Preskočiť na obsah

Užitočné informácie pre obce/mestá

Implementačný manuál NP asistencia obciam s prítomnosťou MRK pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami. Verzia č. 1, manuál účinný od 01.04.2024:

NP_APVP_manuál (PDF - 899.46 kB)

Povinná publicita NP A-PVP (plagát) :

https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1932/plagat_np_apvp.pdf 

Dokumenty k NP A-PVP: 

Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami (vzor) (DOCX - 191.62 kB)

Usmernenia :  

Slovenský pozemkový fond - základný postup pre samosprávy pri projektoch na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe SPF/nezistených vlastníkov v správe SPF

Metodický návod Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prípravné konanie pozemkových úprav  

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k vykonaniu jednoduchých pozemkových úprav :


Súvisiace zákony : 

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách:

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách:


Odborné publikácie :

Zborník z 1. ročníka vedeckej konferencie o pozemkovom práve s názvom Analýzy a trendy v pozemkových úpravách