Preskočiť na obsah

Národný projekt: Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity (2016-2023)

NFP: 2 118 525,51 EUR
Obdobie realizácie projektu: 1/2016 - 08/2023

Opis projektu

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom zhromažďovania dát a informácií o socioekonomických podmienkach života Rómov zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a vyhodnotenie ich dopadu na rómsku populáciu, predovšetkým na marginalizované rómske komunity. Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia/obyvateľky MRK a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy pracujúci/e s MRK.  Výstupy projektu budú používať aj experti, akademické pracoviská a odborná verejnosť. Zameranie projektu reaguje na potrebu zefektívnenia jednotlivých inkluzívnych opatrení a zvýšeného zacielenia sa na monitorovanie a hodnotenie pokroku v plnení cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčných plánov.

Hlavná aktivita projektu

Podpora komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o inkluzívnych politikách zameraných na socioekonomické podmienky života rómskej populácie, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca s expertnými inštitúciami

V súčasnosti v rámci projektu MaH spolupracuje Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity okrem iných aj s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Štatistickým úradom Slovenskej republiky a s expertmi a expertkami z Prešovskej univerzity, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) v rámci poradných pracovných skupín.