Preskočiť na obsah

Užitočné informácie pre obce/mestá

Usmernenia :  

Slovenský pozemkový fond - základný postup pre samosprávy pri projektoch na pozemkoch vo vlastníctve SR v správe SPF/nezistených vlastníkov v správe SPF

Metodický návod Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na prípravné konanie pozemkových úprav  

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k vykonaniu jednoduchých pozemkových úprav :


Súvisiace zákony : 

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách:

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách:


Odborné publikácie :

Zborník z 1. ročníka vedeckej konferencie o pozemkovom práve s názvom Analýzy a trendy v pozemkových úpravách