pre obec:

Projekt bude podporovať všetky obce z Atlasu rómskych komunít 2019. V prípade, že analýza vlastníctva pozemkov v osídlení určí, že vlastníctve vzťahy neumožňujú, aby sme v tomto osídlení mohli podporiť kúpu, alebo nájom pozemkov pod obydlím v prospech obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, potom aktivita v rámci projektu smeruje k príprave podkladov na podanie žiadosti o jednoduché pozemkové úprav pod osídlením. Týmto sa nemyslí príprava kompletnej dokumentácie úvodných podkladov, ale len podkladov k podaniu žiadosti. Následne môže obec požiadať o príspevok z EÚ fondov na financovanie projektu jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych vzťahov. Je to konanie, ktoré prebieha pred mieste príslušným Okresným úradom, Pozemkovým a lesným odborom.

V prípade, že sa v osídlení identifikujú pozemky, ktorých vlastníctvo umožňuje prevody, alebo nájmy pozemkov, potom v obci začíname proces vysporiadania pozemkov v rámci projektu:

 • Uskutočňujeme stretnutie so zástupcami obce,
 • Sprostredkujeme tému vlastníkom pozemkov a vysvetľujeme, čo chceme dosiahnuť,
 • Stretávame sa s obyvateľmi MRK a vysvetľujeme, prečo je vysporiadanie pozemku potrebné a čo chceme dosiahnuť a čo sa očakáva od obyvateľov,
 • Pomáhame obci s prípravou geodetických podkladov a právnych dokumentov potrebných ku kúpe, alebo nájmu pozemku,
 • Zaobstaráme znalecký posudok na ocenenie hodnoty pozemku,
 • Pomáhame obci pripraviť podklady k prevodu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa,
 • Regionálny koordinátor pomáha zastrešovať všetky procesy a úkony, až do zápisu úkonu do katastra nehnuteľností.

Kontaktná adresa pre informačnú komunikáciu obcí k projektu :

vladimir.boksa@vlada.gov.sk

Tel .:  +421 918 670 832